"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 1 (94)/2020

Spis artykułów

Profilaktyka zagrożenia tąpaniami w warunkach eksploatacji złoża rud miedzi na dużych głębokościach, na przykładzie pola SI-XXV/1 O/ZG Rudna

Strony: 5-19

Artykuł przedstawia wyniki analizy przyczynowo-skutkowej warunków geologiczno-górniczych występujących w polu eksploatacyjnym SI-XXV/1 O/ZG Rudna, przebiegu dotychczasowej eksploatacji złoża rud miedzi oraz towarzyszącej jej aktywności sejsmicznej. W celu dokonania oceny efektywności dotychczasowej eksploatacji, a także przeprowadzenia analizy skuteczności profilaktyki zagrożenia tąpaniami, podzielono cały przebieg czasowy eksploatacji na okresy, w których roboty prowadzono różnymi systemami eksploatacji – J-UG-PS, R-UO, R-UO/H  i J-SZ/UG. Przeprowadzono analizę skuteczności zapobiegania zagrożeniom poprzez prowokację wstrząsów górotworu, w zależności od stosowanego systemu eksploatacji, sposobu rozcięcia calizny oraz zakresu aktywnej profilaktyki zagrożenia tąpaniami. Na tej podstawie dokonano weryfikacji metod profilaktyki tąpaniowej i przedstawiono jej proponowany, optymalny zakres dla dalszych robót wybierkowych.

Koncepcja eksploatacji w filarze oporowym wyrobisk poziomu 740, w O/ZG Lubin

Strony: 21-45

W artykule przedstawiono koncepcję prowadzenia robót eksploatacyjnych w filarze oporowym wiązki chodników W-74 W-1 i pochylni C-81÷85, zlokalizowanym na poziomie 740, w zachodnim rejonie kopalni Lubin. Przedmiotowe wyrobiska zostały wykonane w początkowym etapie jej działalności. Od tego czasu pełnią istotne funkcje wentylacyjne, transportowe i odwadniające. Eksploatacja w polach, otaczających filar oporowy, została już zakończona. Z tego względu możliwe jest podjęcie wybierania złoża w nim zalegającego. Dotychczasowe doświadczenia górnicze, nabyte podczas prowadzenia eksploatacji w przedmiotowym rejonie, jednoznacznie wskazują, że planowanym robotom może towarzyszyć wysoka aktywność sejsmiczna, w tym występowanie zjawisk wysokoenergetycznych ze skutkami rejestrowanymi w wyrobiskach. Publikacja zawiera analizę uwarunkowań geologiczno-górniczych, mających wpływ na poziom zagrożeń naturalnych, wyniki prognozy aktywności sejsmicznej oraz przedstawienie koncepcji prowadzenia robót eksploatacyjnych ww. filarze oporowym. W toku dotychczasowej eksploatacji złoża rud miedzi w O/ZG Lubin wielokrotnie prowadzono roboty wybierkowe w filarach oporowych wyrobisk korytarzowych. Eksploatacji o charakterze zamykającym zwykle towarzyszyło duże zagrożenie tąpaniami [1, 2]. Przedstawione przez autorów rozwiązania technologiczne wykorzystują dotychczasowe doświadczenia kopalni Lubin z prowadzeniem eksploatacji w filarach oporowych.

Metoda oceny jakości dróg odstawy i śledzenia ruchu maszyn odstawczych w wyrobiskach górniczych kopalni podziemnej z wykorzystaniem czujników inercyjnych – wstępne wyniki

Strony: 47-60

W górnictwie światowym od wielu lat obserwuje się intensywny wzrost zainteresowania eksploatatorów w zakresie rozwijania systemów monitoringu parametrów operacyjnych maszyn górniczych, szczególnie maszyn załadowczo-odstawczych. Obserwuje się również dynamiczny rozwój algorytmiki w zakresie efektywnego i wydajnego zarządzania, szczególnie w zakresie predykcyjnego utrzymania ruchu. Niestety, w dalszym ciągu w górnictwie marginalizowany jest aspekt warunków drogowych, który odgrywa znaczący wpływ na komfort i efektywność pracy operatora, jak również niezawodność maszyny, w szczególności na przeguby maszyn oraz zużycie i uszkodzenia opon. Ponadto należy podkreślić, że jest to bardzo istotny problem również z punktu widzenia utrzymania infrastruktury kopalni, w tym sieci dróg dojazdowych i odstawczych. W artykule przedstawiono zastosowanie mobilnego czujnika inercyjnego (IMU) do estymacji warunków drogowych w kopalni podziemnej. Opisano szczegółowo procedurę do klasyfikacji drgań do oceny jakości drogi. Przedstawiono prostą metodę do śledzenia trajektorii ruchu pojazdów oraz zaproponowano metodę wizualizacji wyników oceny jakości drogi. W artykule przedstawiono przykładowe wyniki, zarejestrowane przez układ pomiarowy w warunkach kopalni podziemnej. Opisano zidentyfikowane problemy oraz dalsze kierunki pracy.