"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 4 (65)/2012

Spis artykułów

Problematyka gospodarowania odpadami z przemysłu wydobywczego w projekcie MIN-NOVATION

Strony: 5-19

W artykule przedstawiono genezę i główne założenia projektu Min-Novation realizowanego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 wspólnie z partnerami z Estonii, Finlandii, Niemiec, Norwegii, Szwecji i Polski. Pokazano ideę współpracy oraz wybrane rezultaty prawie dwuletniej realizacji projektu, a także ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego oraz środowiska.

Gospodarowanie odpadami wydobywczymi w Polsce - wybrane zagadnienia w świetle przepisów

Strony: 21-43

W artykule przedstawiono prawne i formalne ramy warunkujące prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi w Polsce. Omówiono problem identyfikacji odpadów wydobywczych spośród innych substancji powstających w procesach poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż. Poruszono zagadnienie wykorzystania wytworzonych odpadów wydobywczych, jako najbardziej zalecanego sposobu postępowania z nimi. Wskazano też istotne zmiany w stosowaniu przepisów o odpadach wydobywczych, obowiązujące od dnia 1 maja 2012 r.

Odpady wydobywcze z górnictwa miedzi w Polsce – bilans, stan zagospodarowania i aspekty środowiskowe

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 45-63

W artykule przedstawiono bilans odpadów wydobywczych pochodzących z eksploatacji rud miedzi w Polsce, ich charakterystykę oraz aspekty środowiskowe wynikające z aktualnego stanu zagospodarowania tych odpadów. Z analizy wynika, iż aktualnie wytwarzanymi odpadami są skała płonna (w ilości około 4 mln Mg/rok) oraz odpady z flotacji rud miedzi w ilości do 28 mln Mg/rok. Na nieczynnych OUOW zdeponowanych jest ponad 174 mln Mg odpadów wydobywczych.

Charakterystyka wybranych katastrof składowisk odpadów poflotacyjnych

Strony: 65-78

Składowiska odpadów poflotacyjnych należą do największych budowli geotechnicznych. W porównaniu z innymi obiektami inżynierskimi, budowle te w znacznie większym stopniu zagrażają otaczającemu środowisku. Fakt ten potwierdzają liczne katastrofy tych obiektów, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego stulecia. W publikacji opisano kilka przykładów katastrof tych składowisk, które powstały w różnych miejscach oraz w różnym czasie i spowodowane były czynnikami takimi jak: trzęsienie ziemi (Chile - Barahona, 1928 i El Cobre, 1965), upłynnienie odpadów w wyniku intensywnych opadów (Bułgaria, Sgorigrad 1966), błędy projektowe (Włochy, Stava 1985), przelanie upłynnionych odpadów (Południowa Afryka, Merriespruit 1994), utrata stateczności podłoża (Hiszpania, Los Frailes 1998) czy nieodpowiednia konstrukcja składowiska (Węgry, Kolontár 2010).

Odpady z górnictwa i przeróbki węgla kamiennego, jako materiały do produkcji kruszyw mineralnych

Strony: 79-93

W kopalniach węgla kamiennego powstają dwa główne typy odpadów – odpady górnicze pochodzące z robót przygotowawczych i udostępniających oraz odpady przeróbcze powstające w wyniku procesów wzbogacania węgla. W artykule scharakteryzowano obecny stan produkcji kruszyw dla budownictwa hydrotechnicznego i drogowego na bazie odpadów powęglowych, a także zaprezentowano innowacyjne technologie produkcji kruszyw na bazie tych odpadów, zastosowane w ostatnich latach m.in. w firmie Haldex S.A. oraz w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Metody zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu składowisk odpadów poflotacyjnych rud miedzi na środowisko w Polsce i w Szwecji

Strony: 95-102

Podczas procesu wzbogacania rudy miedzi powstają odpady flotacyjne składowane w osadnikach, które niekorzystnie wpływają na środowisko. W celu zminimalizowania tego wpływu oraz nadaniu im nowych funkcji poddaje się je procesom rekultywacji. W artykule przedstawiono sposoby zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na otoczenie wybranych czynnych, jak również nieczynnych już osadników w Polsce oraz w Szwecji.