"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 1 (70)/2014

Spis artykułów

Weryfikacja za pomocą metody elementów skończonych analitycznego sposobu wyznaczania naprężeń w sąsiedztwie pozostawionej resztki złoża

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 5-20

Scharakteryzowano problematykę prowadzenia eksploatacji w sąsiedztwie pozostawionych resztek calizny oraz przedstawiono, opracowany przez Sałustowicza, analityczny sposób określania ich oddziaływania na otaczający górotwór. Za pomocą metody elementów skończonych przeprowadzono analizę numeryczną wpływu pozostawionej resztki złoża na sytuację geomechaniczną w jednym z pól eksploatacyjnych kopalń rud miedzi LGOM, w którym złoże wybierane jest systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu. Otrzymane wyniki stanu naprężenia w sąsiedztwie pozostawionej resztki porównano z rozwiązaniem Sałustowicza. Obliczenia przeprowadzono w płaskim stanie odkształcenia za pomocą programu Phase2.

Analiza charakterystyk drgań gruntu wraz z funkcją przejścia drgań na budynki

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 21-35

W referacie przedstawiono analizę współczynników relacji budynek-grunt. W tym celu wyznaczono parametry drgań po wstrząsach górniczych z kopalni ZG Rudna, jakie były rejestrowane w mieście Polkowice, zarówno na gruncie jak i w budynku. Próbowano znaleźć przyczynę, która wpływa na amplifikację bądź tłumienie drgań w budynkach po wstrząsach górniczych. W pierwszej części badano rozkłady współczynników relacji w zależności od odległości epicentralnej z podziałem na wielkości energii sejsmicznej, w drugiej części wyznaczone parametry podzielono na różne grupy, co pokazało, że największy wpływ ma sama wielkość budynku, jaki jest poddawany drganiom.

Analiza wyników wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych z rejonu Ostrowa Wielkopolskiego na podstawie różnych metod badawczych

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 37-48

W pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań wytrzymałości gruntów spoistych na ścinanie z rejonu Ostrowa Wielkopolskiego, zaburzonych glacitektonicznie. Głównym celem pracy była praktyczna analiza związków parametrów wytrzymałościowych gruntów spoistych od właściwości fizycznych i programu badań oraz ocena zmienności wytrzymałości na ścinanie w obrębie danej populacji. Badania wykonano dla gruntów w stanie nienaruszonym bezpośrednio w terenie oraz o naruszonej strukturze metodami laboratoryjnymi, bez drenażu. Z punktu widzenia mechaniki gruntów, jako wskaźniki klasyfikacyjne zaproponowano: kształt formy, wielkości naprężeń normalnych oraz wartości wilgotności granicy płynności i stopnia plastyczności. Szczegółową analizę parametrów wytrzymałościowych zinterpretowano w odniesieniu do obowiązującej normy PN-81/B-03020.

Podejście procesowe w przedsiębiorstwie wydobywczym

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 49-67

W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne ze szczególnym uwzględnieniem fundamentów terminologicznych dla podejścia procesowego w przedsiębiorstwie wydobywczym. Dokonano analizy literatury, w tym przede wszystkim pojęcia proces wraz z ich podziałem typologicznym występującym we współczesnych organizacjach. Przybliżono także uczestników procesów ze szczególnym uwzględnieniem roli właścicieli procesów. Omówione zostały stosowane podejścia do identyfikacji i mapowania procesów. Przedstawiono również różnicę pomiędzy podejściem procesowym a funkcjonalnym. W ramach podjętych rozważań poruszone zostało także podejście do określenia parametrów procesów. Podjęte w artykule rozważania teoretyczne zostały przeniesione na grunt łańcucha wartości przedsiębiorstwa wydobywczego wraz z identyfikacją i parametryzacją procesów podstawowych zachodzących w kopalni rud miedzi. Uwzględniając powyższe kwestie zaproponowano optymalne podejście do identyfikacji i wdrażania procesów w przedsiębiorstwie wydobywczym.

Badania zachowania się górotworu w wytypowanych komorach solnych K.S. „Wieliczka" w złożu bryłowym i pokładowym

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 69-81

W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów stanu górotworu prowadzanych w dwóch komorach solnych K.S. „Wieliczka". Uwzględniono uwarunkowania geologiczne w komorach, scharakteryzowano założenia programu badawczego realizowanego w ramach umowy z Narodowym Centrum Nauki.