"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 2 (79)/2016

Spis artykułów

Możliwości pozyskiwania indu w warunkach krajowych

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 5-16

W roku 2013 światowa produkcja indu wynosiła około 780 Mg. Największymi producentami indu są Chiny, Japonia, Kanada i Rosja. Ind został zaliczony do grupy krytycznych surowców mineralnych dla gospodarki UE. Można spodziewać się, że popyt na surowce indonośne oraz ind metaliczny będzie się zwiększał wraz z rozwojem nowych technologii i produktów. Surowcem krajowym do otrzymywania indu mogą być szlikry miedziowe, pochodzące z rafinacji ołowiu surowego z procesu ISP. Zawartość indu w tym materiale wynosi od 25 ppm do 2300 ppm. W pracy zasugerowano kierunki, wskazano badania i metody odzysku, które umożliwiłyby odzysk indu w warunkach krajowych.

Poprawa opieki zdrowotnej pracowników KGHM Polska Miedź S.A. poprzez zapewnienie celowanej rehabilitacji uzdrowiskowej, jako element kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy oraz odpowiedzialności społecznej

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 17-29

W artykule omówiono koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, w kontekście opieki zdrowotnej nad pracownikami przedsiębiorstwa i obowiązków ciążących w tym zakresie na pracodawcy. Opisano główne problemy zdrowotne pracowników wielobranżowego przedsiębiorstwa, jakim jest KGHM Polska Miedź S.A. W artykule przedstawiono doświadczenia KGHM Polska Miedź S.A. we wdrażaniu jednego z działań prozdrowotnych, w ramach długofalowego programu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy do roku 2020. Opisano również szczegóły rozwiązania o charakterze celowanej rehabilitacji uzdrowiskowej oraz nakreślono korzyści z jego wdrożenia.

Koncepcja prowadzenia eksploatacji w polu I/9 w kopalni Lubin, w obustronnym sąsiedztwie lokal-nych stref uskokowych

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 31-39

Przedstawiono propozycję sposobu prowadzenia robót wybierkowych w nowym polu eksploatacyjnym I/9 w kopalni Lubin. Omówiono główne ograniczenia geologiczno-górnicze w rejonie analizowanego pola, które w istotny sposób ukształtowały przygotowane założenia koncepcyjne dla przyszłej eksploatacji i związane były z zaangażowaniem tektonicznym rejonu (roboty wybierkowe, planowane w obustronnym otoczeniu uskoków), położeniem pola w granicach filara ochronnego, ustanowionego dla miasta Lubin, oraz wiązkami funkcjonujących, wielonitkowych wyrobisk udostępniająco-przygotowawczych w bezpośrednim sąsiedztwie pola. Nie bez znaczenia dla doboru systemu eksploatacji w nowym polu pozostawał fakt, że calizna złoża na praktycznie całej powierzchni pola została rozcięta na filary wielkogabarytowe o zbliżonych wymiarach.

Rewitalizacja zabytkowej komory Rainer I, zlokalizowanej na poziomie I i II wyższym Kopalni Soli „Wieliczka” SA

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 41-49

Artykuł dotyczy projektowanego zabezpieczenia górniczego zabytkowej komory Rainer I, składającej się z dwóch części (górnej i dolnej), powstałej na skutek eksploatacji soli złoża bryłowego, i jej nowej funkcji po jej zabezpieczeniu. Przedstawiono uwarunkowania geologiczne i górnicze w jej rejonie, historię powstania oraz aktualny stan techniczny i zakres projektowanego zabezpieczenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie dla projektu koncepcyjnego.