"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 4 (57)/2010

Spis artykułów

Szacowanie kosztów utrzymania taśm w kopalni stosującej różne strategie wymian taśm i metody wykrywania ich uszkodzeń

Strony: 5-18

Zaproponowano modele do szacowania kosztów utrzymania taśm w kopalni obejmujących: koszty obsług taśm (w tym stosowanie metod NDT), ich wymian i strat spowodowanych postojami awaryjnymi spowodowanych awariami taśm. Uwzględniono wzrost trwałości taśm wynikający z rosnących nakładów na ich obsługę Ko, możliwości regeneracji taśm oraz korzyści z zastosowania metod bezinwazyjnej diagnostyki NDT pozwalające zwiększyć skuteczność wykrywania uszkodzeń w stosunku do subiektywnej oceny dokonywanej w trakcie rutynowych przeglądów. Uzyskane rezultaty mają charakter jakościowy i poglądowy. Do jej wdrożenia w warunkach konkretnej kopalni konieczne są badania statystyczne pozwalające zidentyfikować wprowadzone parametry (w tym m.in. rozkład trwałości taśmy nowej i regenerowanej, skuteczność wykrywania uszkodzeń, frakcję błędnych decyzji) oraz określenie rzeczywistych kosztów obsług i strat postojowych.

Ocena możliwości powstania katastrofy górniczej w oparciu o badania statystyczne

Strony: 19-44

W artykule przedstawiono analizę statystyki katastrof górniczych, do jakich doszło w polskich kopalniach węgla kamiennego w latach 1945-2008. Katastrofy te obejmują wypadki zbiorowe, w których zginęło pięć lub więcej pracowników zatrudnionych w podziemiach kopalń. Dotyczą one takich grup przyczynowych jak: wypływy i wyrzuty gazów oraz skał, zapalenie i wybuchy metanu, tąpnięcia i zawały, wybuchy pyłu węglowego, pożary, udary cieplne, wdarcie wody oraz urządzenia energomechaniczne. Zaprezentowano pewną koncepcję prognozy możliwości powstawania katastrof górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Scharakteryzowano ogólnie przyczyny powstawania tych katastrof, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia górnicze. Omówiono także probabilistyczny model powstawania górniczej katastrofy aerologicznej.

Simulation of a tunnel boring machine

Strony: 45-58

Działanie Tunelowej Maszyny Wiertniczej (TBM) zostało zamodelowane przy wykorzystaniu Języka Symulacji Modelowania Alternatywnego (SLAM) z oprogramowaniem AweSim. Każdy cykl drążenia tunelu zastosowaniem TBM składa się z wrębiania, przenoszenia materiałów i prac związanych z obudową tunelu. Prace w cyklu TBM są wzajemnie zależne i determinują tempo postępu budowy tunelu. W artykule wykonano dwa rodzaje symulacji. Pierwsza symulacja obejmuje TBM, która pracuje z jednym wozem odstawczym, podczas gdy w drugiej symulacji do TBM zostały przydzielone dwa wozy odstawcze. Wyniki wskazują, że dyspozycyjność TBM i wozów odstawczych była znacznie wyższa, gdy TBM pracowała z dwoma wozami niż w przypadku wykorzystania jednego wozu. Dodatkowo, tempo budowy tunelu może być zwiększone, gdy system przenoszenia materiałów wykorzystuje 7 betonowych segmentów na pierścień systemu obudowy i dwa wozy odstawcze przydzielone do TBM.

Odporność obiektów magazynowych w masywie solnym LGOM na zagrożenie generowane działalnością górniczą

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 59-69

Wybieraniu złoża rudy miedzi w północnej części monokliny przedsudeckiej towarzyszy oddziaływanie grubej (do 300 m) i rozległej warstwy soli kamiennej. Zważywszy na sprężysto-lepki charakter tych oddziaływań należy się liczyć z odmiennymi niż dotychczas, niekoniecznie bardziej korzystnymi, efektami geomechanicznej współpracy warstwy solnej z bardzo wytrzymałymi i słabo odkształcalnymi utworami cechsztyńskimi (dolomity, anhydryty). Z drugiej jednakże strony obecność bardzo szczelnego, o wyjątkowo niskiej wilgotności, materiału solnego tworzy warunki geologiczne szczególnie korzystne dla posadowienia podziemnych składowisk odpadów. Istotne jest zatem rozpoznanie wpływu eksploatacji górniczej prowadzonej poniżej utworów solnych na stateczność umieszczonych w nich komorowych obiektów magazynowych. W tym celu został wykorzystany trójwymiarowy model numeryczny dla złoża „Głogów Głęboki Przemysłowy" wykorzystujący metodę różnic skończonych obejmujący takie zjawiska jak pełzanie soli oraz jej niewielką wytrzymałość.

Badania skał w prawdziwie trójosiowym stanie naprężenia

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 71-77

Dokonano przeglądu literatury związanej z tematyką badań skał w warunkach prawdziwie trójosiowego stanu naprężeń ściskających. Wskazano na istotne znaczenie tego rodzaju badań dla przypadku anizotropii materiałów.