"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 4 (69) 2013

Spis artykułów

Strategie dużych i małych przedsiębiorstw w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż rud miedzi

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 5-19

W dobie globalizacji gospodarki innowacyjność stanowi skuteczne narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej w walce o prymat na światowych rynkach zbytu. Współpraca przemysłu i nauki prowadzi do nowych rozwiązań w zakresie funkcjonalności, jakości produktu, sposobu jego wytwarzania i marketingowego dotarcia z nim do klienta. Gros klasyfikacji funkcjonujących w piśmiennictwie dzieli innowacje na cztery podstawowe grupy: organizacyjne, procesowe, produktowe i marketingowe. W odniesieniu do przemysłu trafnym wydaje się być podział na dwie grupy: innowacje kontynuacyjne (przyrostowe) oraz przerywające tok rozwoju (radykalne, przełomowe). Te dwa odmienne rodzaje innowacji są w różnym stopniu wykorzystywane przez duże i małe organizacje gospodarcze. Innowacje kontynuacyjne są typowe dla dużych koncernów przemysłowych, natomiast przerywające tok rozwoju dla małych przedsiębiorstw. Prawidłowość ta znajduje również potwierdzenie w projektach surowcowych, już na etapie prospekcji i eksploracji. Autorzy artykułu skoncentrowali się na rynku metali nieżelaznych, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. Duże koncerny mineralne typu major realizują swoje długofalowe strategie eksploracyjne bazując na innowacjach kontynuacyjnych i nie są podatne na ryzykowne zmiany w wypracowanych przez lata schematach funkcjonowania. Odmiennie działają małe przedsiębiorstwa typu junior zaangażowane w geologiczne prace poszukiwawcze, przejawiając swoją aktywność w rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań o charakterze innowacji przerywających tok rozwoju, licząc na szansę znalezienia lepszego i tańszego rozwiązania procesu produkcyjnego. Wiąże się to z odmienną dla tych dwóch głównych udziałowców rynku surowcowego dostępnością kapitału, szczególnie w fazach recesywnych cyklu koniunkturalnego światowej gospodarki.

Ocena stateczności wyrobisk korytarzowych w rejonie szybu R-XI z wykorzystaniem sprężysto-plastycznego modelu górotworu i kryterium Coulomba-Mohra

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 21-40

Przedstawiono analizę numeryczną stateczności wyrobisk kopalnianych zabezpieczonych obudową kotwową, które zostały wykonane w polu wzmożonych naprężeń poziomych. Parametry skał określono za pomocą programu komputerowego RocLab 1.0. Obliczenia wykonano dla wyrobisk korytarzowych T,W-269 i N-1,2,3 zlokalizowanych w kopalni Rudna. Do szacowania wielkości wpływu naprężeń górotworu na wyrobiska kopalniane wykorzystano metodę elementów skończonych (MES) i program komputerowy Phase2 v. 8.0. W analizach zastosowano model sprężysto-plastyczny górotworu.

Zarządzanie procesowe jako naturalna konsekwencja metodologii Lean w przedsiębiorstwie wydobywczym

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 41-55

W artykule scharakteryzowano Lean Management oraz zarządzanie procesowe w kontekście implementacji w przemyśle wydobywczym. Przedstawiono korzyści wdrożenia oraz ograniczenia towarzyszące implementacji. Prezentowane wyniki oraz wnioski zostały zweryfikowane w ramach realizowanego projektu „Adaptacja i implementacja metodologii Lean w kopalniach miedzi". Opisano logiczną konsekwencję przejścia od metodologii Lean do metodologii zarządzania procesowego wraz z zagadnieniami identyfikacji, definicji i opisu procesów produkcyjnych. Zaprezentowana idea zarządzania procesowego, korespondująca z podejściem Lean jest mapą drogową prowadzącą do doskonałości, zaś wdrożenie takiego podejścia w organizacji i przekonanie ludzi do utożsamiania się z taką koncepcją zarządzania wymaga nie tylko nakładów pracy, ale przede wszystkim czasu.

Aktywność sejsmiczna w strefach zuskokowanych i w sąsiedztwie dużych dyslokacji tektonicznych w oddziałach kopalń KGHM Polska Miedź S.A.

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 57-69

W artykule przedstawiono poziom aktywności sejsmicznej górotworu w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. w latach 1990¸2012. Na tym tle zaprezentowano aktywność sejsmiczną w polach eksploatowanych w 2012 roku lub w których eksploatację zakończono w roku 2011, charakteryzujących się dużym zaangażowaniem tektonicznym (strefy zuskokowane, sąsiedztwo dużych dyslokacji tektonicznych). Na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych dokonano oceny zagrożenia sejsmicznego dla prowadzonej eksploatacji.

Zastosowanie elektronicznych systemów inicjacji ładunków MW w profilaktyce tąpaniowej w warunkach kopalń LGOM

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 71-81

W artykule przedstawiono zastosowanie zapalników elektronicznych w systemach inicjacji ładunków MW wykorzystywanych w profilaktyce tąpaniowej. W pierwszej części pracy zaprezentowane zostały dostępne obecnie na rynku systemy inicjacji elektronicznej, które mogą być zastosowane w podziemnych zakładach górniczych. W dalszej części dokonano przeglądu literatury dotyczącego modelowania postrzałowej fali sejsmicznej oraz inicjacji ładunku MW.

Ocena zasadności zmiany funkcji szybu L-VI kopalni „Lubin"

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 83-89

Analiza programów robót górniczych wykazuje, że w najbliższych latach coraz bardziej będzie wydłużała się droga dojazdu do miejsca pracy załogi oddziałów, zjeżdżających szybami L-VI i L-V (rejon LZ) kopalni „Lubin". Sytuacja taka spowodowana jest sczerpywaniem się zasobów złoża w części północno-zachodniej kopalni. W celu ograniczenia strat efektywnego czasu pracy zbadana jest możliwość rozszerzenia funkcji szybu L-VI z funkcji wentylacyjnej (szyb wdechowy) o funkcję zjazdową i materiałową. W artykule dokonano oceny ekonomicznej skutków zmiany funkcji szybu, na podstawie analizy efektywnych czasów pracy, wynikających z długości dróg dojazdu do pól eksploatacyjnych.