"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 3 (72)/2014

Spis artykułów

Ocena istotności wybranych czynników i ich wpływu na wartość siły uderzenia

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 5-15

Celem artykułu jest analiza wyników eksperymentalnych badań jakości taśm przenośnikowych ze względu na odporność na przebicie, z wykorzystaniem metody planowania eksperymentu. Metoda planowania eksperymentu składa się z identyfikacji obiektu i celu badań, wyboru wyjściowych i zmiennych oraz liczby ich poziomów, planowania i wykonania eksperymentu oraz oceny istotności poszczególnych czynników oraz ich interakcji z wykorzystaniem testu t, której miarą jest wartość wskaźnika – p. W celu określenia  istotności poszczególnych zmiennych i związków pomiędzy nimi zastosowano wykres Pareto i wykres normalnego rozkładu prawdopodobieństwa. W podsumowaniu opisano przeprowadzony eksperyment oraz analizę  wyników za pomocą modelu regresji, wykazującego związki pomiędzy zmiennymi wejściowymi i wyjściowymi. Model regresyjny przedstawia kompletny wieloczynnikowy eksperyment obejmujący podstawowe zmienne oraz ich interakcje.

Analiza wpływu wybranych parametrów na stateczność ruchu taśmy w łuku wertykalnym przenośnika taśmowego

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 17-31

W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów techniczno-ruchowych na stateczność taśmy w łuku wertykalnym przenośnika taśmowego. Najistotniejszą częścią artykułu jest opracowanie założeń i wyznaczenie zależności, umożliwiającej obliczenie wysokości podniesienia taśmy na łuku wklęsłym trasy przy określonych parametrach stanu pracy przenośnika taśmowego. W dalszej części omówiono wpływ wybranych parametrów konstrukcyjno-ruchowych na wysokość podniesienia taśmy oraz przedstawiono implementację zaproponowanej metody obliczeniowej w programie QNK.

Analiza wpływu temperatury na własności reologiczne taśm przenośnikowych

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 33-43

W artykule przedstawiono wyniki badań modułu sprężystości różnych taśm przenośnikowych przeprowadzonych w wysokich i niskich temperaturach otoczenia. Badania przeprowadzono na specjalnym stanowisku, wyposażonym w układ pomiarowy, którego niewielkie wymiary pozwalają na umieszczenie go w komorze klimatycznej.

Badania oporów ruchu przenośnika taśmowego w warunkach kopalń rud miedzi

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 45-56

W pracy opisano metodę pomiaru oporów ruchu pojedynczego górnego zestawu krążnikowego na specjalnie zaprojektowanym do tego celu stanowisku pomiarowym. Przedstawiono projekt oraz skalowanie stanowiska pomiarowego, które pozwala na prowadzenie pomiarów w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych dla zmiennej strugi urobku. Konstrukcja ramy wraz ze sprzętem do akwizycji danych jest mobilna i daje możliwość instalacji układu pomiarowego w każdym miejscu trasy dowolnego przenośnika. Do badań wytypowano przenośnik bazowy, reprezentujący grupę przenośników stosowanych w kopalniach rud miedzi. Przedstawiono wyniki badań oporów ruchu pojedynczego górnego zestawu krążnikowego. Zastosowany układ pomiarowy umożliwił określenie obciążenia badanego zestawu krążnikowego w całym zakresie wydajności przenośnika taśmowego. Dzięki temu wyznaczono zależność oporu ruchu pojedynczego zestawu krążnikowego w funkcji wydajności masowej. Wykazano wyraźny wpływ załadowania przenośnika na wartości oporów ruchu, generowanych przez pojedynczy zestaw trójkrążnikowy.

Europejski system oceny bezpieczeństwa stosowania taśm przenośnikowych w kopalniach podziemnych

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 57-68

Szerokie zastosowanie transportu przenośnikowego w systemach odstawy w górnictwie podziemnym stawia bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa elementom przenośników taśmowych, a szczególnie taśmom przenośnikowym, które to w przeszłości były powodem tragicznych wypadków. W wielu ośrodkach prowadzone są od szeregu lat prace badawcze dla oceny ryzyka stosowanych taśm przenośnikowych, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony antyelektrostatycznej. Również w sposób ciągły doskonalone są metody badawcze, określające to zagrożenie. W artykule przedstawiono podstawowe wymagania i metody badań taśm przenośnikowych przeznaczonych do pracy w wyrobiskach podziemnych, powołując się na właściwe normy i dyrektywy Unii Europejskiej. Scharakteryzowano zachodzące obecnie zmiany w europejskim systemie analizy zagrożeń, wynikających ze stosowania taśm w kopalniach podziemnych. Odniesiono się do aktualnie stosowanego w naszym kraju systemu dopuszczania taśm przenośnikowych do pracy pod ziemią.

Rozwiązania konstrukcyjne elementów systemu transportu taśmowego O/ZG „Rudna”, pozwalające na zmianę kierunku przesyłu urobku

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 69-82

W artykule przedstawiono charakterystykę Zakładów Górniczych „Rudna”, omówiono proces technologiczny, podano informację o strukturze odstawy z wykorzystaniem przenośników taśmowych. Przeprowadzono analizę układu transportowego Zakładów Górniczych „Rudna”. Wskazano funkcje warunkujące zmianę kierunku przesyłu urobku. Omówiono rozwiązania konstrukcyjne, zapewniające dokonanie przedmiotowej zmiany.

Badania szczelności krążników oraz dynamicznego oporu obracania przy zmiennej prędkości obrotowej

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 83-94

Z praktyki laboratoryjnej i doświadczeń ruchowych z kopalń węgla kamiennego wynika, że jakość obecnie produkowanych standardowych krążników jest niska. Już na etapie produkcji, co potwierdzają badania w Laboratorium GIG, często nie spełniają one wymagań określonych w normie PN-M-46606:2010 [6]. Szczególnie dotyczy to braku szczelności krążników na wodę i pył, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie trwałości krążników [1-4]. W związku z powyższym, zaprojektowano i wykonano w GIG stanowiska badawcze, pozwalające, między innymi, na badanie szczelności krążników na wodę i pył zgodnie z normą PN-M-46606:2010, jak również takich parametrów, jak statyczne i dynamiczne opory ruchu krążników, które służą analizie ekonomicznej do obniżenia kosztów transportu. Wspomniane stanowiska badawcze rozbudowano o dodatkowe funkcje w stosunku do wymagań ww. normy, pozwalające na mierzenie temperatury węzłów łożyskowych oraz na badanie wpływu prędkości obrotowej i obciążenia krążnika na opory obracania. Badania przeprowadzono na krążnikach o średnicach Φ133 i Φ159 mm [9], z węzłem łożyskowym, wyposażonym w łożysko kulkowe jednorzędowe. W krążniku Φ133 zastosowano nowego typu uszczelnienie hybrydowe (labiryntowo-wargowe) [8], natomiast w krążniku Φ159 – typowe uszczelnienia labiryntowe.