"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 1 (58)/2011

Spis artykułów

O potrzebie stosowania mechanicznego urabiania w KGHM Polska Miedź S.A.

Strony: 5-18

Przedstawiono przesłanki do podejmowania działań w zakresie zmiany technologii urabiania złóż rud miedzi w LGOM oraz dalszego prowadzenia prób mechanicznego urabiania tych złóż w warunkach kopalń KGHM Polska Miedź S.A. Omówiono stosowany obecnie sposób urabiania z wykorzystaniem techniki strzałowej. Scharakteryzowano dotychczasowe doświadczenia z mechanicznego urabiania skał kombajnami z głowicami obrotowymi przeprowadzone w krajowym górnictwie miedziowym. Przedstawiono wyniki pracy kombajnów, które realizowały mechaniczne urabianie skał podczas wykonywania wyrobisk w Zakładach Górniczych Lubin i Polkowice-Sieroszowice. Zasygnalizowano także prace podjęte w KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące mechanicznego urabiania złoża kombajnem ścianowym, których celem jest wdrożenie nowej technologii eksploatacji złoża rud miedzi.

Taśma przenośnikowa o zwiększonej odporności na uszkodzenia eksploatacyjne

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 19-26

Przenośniki taśmowe są podstawowymi urządzeniami transportowymi w krajowym górnictwie węgla brunatnego i kamiennego jak i rud miedzi. Z analiz prowadzonych w zakładach górniczych wynika, że udział kosztów transportu przenośnikowego waha się, w zależności od rodzaju kopalni, od 8 do 30% kosztu wydobycia. Na koszty te składają się koszty zużycia energii, jak i koszty eksploatacji elementów przenośników, w szczególności taśm. W referacie zostały przedstawione osiągnięcia badawcze w zakresie taśm przenośnikowych, które można wykorzystać w górnictwie dla obniżenia kosztów eksploatacji transportu przenośnikowego.

Wykorzystanie narzędzi GIS do oceny projektu górniczego na etapie prefeasibility study na przykładzie złoża

Strony: 27-42

Przedstawiono propozycje wykorzystania narzędzi GIS do wstępnej oceny możliwości zagospodarowania złoża. Temat omówiono na przykładzie złoża węgla brunatnego „Złoczew", dla którego w ramach założeń projektowych przyjęto eksploatację metodą odkrywkową. Prace analityczne i projektowe przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie firmy ESRI (ArcInfo) oraz firmy Bentley (MicroStation, InRoads, GeoGraphics). W poszczególnych etapach oceny projektu określono rodzaj i zakres analiz przestrzennych, które wykonano na bazie dostępnych danych analogowych i numerycznych. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono funkcjonalność i przydatność narzędzi GIS w procesie decyzyjnym.

Wpływ naprężeń pierwotnych na stateczność wyrobisk górniczych

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 43-71

Przedstawiono problematykę wpływu wzmożonych naprężeń pierwotnych na stateczność wyrobisk górniczych. Opisano stosowane w górnictwie światowym sposoby poprawy stateczności wyrobisk kopalnianych, wykonywanych w polu wzmożonych naprężeń poziomych.