"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 4 (81)/2016

Spis artykułów

Automatyczne urządzenie przeładunkowe URB/ZS-3

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 5-11

W referacie przedstawiono cel budowy i sposób automatyzacji urządzenia do rozbijania brył. Przeprowadzono analizę konstrukcji i sformułowano założenia projektowe oraz wymagania dla systemu automatycznego sterowania urządzeniem. Następnie zaproponowano rozwiązanie obejmujące układ wstępnego oczyszczania kraty i układ sterujący wysięgnikiem z hydraulicznym młotem udarowym. Do identyfikacji parametrów urobku przeanalizowano szereg metod wizyjnych oraz laserowych i radarowych. Opracowano i zaimplementowano algorytmy dla poszczególnych modułów automatycznego systemu sterowania młotem udarowym. Wykonano prototypowy system automatycznego sterowania młotem udarowym.

Współpraca Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Kraków z KGHM ZANAM S.A. w zakresie innowacyjnych rozwiązań maszyn i urządzeń dla górnictwa miedziowego

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 13-24

W artykule przedstawiono wyniki współpracy Katedry MGPiT z KHGM ZANAM S.A. w ostatnich latach w obszarze dydaktycznym oraz naukowo-badawczym. Zaprezentowano efekty współpracy wyżej wymienionych instytucji podczas realizacji wspólnych projektów badawczych, w ramach których powstały innowacyjne, nowe rozwiązania maszyn i urządzeń dla Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Przedstawiono maszyny i urządzenie już wykonane, takie jak samojezdny wóz odstawczy WKPL, mobilne zestawy przeróbcze, płuczki do piasku oraz urządzenia do napinania taśmy w przenośnikach taśmowych. Zaprezentowano także obecnie realizowane projekty frezarki spągowej, młyna wibracyjnego oraz punktów przesypowych, wyposażonych w kratę wibracyjną i automatyczny manipulator do rozbijania nadgabarytów.

Rozwój produkcji maszyn i usług na rzecz górnictwa w Grupie Kapitałowej KGHM

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 25-34

KGHM ZANAM jest dzisiaj największą spółką w Grupie Kapitałowej KGHM i znaczącym przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowym w branży górniczej w Polsce. Firma w 2015 r. sprzedała 125 samojezdnych maszyn górniczych i zainstalowała ponad 12 kilometrów przenośników taśmowych. Jej wydziały remontowo-usługowe oprócz standardowych prac w Zakładzie Wzbogacania Rudy i hutach, prowadziły gigantyczną inwestycję – budowę oddziału pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów. Ten olbrzymi zakres prac mógł być realizowany dzięki załodze KGHM ZANAM, liczącej obecnie 2700 osób, jej doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościom. 2016 jest rokiem jubileuszowym. Pół wieku temu w Legnicy powstał Legmet, przedsiębiorstwo, którego doświadczenia leżą u podstaw sukcesów dzisiejszego KGHM ZANAM. Analizując historię Legmetu i Zanamu, można prześledzić rozwój zaplecza maszynowego i usługowego, tworzonego na potrzeby przemysłu miedziowego.

Doskonalenie transportu taśmowego w ramach współpracy z KGHM ZANAM S.A.

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 35-47

W systemach transportowych w polskich kopalniach rud miedzi kluczową rolę odgrywają przenośniki taśmowe. W artykule przedstawiono pięćdziesięcioletnie doświadczenia eksploatacyjne ze stosowaniem transportu taśmowego w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A., które doprowadziły do znacznej poprawy efektywności stosowania tego środka transportu. Przenośniki typu LEGMET produkcji KGHM ZANAMS.A. zdały pomyślnie egzamin w warunkach kopalń rud miedzi, ale pojawiły się nowe bardziej ambitne zadania. Po uporaniu się z trwałością taśm i ich połączeń zaczęto poszukiwać bardziej racjonalnych rozwiązań zwiększających funkcjonalność transportu taśmowego. Kierunki rozwoju wytyczają między innymi napędy pośrednie taśmowe i linowe, przenośniki z przekazywaniem energii napędowej z cięgna dolnego do cięgna górnego poprzez krążniki oraz nadążne urządzenia napinające. W ostatnich latach prace badawcze skupiły się nad opracowaniem i wdrożeniem nowych wydajnych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań transportu taśmowego, charakteryzujących się długimi trasami i zmniejszonym w stosunku do rozwiązań tradycyjnych zużyciem energii.

Wyniki próbnej eksploatacji innowacyjnego optycznego systemu wspomagania pracy operatorów samojezdnego wozu wiercącego

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 47-58

Opracowanie zawiera podsumowanie prac wykonanych w ramach pracy badawczej, realizowanej wspólnie przez KGHM Polska Miedź S.A. i Politechnikę Wrocławską. Celem prac było opracowanie, wytworzenie oraz wykonanie testów eksploatacyjnych optycznego systemu wspomagania pracy operatorów samojezdnych wozów wiertniczych. Opracowany i wytworzony system, będący całkowicie nowym rozwiązaniem technicznym, został dostosowany do technologii procesu urabiania rudy wykorzystywanej w kopalniach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Artykuł zawiera wyniki próbnej eksploatacji systemu w rzeczywistych warunkach pracy ze wskazaniem zalet i wad nowo powstałego rozwiązania technicznego.

Możliwości weryfikacji energii sejsmicznej wstrząsów wysokoenergetycznych w LGOM

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 59-70

Energia sejsmiczna wstrząsów górniczych jest jednym z podstawowych czynników przy ocenie zagrożenia sejsmicznego w oddziałach eksploatacyjnych podczas prowadzonej eksploatacji górniczej oraz jej wpływu na zabudowę infrastruktury powierzchni terenu w LGOM. W kopalniach rud miedzi LGOM wielkość energii sejsmicznej jest określana w oparciu o zapisy pionowych składowych drgań (Z) na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w poziomie złoża. W artykule ukazano możliwości weryfikacji energii sejsmicznej wysokoenergetycznych wstrząsów górniczych z wykorzystaniem „reperowego” stanowiska trójskładowego (XYZ), zlokalizowanego w warstwach pstrego piaskowca ok. 400 m powyżej poziomu złoża.

Zastosowanie metody River Habitat Survey w ocenie stanu hydromorfologicznego rzek i potoków w obszarze oddziaływania podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 71-84

W artykule przedstawiono wyniki badania stanu hydromorfologicznego dwóch cieków: dopływu z Trzebcza, znajdującego się na obszarze górniczym Rudna i pozostającego pod wpływem oddziaływania podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi, oraz Młynówki, cieku, znajdującego się na obszarze, który dotychczas nie podlegał wpływom górniczym. Uzyskane wyniki przeanalizowano pod kątem wpływu działalności górniczej na stan hydromorfologiczny cieku oraz w aspekcie możliwości zastosowania metody oceny stanu hydromorfologicznego cieków na terenach górniczych oraz zaproponowano jej modyfikację (rozszerzenie o dodatkowe badania terenowe i obliczenia wskaźnika antropopresji w zlewni) w kierunku optymalizacji jej zastosowania do monitoringu wód powierzchniowych na terenach górniczych.

Współpraca przedsiębiorstwa górniczego z lokalnymi społecznościami na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 85-95

W artykule przedstawiono praktyczne zastosowanie standardów CSR (Corporate Social Responsibility) przez największego producenta miedzi w Europie środkowo-wschodniej, KGHM „Polska Miedź S.A.”, który prowadzi wydobycie ze złóż w kopalniach podziemnych, przeróbkę rud w zakładach przeróbczych i hutnictwo metali nieżelaznych w hutach. Złoże eksploatowanych rud miedzi znajduje się w południowo-zachodniej Polsce, na Dolnym Śląsku i zajmuje powierzchnię ok. 470 km2, co czyni je unikatowym w skali świata. Ze względu na jego rozległość przestrzenną duża liczba mieszkańców jest potencjalnie narażona na oddziaływanie działalności przemysłowej (górniczej, hutniczej i innych pobocznych jak zagospodarowanie odpadów). Kluczowym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa, obok ochrony środowiska, jest zatem współpraca z lokalnymi społecznościami. Dobry jej przebieg, satysfakcjonujący obie strony, umożliwia firmie uzyskanie mandatu społecznego na prowadzenie swojej działalności w regionie. Polityka współpracy KGHM ze społecznościami lokalnymi polega na prowadzeniu własnych programów CSR, których celem jest ograniczenie wpływu na środowisko, wspieranie rozwoju społecznego, promowanie zdrowia, kultury i sportu. Są to programy „Miedziane Serce”, „EKO-Zdrowie” czy „Strefa Innowacji”. Spółka zapewnia miejsca pracy dla mieszkańców, wspierając zatrudnianie nowych pokoleń pracowników. Wspierana jest profilaktyka zdrowotna. Spółka zapewnia wsparcie finansowe dla lokalnych inicjatyw m.in. poprzez działalność np. Fundacji „KGHM Polska Miedź”. W celu zachowania przejrzystości działań społeczeństwo jest
o nich informowane za pomocą stron internetowych KGHM i Fundacji, lokalnych mediów, wydawnictw przygotowywanych przez Spółkę, a także podczas bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. Konkretny przykład prowadzenia działalności informacyjnej dotyczy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) „Żelazny Most”, będącego największym tego typu składowiskiem w Europie. Potencjalnie, zbiornik może być w odbiorze społecznym uznany za wyjątkowo niekorzystne sąsiedztwo. Aby temu przeciwdziałać KGHM informuje miejscowe społeczności o szczegółach funkcjonowania obiektu, jego stanie technicznym, o wynikach monitoringu środowiska prowadzonego w jego otoczeniu i planowanych przedsięwzięciach. Dodatkowo odbywają się spotkania, podczas których Spółka pokazuje mieszkańcom zasady postępowania na wypadek awarii zapór zbiornika i wycieku odpadów, czy występowania zjawiska nadmiernego pylenia z powierzchni. W ramach jego rozbudowy prowadzony jest stały dialog społeczny z trzema gminami, na których zlokalizowany jest zbiornik, poprzez m.in. spotkania informacyjne z mieszkańcami oraz porozumienia socjalne i finansowe. Obecnie negocjowane jest kolejne Porozumienie na lata 2017-2020.

W ramach działalności pomocowych Spółka finansuje szereg lokalnych inwestycji infrastrukturalnych i oświatowych. Realizuje profilaktyczne badania środowiska przy udziale społeczeństwa, obejmujące badania zdrowotne ludzi, zwierząt i żywności oraz terenów upraw rolniczych.

Innym przykładem jest odpowiedź Spółki na postulaty mieszkańców, których sąsiedztwem jest jeden z szybów wydechowych kopalni rud miedzi. Pomimo spełniania norm środowiskowych przez instalację szybu, w ocenie mieszkańców sąsiadującej miejscowości postrzegany był on jako zagrażający zdrowiu i jakości upraw rolnych. Dzięki prowadzonej na bieżąco akcji informującej o wynikach stałego monitoringu środowiska w rejonie szybu, inwestycjom zmniejszającym jego oddziaływanie, jak również działaniom dla ogólnie pojętego dobra lokalnej społeczności, odbiór społeczny szybu ulega poprawie.

KGHM „Polska Miedź S.A.” jako nowoczesnej firmie o międzynarodowym zasięgu zależy na właściwym podejściu do relacji z interesariuszami. Polityka dialogu wpisuje się w realizację misji i wizji firmy. Fundamentem definicji dialogu społecznego prowadzonego przez Spółkę były również wytyczne uznanych i powszechnie stosowanych międzynarodowych standardów zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu:

-         Norma Dotycząca Społecznej Odpowiedzialności ISO 26000,

-         Zasady Odpowiedzialności (AccountAbility Principles Standard - AA1000APS),

-         Standard Zaangażowania Interesariuszy (AccountAbility Stakeholder Engagement Standard - AA1000SES),

-         Standard Raportowania Zrównoważonego Rozwoju organizacji GRI – Global Reporting Initiative (GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines).

Mierzalnym efektem prezentowanej polityki CSR jest szerokie spektrum działań wśród lokalnych społeczności poprzez działalność prospołeczną, charytatywną i sponsoringową. Podsumowując, sąsiedztwo obiektów przedsiębiorstwa górniczego może być także postrzegane jako szansa dla rozwoju społeczności lokalnych (dostępność miejsc pracy, środki na różnego typu inwestycje), a nie być tylko odbierane jako uciążliwość.