"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 2 (59)/2011

Spis artykułów

Monitorowanie ciśnień w tylnych amortyzatorach samochodów ciężarowych w kopalni piasków roponośnych – wykorzystanie sieci neuronowych

Strony: 5-18

Właściwa obsługa i eksploatacja ciężkich maszyn górniczych wpływa na zwiększenie efektywności produkcji kopalni. Wielkość produkcji w jednej z największych kopalń odkrywkowych piasków roponośnych jest uzależniona od systemu urabiająco-transportowego w układzie koparka łyżkowa przedsiębierna – samochód ciężarowy. Ostatnia generacja górniczych samochodów ciężarowych jest wyposażona w sofistyczny system kontroli (VIMS), ktory w sposób ciągły monitoruje podstawowe funkcje operacyjne samochodu. Informatyczny system Caterpilera VIMS umożliwia przekazanie zarejestowanych danych z VIMS bezpośrednio do komputera w czasie rzeczywistym. Jednymi z najważniejszych parametrow są: ciężar transportowanej rudy, prędkość pojazdu na danym odcinku drogi, kąt skręcenia ramy, przemieszczenie samochodu w płaszczyznie pionowej oraz wzdłużne kołysanie się samochodu. Znajomość tych parametrów pozwala na określenie trwałości zmęczeniowej ramy samochodu. W ostatnich latach sieci neuronowe znalazły powszechne zastosowanie w przemyśle. Dzięki zdolnościom adaptacji, sieci te wykorzystuje się do procesów wnioskowania na podstawie zgromadzonych danych. Analiza danych prowadzona z wykorzystaniem sieci pozwala na ustalenie np. przyczyn niepowodzeń określonych przedsięwzięć podejmowanych w przeszłości, dzięki czemu łatwiejsze jest unikanie błędów na przyszłość. Powyższa methoda została zastosowana do przewidywania ciśnień w tylnych amortyzatorach samochodu ciężarowego Cat 797 załadowanego skałą nadkładu przez elektryczną koparkę jednonaczyniową i poruszającego się kopalnianymi drogami transpotowymi do kruszarki.

Wymagania bezpieczeństwa dla taśm do przenośników w wyrobiskach podziemnych wg PN-EN 14973+A1:2011

Strony: 19-29

Zastosowanie przenośnika taśmowego w wyrobiskach podziemnych wymaga stosowania taśm spełniających określone kryteria bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono nowe stanowiska i metody badań taśm przenośnikowych przeznaczonych do pracy w wyrobiskach podziemnych, badań stosowanych w Unii Europejskiej przy ocenie bezpieczeństwa pożarowego i elektryczności statycznej. Przedstawiono podział taśm na kategorie w zależności od głównych zagrożeń występujących w podziemnych instalacjach przenośników oraz strukturę badań i wymagania stosowane w oznaczaniu kategorii bezpieczeństwa. Odniesiono się do aktualnie stosowanego w naszym kraju systemu dopuszczania taśm przenośnikowych do pracy pod ziemią.

Ochrona i odpowiedzialność za środowisko w transakcjach konsolidacji przedsiębiorstw górniczych

Strony: 31-42

Działania strategiczne przedsiębiorstw górniczych koncentrują się na ogół na złożach kopalin oraz możliwościach utrzymania bądź wzrostu posiadanej bazy zasobowej. Tendencje światowe pokazują że swój cel osiągają poprzez przeznaczenie znacznych środków na eksplorację lub transakcje fuzji i przejęć. Analizując rynek surowcowy nietrudno zauważyć, że dla przebiegu transakcji konsolidacji przedsiębiorstw istotne znaczenie ma przeprowadzenie badania due diligence. Obejmuje ono szereg aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym finansowy, prawny, zarządczy, strategiczny, gospodarki zasobami ludzkimi i ochrony środowiska. Ten ostatni element jest szczególnie ważny w przypadku funkcjonowania różnych gałęzi przemysłu i ich wpływu na otoczenie. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorstw górniczych, mających kontakt ze środowiskiem na każdym etapie działalności. Zebrane informacje i ich analiza umożliwiają ocenę aktualnego statusu środowiskowego badanego przedsiębiorstwa, aktualną pozycję oraz stopień wewnętrznego zorganizowania i działań w kontekście ochrony środowiska. Wykonane badanie pozwala na identyfikację ewentualnych zagrożeń, umożliwia także identyfikację ryzyka w analizowanym obszarze.

Charakterystyka termodynamiczna fazy gazowej masywu skalnego poddanego procesowi eksploatacji

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 43-49

W artykule omówiono realizowane w KGHM Cuprum sp. zo.o. CBR prace nad opracowaniem termodynamicznej metody oceny deformacji górotworu, w którym prowadzona jest eksploatacja złoża rud miedzi. Przedstawiono wstępne wyniki pomiarów parametrów termodynamicznych fazy gazowej masywu skalnego stanowiących podstawę wnioskowania o przebiegu procesu deformacji. Poddano analizie ilościowej wielkość mierzonych zakresów zmian ciśnienia i temperatury wykazując, że obserwowane zmiany ciśnienia nie zależą od temperatury, a są efektem zmian objętościowych zachodzących w górotworze.

Wpływ skrępowanych warunków eksploatacji na stan zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami w kopalniach rud miedzi

Strony: 51-70

Przedstawiono problematykę wpływu warunków skrępowanych na stan zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami w kopalniach rud miedzi. Scharakteryzowano występujące w kopalniach LGOM różne przypadki skrępowania robót eksploatacyjnych oraz przeprowadzono analizę aktywności sejsmicznej w powiązaniu z rozwojem eksploatacji w trudnych warunkach górniczych w bloku D-IE i filarze oporowym upadowych A-5/4-A-7 w kopalni Polkowice-Sieroszowice.