"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 1 (62)/2012

Spis artykułów

Stan naprężenia i przemieszczenia rur mrożeniowych w procesie głębienia szybów metodą mrożeniową w technologii podwieszanej obudowy tubingowej przy zabiorach 1,5 oraz 3,0 m

Strony: 5-18

W dostępnej literaturze naukowo-technicznej brak jest obliczeniowych metod wyznaczania stanu naprężeń, odkształceń i przemieszczeń pierścienia zamrożonego górotworu w otocze-niu otworu szybowego uwzględniających współpracowanie z tym pierścieniem rur mrożeniowych. W artykule omówiono sposób oraz wyniki wyznaczenia stanu naprężeń, przemieszczeń oraz kształtu linii ugięcia rur w czasie odsłonięcia ociosów głębionego szybu. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch rodzajów gruntów: ilu stalowo-szarego i piasku mało ilastego oraz dwóch cyklogramów robót: przy zabiorze 1,5 m/d i zabiorze 3 m (2 zabiory po 1,5 m). Zastosowana metoda obliczeniowa została szczegółowo omówiona w pracy.

Kierunki inwestowania operatorów górniczych na rynku projektów metali nieżelaznych

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 19-33

Artykuł zawiera charakterystykę i analizę światowego rynku projektów metali nieże-laznych, ze szczególnym uwzględnieniem metali podstawowych oraz złota, które kontynuuje dobrą passę z kolejnymi rekordami cenowymi. Przedstawiono kierunki inwestowania w obszarze prac prospekcyjnych i eksploracyjnych metali nieżelaznych, uwzględniając wybrane kraje i regiony świata. W celu zaobserwowania związanych z tym okresowych zmian, przeanali-zowano ceny metali i wielkość wydatków eksploracyjnych światowych operatorów górniczych w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Bessa na rynkach surowcowych, związana ze światowym kryzysem w latach 2008-2009 zakończyła się w roku 2010, kiedy finansowanie przedsięwzięć eksploracyjnych w metalach nieżelaznych wróciło do poziomu z roku 2007. Całkowite szacunkowe nakłady na poszukiwania wzrosły o 45% w stosunku do roku 2009, osiągając wartość około 11 mld $ (na podstawie danych z 2213 spółek biorących udział w badaniu Metals Economics Group). Niniejszy artykuł zawiera bieżącą ocenę i analizę trendów w okresie 2000-2010 rynku metali nieżelaznych (metale podstawowe, złoto, platynowce i tzw. inne metale), diamentów i uranu, a także jest próbą prognozy tego rynku w kolejnych latach. Zestawiono i scharakteryzowano nabycia i przejęcia oraz finansowanie na rynku pro-jektów metali podstawowych i złota.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze dzia-łalności badawczo-rozwojowej

Strony: 35-47

Autorzy niniejszego opracowania formułują przesłanie, że w rozwijaniu potencjału i wartości przedsiębiorstwa (w tym także górniczego), kluczowego znaczenia - prócz zasobów materialnych - nabierają wartości niematerialne, w tym te uwzględniające aspekty związane z etyką, dbaniem o środowisko naturalne i ogólnie pojęty interes społeczny. Autorzy odpowiadają na pytanie, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Prezentują kilka projektów badawczo-rozwojowych, które realizowane są aktualnie w KGHM Polska Miedź S.A. i świadczą o tym, że Spółka podejmuje działania niematerialne, odpowiedzialne społecznie.

Dr Tadeusz Zastawnik – postać niezwykła

Strony: 49-62

Artykuł ten jest wspomnieniem o doktorze Zastawniku i moich refleksjach z okresu krótkiej współpracy, kiedy był dyrektorem Cuprum, a także z późniejszych kontaktów. Jest skromnym wyrazem pamięci, szacunku i podziwu jaki żywię do śp. Tadeusza Zastawnika.