"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 1 (54)/2010

Spis artykułów

Próby eksploatacyjne kombajnu MH-620 podczas wykonywania robót chodnikowych w warunkach kopalni Lubin

Strony: 5-21

Wykonywanie robót chodnikowych z wykorzystaniem mechanicznego urabiania kombajnem jest technologią, która może zastąpić metodę tradycyjną urabiania materiałem wybuchowym. Z technicznego punktu widzenia oczekiwania związane z zastosowaniem nowej metody to uzyskiwanie większych postępów wykonywanych wyrobisk oraz wzrost bezpieczeństwa pracy. W ujęciu ekonomicznym oczekiwana jest wyższa efektywność stosowania kombajnu wobec metody tradycyjnej. W 2009 roku w kopalni Lubin rozpoczęły się próby eksploatacyjne kombajnu MH-620, którym wykonywano roboty chodnikowe. Prace w chodnikach Z-702/Z-701 realizowała PeBeKa Lubin. Artykuł przedstawia przebieg prac związanych z przygotowaniem kombajnu do realizacji ww. prac oraz przebieg samych prób eksploatacyjnych. Na podstawie informacji zebranych w trakcie prób przedstawiono również wstępną ocenę efektów pracy kombajnu i osiąganą przez niego wydajność urabiania.

Rekonstrukcja i rozbudowa sieci wentylacyjnej kopalń KGHM Polska Miedź S.A. dla eksploatacji złoża głębokiego

Strony: 23-32

W artykule omówione zostały dotychczasowe badania oraz analizy w zakresie możliwości zapewnienia wentylacji i klimatyzacji w rejonie projektowanej eksploatacji złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy. Przedstawione zostały zasadnicze problemy wentylacyjno-klimatyczne wynikające z przyjętych koncepcji udostępnienia tego obszaru.

Identyfikacja warunków eksploatacyjnych na potrzeby oceny stanu przekładni zębatych pracujących w warunkach kopalni podziemnej rud miedzi

Strony: 33-43

W pracy podjęto dyskusję w zakresie analizy zmienności warunków przenośnika taśmowego pracującego w realiach kopalni podziemnej rud miedzi w mieszanym systemie odstawy. Wykazano istnienie zmienności obciążeń o dużym zakresie, co ma bezpośredni wpływ na proces diagnozowania układów napędowych tych przenośników. Badania przeprowadzono wykorzystując funkcjonujący w kopalni system monitorowania prądów pobieranych przez silniki oraz przy użyciu sprzętu i oprogramowania do wyznaczania tzw. profilu prędkości, tj. zmian prędkości obrotowej wału w funkcji czasu.

Tensometryczny przetwornik typu „inkluzja sztywna" do pomiaru zmian naprężeń w górotworze

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 45-52

Przedstawiono wyniki prac badawczych KGHM Cuprum sp. z o.o. - CBR, w ramach których opracowano, wykonano i przebadano tensometryczny przetwornik do ciągłych pomiarów zmian naprężeń in situ w górotworze skalnym. Przetwornik ten należy do grupy przetworników ze „sztywną inkluzją", które charakteryzują się tym, że zbudowane są z materiału o module sprężystości Es wielokrotnie większym niż skała. W artykule opisano budowę przetwornika, gdzie pokazano sposób zamontowania tensometrów i elektroniki wewnątrz stalowego cylindra pomiarowego oraz wygląd rzeczywisty wykonanych modeli. Przedstawiono główne dane techniczne oraz otrzymane charakterystyki prądu wyjściowego przetwornika w funkcji naprężenia w próbce skalnej i aluminiowej. Artykuł podaje proponowane sposoby przesyłu sygnału z przetwornika do systemów dyspozytorskich, istniejących w kopalniach LGOM.

Zmiany sił osiowych w żerdziach kotew rozprężnych na tle aktywności sejsmicznej w polach A oraz G oddziału G-23 ZG „Polkowice-Sieroszowice"

Strony: 53-64

W artykule przedstawiono warunki, przebieg oraz wyniki kompleksowych badań wpływu wstrząsów górotworu na stateczność stropu zabezpieczonego obudową kotwową, w których skoncentrowano się na pomiarze dynamicznych obciążeń oddziaływujących na kotwy rozprężne w wyniku propagacji fali sejsmicznej po wstrząsach górniczych. Badania prowadzono na przełomie lat 2006/2007 w oddziale G-23 kopalni „Polkowice-Sieroszowice".

Możliwości zasiedlenia roślinami energetycznymi nieczynnych składowisk odpadów z flotacji rud miedzi

Strony: 65-75

W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań (z jednego okresu wegetacyjnego), pilotażowego doświadczenia polowego, zlokalizowanego na składowisku odpadów z flotacji rud miedzi nr 1 w Iwinach, kolo Bolesławca. Celem pracy była próba określenia wpływu modyfikacji dodatkami organiczno-mineralnymi odpadów flotacyjnych oraz sposobu uprawy na tych odpadach, wybranych roślin energetycznych takich jak: miskant (Miscanthus giganteus), spartina (Spartina pectinata), słonecznik (Helianthus tuberosus) i wierzba (Salix viminalis) oraz dwóch mieszanek nasion traw i roślin motylkowych na ich wzrost i rozwój. Do rewitalizacji odpadów z flotacji rud miedzi, użyto materiałów organiczno-mineralnych (słoma zbożowa, trociny i pospółka). Materiały te oraz ich kombinacje, posłużyły jako główne dodatki do reaktywacji biologicznej martwych odpadów. W wyniku dodania organiczno-mineralnych materiałów, powstało sześć różnych podłoży (I - VI), zwanych obiektami i jedno kontrolne (obiekt 0), dla celów porównawczych, utworzone na samych tylko odpadach flotacyjnych. Wszystkie zastosowane dodatki wpłynęły pozytywnie na plonowanie roślin, zwiększając plon suchej masy od 41,8% (obiekt VI - odpad + słoma + trociny), do 200,4% (obiekt I - odpad + pospółka), w porównaniu do obiektu 0. Spośród badanych roślin energetycznych, bez względu na zastosowane dodatki do odpadu, najwyżej plonowała Spartina pectinata (średnio 80,43 g·m-2), a następnie Helianthus tuberosus (średnio 56,66 g·m-2) oraz Miscanthus giganteus (średnio 56,42 g·m-2). Zdecydowanie najniższe plony uzyskano z uprawy Salix viminalis (11,38 g·m-2) i mieszanki nr 2 (22,83 g·m-2).