"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 4 (85)/2017

Spis artykułów

Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie wielobranżowym – model oraz kluczowe czynniki skutecznej implementacji

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 5-15

W artykule przedstawiono różne ujęcia definicyjne pojęcia kultury bezpieczeństwa pracy. Na przykładzie wielobranżowego przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. zaprezentowano związek pomiędzy wynikowym wskaźnikiem bezpieczeństwa pracy a typami systemowych zmian, ukierunkowanych na poprawę BHP. Zaprezentowano propozycję modelu bezpieczeństwa pracy oraz omówiono kluczowe czynniki sukcesu dla jego praktycznej implementacji.

Doświadczenia w umiędzynarodowieniu kształcenia dla górnictwa na Politechnice Wrocławskiej

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 17-28

W artykule przedstawiono rozwój współpracy Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej z najlepszymi uczelniami technicznymi Europy w zakresie wspólnych studiów magisterskich w ostatniej dekadzie. Przedstawiono ewolucję koncepcji wspólnego kształcenia, przyczyny wprowadzanych zmian i ich konsekwencje. Omówiono problemy, z jakimi borykały się uczelnie wchodzące w skład konsorcjum, a zwłaszcza te, które pokonywać musiała polska uczelnia w wyniku dużych różnic w przepisach regulujących szkolnictwo wyższe. Oprócz trudności przedstawiono korzyści, jakie osiągnęła społeczność akademicka Wydziału dzięki umiędzynarodowieniu studiów.

Kształcenie w zakresie zarządzania projektami na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 29-39

 W programie kształcenia inżynierów studiujących na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej w zakresie zarządzania projektami priorytet nadano opanowaniu umiejętności zastosowania technik i narzędzi. Opracowanie definicji projektu jest przykładem zadania umożliwiającego studentom wykorzystanie wybranych technik i narzędzi zarządzania projektami w konkretnym studium przypadku, a prowadzącemu kurs – weryfikację poprawności ich zastosowania. Projekt, rzeczywisty lub symulowany, jest wybierany przez grupę studentów, która otrzymuje zespołowe zadanie opracowania Karty Projektu. Kluczowe dla sukcesu projektu kompetencje pracy zespołowej są nabywane poprzez samoorganizację zespołów studenckich w etapach: utworzenie zespołu, wybór studium przypadku, realizacja przyjętego zadania (opracowanie elementów definicji projektu) i publiczna prezentacja wyników.

Ocena zmian właściwości sorpcyjnych torfu względem jonów Zn2+ w zależności od gęstości opróbowania profilu torfowego

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 41-48

Zmienność zdolności sorpcyjnych torfu z Gór Izerskich względem jonów Zn2+ została zbadana w próbkach o grubości około 1,3 cm, uzyskanych po podziale rdzenia o długości około 45 cm. Inspiracją do podjęcia badań były doniesienia literaturowe oraz własne obserwacje autora, świadczące o tym, że torf wykazuje znaczące statystycznie zróżnicowanie cech fizykochemicznych na odcinku kilkudziesięciu centymetrów rdzenia, pod warunkiem że opróbowanie wykonane jest w odstępach 1-5 cm. Dotychczasowe badania wykonywano z wykorzystaniem zhomogenizowanych kilkunasto- i kilkudziesięciocentymetrowych próbek torfu. W opinii autora takie próbkowanie mogło uniemożliwiać uchwycenie rzeczywistej zmienności parametrów sorpcyjnych, prowadząc do ich uśrednienia. Wyniki niniejszej pracy potwierdziły postawioną tezę i wykazały ponad sześciokrotną zmianę wielkości sorpcji na badanym odcinku torfu. Dodatkowo, w celu podstawowej charakterystyki chemicznej, w tym określenia pozycji badanych torfów na diagramie Van Krevelena, wykonano analizę elementarną oraz obliczono stosunki atomowe C/N, O/C, H/C oraz parametr g (spektroskopią EPR – elektronowego paramagnetycznego rezonansu). Zbadano również charakter trwałych organicznych rodników jako produktów reakcji redoks jednostek obecnych w materii organicznej torfów, świadczących o jej właściwościach strukturalnych.

Trzyokienna wieża i 29 złotych górniczych guzików

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 49-52

Św. Barbara jest patronką górników od dawnych czasów. Towarzyszy nam w trudnej i ciężkiej pracy, czuwając, aby górnicy bezpiecznie mogli pracować, a ilość zjazdów do kopalni była równa ilości wyjazdów. W życiu codziennym mijamy jej obrazy czy figury, nie zastanawiając się dogłębnie nad źródłem kultu oraz symboliką w nich zawartą. Artykuł jest formą przypomnienia żywota św. Barbary, narodzin jej kultu wśród górników oraz jej roli w życiu braci górniczej.