"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 3 (60)/2011

Spis artykułów

Wytrzymałość spągu uwarstwionego obciążonego pod filarem

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 5-14

W artykule przedstawiono uproszczoną metodę szacowania nośności uwarstwionego spągu, dla warunków eksploatacji metodą filarowo-komorową. Model fizyczny zagadnienia opisuje przypadek prostokątnego, sztywnego filara o wymiarach B×L spoczywającego na dwuwarstwowym układzie spągu bezpośredniego, ze słabszą warstwą położoną wyżej o grubości H, zalegającą nad mocniejszą warstwą skalną o nieskończonej miąższości. Przyjęto, że nośność podłoża może być analizowana jako przypadek fundamentu bezpośredniego poprzez ogólne równanie nośności zaproponowane przez Brincha Hansena, z zachowaniem odpowiedniego kształtu, nachylenia oraz współczynnika zagłębienia. Przegląd dostępnych matematycznych analiz stosowanych dla opisanego problemu wskazuje, że skończona miąższość słabszej warstwy powoduje wzrost/spadek wartości nośności, w porównaniu z warunkami panującymi w górotworze jednorodnym. Proponowane podejście rozwiązania problemu zostało zweryfikowane przy zastosowaniu metod numerycznych wykorzystujących metodę różnic skończonych (FLAC3D)

Prognoza warunków klimatycznych w wyrobiskach w złożu soli dla wariantów połączeń z szybami SG i SW-4

Strony: 15-28

Kopalnia oprócz robót górniczych prowadzonych w złożu rudy miedzi, wykonuje górnicze roboty przygotowawcze w złożu soli. Wyrobiska w złożu soli prowadzone będą w kierunku szybów SG-1 i SG-2, a następnie w kierunku obecnie drążonego szybu SW-4. Wykonanie tych wyrobisk ma zapewnić doprowadzanie i odprowadzanie strumieni objętości powietrza między poszczególnymi rejonami kopalni. Jednakże ze względu na znaczne długości projektowanych wyrobisk solnych, na ich wykonanie będzie miał wpływ stan zagrożenia klimatycznego. W artykule przeanalizowano warianty uzyskania dobić wyrobiskami solnymi do wymienionych szybów w aspekcie zapewnienia odpowiednich warunków klimatycznych. Dla zaprojektowanych wyrobisk solnych przeprowadzono prognozę temperatury suchej i wilgotnej wykorzystując dwie metody analityczne: metodę Vossa i metodę opartą na średnich gęstościach strumieni ciepła. Otrzymane z prognoz wyniki temperatur porównano z wynikami pomiarów z przeprowadzonymi na dole kopalni.

Badania rozkładów parametrów drgań generowanych wstrząsami górniczymi w kopalniach LGOM

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 29-37

W artykule zaprezentowano badania dotyczące zależności pomiędzy poziomem oddziaływań wstrząsów górniczych na powierzchni terenu i danymi sejsmicznymi określonych dla analizowanych zjawisk. W tym celu analizowano różnicę w poziomach rejestracji przyspieszenia i prędkości drgań odnotowanych na powierzchni terenu dla zjawisk o zbliżonych energiach sejsmicznych zlokalizowanych w tym samym polu eksploatacyjnym. W zrealizowanych analizach porównawczych uwzględniono budowę geologiczną górotworu, zaburzenia tektoniczne w rejonie epicentrum wstrząsu oraz warunki górnicze i systemy prowadzonej eksploatacji.

Badania i analiza porównawcza dwóch systemów sterowania i obsługi stanowiska przeładowczego rudy miedzi

Strony: 39-49

Artykuł przedstawia badania oraz analizę możliwości sterowania zdalnego punktem przeładowczym wyposażonym w kratę przesypową oraz urządzenie do rozbijania brył. Ponadto przeanalizowano stany awaryjne mogące zaistnieć na ww. stanowisku oraz sposoby ich rozwiązywania. Badania były prowadzone na pilotowym stanowisku przeładowczym znajdującym się w O/ZG Polkowice-Sieroszowice.

Wykorzystanie odpadów z działalności górniczej jako substytutów surowców mineralnych

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 51-63

Podstawowe działania dotyczące odpadów przemysłowych ukierunkowane są na zapobieganie ich powstawaniu, wspieranie recyklingu lub odzysku, a także na wykorzystanie ich jako substytutów surowców mineralnych. Celem nadrzędnym takiego podejścia jest zredukowanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. Prowadzone przez instytucje naukowe liczne prace badawcze skupiają się przede wszystkim na poszukiwaniu możliwości ich praktycznego wykorzystania przez różne podmioty gospodarcze. Ilość odpadów powstających w procesie flotacji rud miedzi od dawna absorbuje badaczy, którzy starają się znaleźć najlepsze, efektywne kosztowo i przyjazne dla środowiska rozwiązania dla ich zagospodarowania. Poszukiwane są nowe technologie pozwalające identyfikować odpady jako wartościowe surowce wtórne. Przedstawione w artykule badania dotyczą możliwości wykorzystania odpadów w drogownictwie. Otrzymane wyniki są bardzo obiecujące i potwierdzają przydatność odpadów jako substytutu, dla niektórych składników wykorzystywanych do budowy nawierzchni drogowych.