"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 2 (63)/2012

Spis artykułów

Systemy wentylacyjne w kopalniach o wysokiej zawartości uranu

Strony: 5-13

Wszystkie kopalnie uranu w Kanadzie są położone w Zagłębiu Athabasca, a większość kanadyjskiej produkcji uranu pochodzi z dwóch podziemnych kopalni: McArthur River Mine i Rabbit Lake Mine. Trzecia niezagospodarowana jeszcze kanadyjska kopalnia uranu Cigar Lake Mine ma w przyszłości dostarczać niemal 15% światowej produkcji uranu. Jednym z najistotniejszych zagadnień w trakcie projektowania podziemnej kopalni uranu jest zaprojektowanie efektywnego systemu wentylacyjnego, który byłby w stanie obniżyć stężenie radonu poniżej dopuszczalnych norm lub zapobiec napływowi radonu do wyrobisk udostępniających. Niniejszy artykuł omawia projektowanie i rozwój systemów wentylacji w podziemnych kopalniach rud o wysokiej zawartości uranu. Artykuł przedstawia także argumenty za i przeciw w odniesieniu do stosowanych obecnie systemów wentylacji w kopalniach uranu w Northern Saskatchewan na podstawie 16-letnich doświadczeń zdobytych przez autorów w trakcie realizacji tych projektów.

Przemysł wydobywczy w Polsce

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 15-26

W artykule scharakteryzowano występowanie i wielkość zasobów głównych polskich kopalin w podziale na grupy surowcowe. Podano aktualną wielkość produkcji poszczególnych grup surowców oraz wielkość zatrudnienia w poszczególnych branżach polskiego górnictwa. Zwrócono uwagę na trendy rozwojowe w górnictwie w odniesieniu do sytuacji rynkowej i przekształceń własnościowych w tej gałęzi przemysłu.

Możliwość pomiarów radiowęgla w tlenku węgla w kopalniach węgla jako potencjalny wskaźnik pożarów w kopalni

Strony: 27-33

Aktualne metody diagnozowania pożarów w niedostępnych obszarach kopalni węgla, takich jak zroby, nie zawsze są rozstrzygające. W niektórych przypadkach, trudno jest określić, czy wypadki, w których nastąpił zapłon lub tlenie się spowodowały pożar w kopalni. Bardziej rozstrzygające badanie pożaru powinno obejmować monitoring obecności radiowęgla - węgla-14, (14C) w tlenku węgla (CO). Tlenek węgla jest produkowany przy niskotemperaturowym utlenianiu węgla, jednak, skoro węgiel ma miliony lat, tlenek węgla nie będzie zawierał 14C. Jedyny węgiel, który będzie zawierał 14C z obecnych czasów, będzie to CO2 obecny w powietrzu, które jest wprowadzane do kopalni poprzez system wentylacji. Zgodnie z równowagą Boudouarda może mieć miejsce zamiana, która przekształca CO2 w CO, ale tylko w wysokich temperaturach, które mogą towarzyszyć pożarowi. Jeśli taka zamiana ma miejsce, wtedy CO będzie zawierał 14C. Obecność 14C w CO mogłaby być rozstrzygającym wskaźnikiem pożarów w obszarach zrobów. Artykuł przedstawia w zarysie przesłanki powiązane z tą teorią i analizuje wstępne metody badania obecności 14C.

Edukacja w zakresie inżynierii górniczej w Niemczech - tradycyjny przedmiot z nowoczesnym podejściem

Strony: 35-50

Artykuł jest przeglądem różnych programów szkolnictwa wyższego z zakresu górnictwa w Niemczech, typowych właściwości i specjalizacji oraz ich typowych i wyjątkowych cech. Omówiono kluczowe liczby, takie jak wielkość naboru w porównaniu z liczbą absolwentów, przeciętny czas trwania studiów, czy stosunek liczby magistrów do liczby absolwentów. Artykuł zwraca także uwagę na to jak dobrze przemysł górniczy w Niemczech poradził sobie z adaptacją nowych absolwentów i magistrów górnictwa.

Zastosowanie Modułów Wirtualnej Rzeczywistości w edukacji w zakresie inżynierii górniczej

Strony: 51-62

Profesjonalni inżynierowie powinni umieć wykorzystać w praktyce wiedzę pobieraną na uczelni. W szczególności muszą być odpowiedzialni za interakcje pomiędzy systemami technicznymi i złożonym środowiskiem społecznym, w którym działają. Najbardziej efektywnym sposobem zdobywania takich kompetencji jest aktywne eksperymentalne uczenie się. Szkoła Inżynierii Górnictwa na Uniwersytecie w Nowej Południowej Walii, w Australii (UNSW) opracowała i rozwinęła pogłębione, interaktywne symulacje w zakresie inżynierii górniczej zarówno dla australijskiego szkolnictwa wyższego, jak i dla przemysłu wydobywczego. Artykuł omawia wkład, jaki Szkoła Inżynierii Górnictwa wniosła do edukacji poprzez pogłębione i interaktywne symulacje. Szkoła opracowała i wykorzystała zintegrowany system nauczania z zastosowaniem symulacji, aby zapewnić studentom inżynierii górniczej interaktywne kompletne narzędzie nauczania, dzięki któremu możliwe jest zdobycie doświadczenia, które nie jest osiągalne w inny sposób.

Zrównoważone zarządzanie odpadami flotacyjnymi

Strony: 63-74

Dla kopalni składowanie odpadów flotacyjnych jest jednym z największych elementów zarządzania ryzykiem i kosztami. Zagospodarowanie odpadów z zakładów przeróbczych ma decydujące znaczenie dla powodzenia każdego projektu górniczego. Awarie obiektów do składowania odpadów flotacyjnych były przyczyną utraty życia, dewastacji środowiska, zamknięcia działalności górniczej, dramatycznych spadków wartości udziałów, a w niektórych krajach osobistej odpowiedzialności zarządu kopalni. Koncepcja zrównoważonego zarządzania odpadami flotacyjnymi, która zakłada zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska, a także ekonomiczny i społeczny, jest bardziej zgodna z wymaganiami XXI wieku. W artykule omówiono tradycyjne i alternatywne metody składowania tych odpadów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zrównoważonego rozwoju.

Od systemów analitycznych do obliczeniowych: weryfikacja prognoz osiadania terenu za pomocą nowych narzędzi

Strony: 75-83

Stare przysłowie mówi "kiedy masz tylko młotek, każdy problem wygląda jak gwóźdź". W wielu przypadkach ta maksyma odnosi się do badań, działań analitycznych i możliwości modelowania oraz rozwiązywania rzeczywistych studiów przypadku. Biorąc pod uwagę szybki rozwój w zakresie postępu technologicznego nasze narzędzia opracowane w przeszłości, wcześniej czy później wychodzą z użycia. To potwierdza zasadność pytania, czy warto powracać do starych problemów i oceniać jakość rozwiązań, jakie są dostępne teraz. Autorzy rozpatrują tę kwestię na przykładzie prognozy (obliczeń) dotyczących osiadania terenów górniczych, aby zilustrować, w jaki sposób problem ten może być zweryfikowany i jak można zaktualizować stosowane metody wykorzystując nowoczesne techniki komputerowe.