"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 3,4 (52, 53)/2009

Spis artykułów

Wpływ zmian czasowych parametrów aerologicznych na bezpieczeństwo i ekonomikę przewietrzania kopalń podziemnych

Praca obejmuje wybrane zagadnienia związane z problemem wpływu zmian czasowych parametrów aerologicznych na ekonomikę i bezpieczeństwo przewietrzania kopalń podziemnych. Podano m.in. główne zasady przewietrzania wyrobisk górniczych w świetle przepisów bhp oraz przedstawiono analizę struktur kopalnianych sieci wentylacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sieci oddziałowych. W szerokim zakresie omówiono podstawowe parametry aerologiczne charakteryzujące kopalnie podziemne, tj.: strumienie objętości powietrza, opory aerodynamiczne wyrobisk, dyssypacje energii i mocy użytecznej, ciągi naturalne generowane w rejonach wentylacyjnych i pojedynczych wyrobiskach, potencjały aerodynamiczne, parametry punktów pracy wentylatorów oraz właściwości atmosfery kopalnianej. Podano charakterystyki niektórych zagrożeń aerologicznych w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi. Zaprezentowano deterministyczne i probabilistyczne modele matematyczne zmian czasowych głównych parametrów aerologicznych kopalnianych sieci wentylacyjnych oraz zasady kompleksowej analizy tych zmian pod kątem bezpieczeństwa i ekonomiki przewietrzania. W szczególności przedstawiono m.in. ocenę skuteczności i pewności przewietrzania kopalń podziemnych oraz ocenę zmian składu atmosfery zrobowej. Większość zagadnień przedstawionych w niniejszej pracy została poparta przykładami wziętymi z praktyki górniczej kopalń węgla i rud miedzi. Artykuł omawia model regresji zależności funkcyjnej siły uderzenia dla wybranej taśmy przenośnikowej od wysokości spadku bijaka i jego ciężaru. W pierwszej jego części przetestowano statystyczne znaczenie modelu regresji i parametry modelu oraz przeprowadzono analizę błędu przypadkowego. W drugiej części artykułu omówiono identyfikację danych podstawowych i pobocznych.