"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 3 (56)/2010

Spis artykułów

Model regresji zależności funkcyjnej siły uderzenia od wysokości spadku i ciężaru bijaka dla taśmy przenośnikowej

Strony: 5-14

Artykuł omawia model regresji zależności funkcyjnej siły uderzenia dla wybranej taśmy przenośnikowej od wysokości spadku bijaka i jego ciężaru. W pierwszej jego części przetestowano statystyczne znaczenie modelu regresji i parametry modelu oraz przeprowadzono analizę błędu przypadkowego. W drugiej części artykułu omówiono identyfikację danych podstawowych i pobocznych.

Nowoczesne górnicze przenośniki taśmowe wznoszące o zmniejszonej energochłonności - polskie realizacje

Strony: 15-30

Ważnym problemem XXI wieku jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W tym obszarze dużym osiągnięciem nauki i techniki są zrobotyzowane energooszczędne górnicze przenośniki taśmowe wznoszące. Ich własności techniczno-ruchowe przedstawiono na przykładzie przenośników taśmowych zainstalowanych w kopalniach węgla kamiennego Piast, Jankowice i Marcel. Zmniejszone zużycie energii elektrycznej jest w tej pracy rozumiane szeroko - jako zmniejszenie zużycia energii elektrycznej do napędu przenośnika, do wytworzenia elementów i zespołów przenośnika, zaoszczędzenie energii elektrycznej przez wydłużenie trwałości elementów i zespołów przenośnika, a zwłaszcza taśmy, a także jako ograniczenie liczby pracowników obsługi i zwiększenie bezpieczeństwa ich pracy.

Doświadczenia w eksploatacji zastosowanych po raz pierwszy w kopalniach KGHM taśm przenośnikowych z linkami stalowymi

Strony: 31-46

W referacie przedstawiono charakterystykę Zakładów Górniczych Rudna, omówiono proces technologiczny, podano informację o strukturze odstawy z wykorzystaniem przenośników taśmowych. Podano genezę podjęcia decyzji o przeprowadzenie badań eksploatacyjnych taśm przenośnikowych z linkami stalowymi. Opisano przebieg badań jakim poddano taśmy przed zabudową, jak również zawarto wnioski z przeprowadzonych testów eksploatacyjnych.

Podstawy diagnozowania stanu przekładni zębatych napędu przenośników taśmowych

Strony: 47-58

Dla sygnału drganiowego przyspieszeń drgań odbieranego ze ścianki przekładni zębatej omówiono własności tego sygnału jako źródła informacji o stanie przekładni zębatej. Omówiono wpływ czynników konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych i zmiany stanu na sygnał drganiowy stanu przekładni zębatej napędu przenośnika taśmowego. Przedstawiony został projekt systemu diagnostycznego dla stacji napędowej przenośnika taśmowego. Ocena stanu układu napędowego obejmuje: silnik elektryczny, przekładnię zębatą, bęben napędowy i bęben napinający. Na podstawie zarejestrowanych sygnałów diagnostycznych (sygnały elektryczne, drganiowe, pomiar temperatury węzłów łożyskowych) oraz pomocniczych (pobierany prąd i prędkość obrotowa wału wejściowego przekładni) określana będzie diagnoza stanu przekładni.

Problemy bezpiecznej eksploatacji przenośników taśmowych

Strony: 59-70

W referacie zawarte zostały wybrane problemy dotyczące bezpiecznej eksploatacji przenośników taśmowych. Przedstawiono wymagania dotyczące ich stosowania w świetle wymagań obowiązujących przepisów, zwrócono uwagę na najczęściej spotykane nieprawidłowości związane z ich eksploatacją. Ponadto przedstawiono zaistniałe wypadki i pożary związane z ruchem przenośników taśmowych oraz przedstawiono działania nadzoru górniczego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa eksploatacji przedmiotowych przenośników.

Model analityczny do określania obciążeń stycznych pomiędzy tubową taśmą przenośnikową przenośnika rurowego a krążnikami nośnymi

Strony: 71-76

Artykuł przedstawia projekt modelu analitycznego do określania wielkości obciążeń stycznych, które powstają przez wzajemne oddziaływanie rurowej taśmy przenośnika i krążników nośnych. Do budowy modelu analitycznego użyto Metody elementów skończonych. Model analityczny zbudowano w programie Simulia - Abaqus. Uzyskane wyniki będą podstawą badań mających na celu analizę powstawania dynamicznego zużycia rurowej taśmy przenośnikowej.

Czujnik do wykrywania źródeł pożarów przenośników taśmowych

Strony: 77-90

W artykule scharakteryzowano produkty powstające w wyniku rozwoju źródła pożaru oraz dokonano wyboru detektorów najbardziej przydatnych do ich wczesnego wykrywania. Przedstawiono strukturę blokową oraz koncepcję konstrukcji czujnika wielodetektorowego. Opisano również funkcje i przetwarzanie sygnałów w czujniku ze szczególnym uwzględnieniem podwyższenia czułości oraz eliminacji fałszywych alarmów. Przedstawiono główne przyczyny pożarów związane z przenośnikiem taśmowym na podstawie badań w wielu krajach. Uwzględniając konstrukcję przenośników oraz ich lokalizację w wyrobiskach z przepływającym powietrzem przeanalizowano rozmieszczenie czujników dla najlepszego wykrywania pożarów. Opracowana konstrukcja czujnika oraz przeprowadzone badania i analizy będą podstawą do opracowania systemu wczesnego wykrywania źródeł pożarów przenośników taśmowych.

Badania parametrów charakterystycznych dla źródła powstającego pożaru przenośnika taśmowego

Strony: 91-108

W artykule przedstawiono charakterystykę taśm stosowanych w górnictwie oraz pożarów, których źródłem mogą być przenośniki taśmowe. Opisano badania rozkładu temperatury w konstrukcji przenośnika podczas symulowanych stanów awaryjnych. Scharakteryzowano również badania produktów gazowych powstających podczas degradacji termicznej próbek taśm przenośnikowych. Badania przeprowadzono na stanowiskach laboratoryjnych Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Otrzymane wyniki oraz ich analiza posłużą do opracowania metody i urządzenia do wczesnego wykrywania źródeł pożarów przenośników taśmowych.

Prognozowanie emisji toksycznych produktów spalania z pożaru taśmy przenośnikowej

Strony: 109-120

Prewencja przeciwpożarowa jest zawsze związana z określonymi rygorami i kosztami. W polskim górnictwie każdy potencjalny pożar zaistniały w wyrobisku podziemnym jest poddawany analizie, przy czym rozpatrywane są szczegółowo czynniki prowadzące do jego powstawania, przebiegu i likwidacji. Efektem tych prac są wnioski i zalecenia, mające na celu zapobieganie w przyszłości podobnym pożarom. Do grupy metod przeciwdziałania pożarom egzogenicznym należy zaliczyć prognozowanie zagrożenia pożarowego w oparciu o odpowiednio sformułowane modele prognostyczne, bazując na danych uzyskanych w drodze właściwego eksperymentu. Niniejszy artykuł jest kolejną próbą zaprezentowania modelu matematycznego w nawiązaniu do prac [11,8], przeznaczonego do prognozowania emisji toksycznych składników gazów pożarowych, wykorzystując wybrane parametry z kalorymetru stożkowego i sztolni pożarowej w zależności od prędkości strumienia powietrza niezależnego, składu chemicznego substancji organicznej w wyrobisku o zadanej geometrii. Wskazano także ważność tematyki związanej z pozyskiwaniem rozwiązania modelowego, które okazuje się przydatne w analizie i prognozowaniu zagrożeń związanych ze stosowaniem w kopalniach taśm przenośnikowych oraz innych materiałów, i wyrobów z tworzyw sztucznych, a tym samym powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w kopalniach głębinowych.