"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 4 (97)/2020

Spis artykułów

Technologia wykorzystania wysokoczęstotliwościowych obserwacji GPS i Galileo do detekcji wstrząsów sejsmicznych na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 5-16

Zespół KGHM CUPRUM – Centrum Badawczo-Rozwojowe wykorzystuje innowacyjne technologie pomiarowe, mające na celu zastosowanie obserwacji GNSS (Global Navigation Satellite System) do monitoringu sejsmicznego. W niniejszej pracy przedstawiono główne założenia opracowanej technologii opartej na wielosystemowej i wysokoczęstotliwościowej obserwacji GPS i Galileo, wykorzystane do charakterystyki drgań wywołanych wstrząsami sejsmicznymi, generowanymi eksploatacja górniczą. W ramach realizacji projektu „Galileo for Seismography System”, finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną, zespół KGHM CUPRUM uruchomił automatyczny system, mający na celu monitorowanie drgań powierzchni terenu spowodowanych aktywnością sejsmiczną, towarzyszącą eksploatacji górniczej na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Opracowana technologia pomiarowa czerpie z najnowszych osiągnięć polskich naukowców w zakresie metodologii integracji obserwacji GNSS, pochodzących z wielu systemów satelitarnych, takich jak GPS (Global Positioning System) i Galileo. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość detekcji subcentymetrowych dynamicznych przemieszczeń terenu na podstawie zintegrowanego opracowania sygnałów z systemów GPS oraz Galileo.

Analiza metod wyznaczania optymalnej wielkości kopalni w aspekcie możliwości powiększenia jej obszaru

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 17-28

W artykule przedstawiono zależność pomiędzy podstawowymi parametrami, charakteryzującymi wielkość kopalni, którymi są: powierzchnia obszaru górniczego, zasoby kopaliny w tym obszarze, wielkość produkcji kopalni oraz okres jej eksploatacji. Następnie opisano trzy typy kopalń, jakie występują w polskim górnictwie (jednostkową, zespołową i zespoloną), oraz znane metody wyznaczania optymalnej wielkości kopalni. Metody te poddano analizie pod kątem możliwości współczesnego wykorzystania oraz przedstawiono założenia, które należy przyjąć przy wyznaczaniu nowego obszaru peryferyjnego istniejącej kopalni. Zarekomendowano, że w takim przypadku analiza powinna obejmować określenie: optymalnej wielkości obszaru peryferyjnego ze względu na koszty oraz czy ze względów ekonomicznych rozpatrywany obszar powinien być zagospodarowany od strony istniejącego szybu czy też w celu jego zagospodarowania uzasadniona ekonomicznie jest budowa nowego szybu. Powyższa analiza może wykazać również, że przyłączenie nowego obszaru do istniejącej kopalni nie jest ekonomicznie uzasadnione.

Koncepcja zagospodarowania części złoża rud miedzi z wykorzystaniem kombajnów chodnikowych

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 29-38

W pierwszej części artykułu opisano sposób drążenia wyrobisk udostępniająco-
-przygotowawczych z zastosowaniem materiałów wybuchowych oraz określono możliwe postępy drążenia, uzyskiwane tą metodą w warunkach kopalń LGOM. Następnie, jako alternatywę dla tradycyjnego sposobu drążenia wyrobisk udostępniających, przedstawiono koncepcję udostępnienia części złoża pokładowego z użyciem kombajnów chodnikowych. Obejmuje ona harmonogram postępu drążenia wiązki 3-nitkowej z zastosowaniem trzech kombajnów chodnikowych. Taki sposób udostępnienia złoża nie był do tej pory stosowany w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. Umożliwia on znaczne przyspieszenie wykonywania wyrobisk udostępniających, otwierających nowe pola eksploatacyjne. W nawiązaniu do przedstawionego harmonogramu opisano możliwy sposób wybierania części złoża z eksploatacją prowadzoną od granic.