Absorpcja (wychwytywanie) niebezpiecznych pierwiastków z wód przemysłowych

Obublikowano w: Nr 3 (68)/2013

Strony: 5-16

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Zanieczyszczenie wody metalami ciężkimi przez odpadowe wody przemysłowe jest problemem środowiskowym na całym świecie. Metale ciężkie , na przykład kadm mogą pochodzić z różnych źródeł takich jak galwanotechnika, obróbka powierzchniowa metali, metalurgia, przemysł chemiczny. W przyrodzie kadm jest często powiązany ze sfalerytem (ZnS). To powiązanie jest spowodowane geochemicznym podobieństwem pomiędzy cynkiem i kadmem, które sprawia, że geologiczne rozdzielenie jest nieprawdopodobne. W rezultacie kadm jest głównie produktem ubocznym pochodzącym z przemysłu górniczego, hutniczego oraz rafinacji siarczkowych rud cynku a w mniejszym stopniu ołowiu oraz miedzi. Kadm jest rozpuszczalny w wodzie, reaguje z otaczającymi go pierwiastkami i przekształca się w różne związki chemiczne. Odkłada się w organizmach ryb oraz innych organizmach wodnych i roślinach. Zdrowie człowieka jest narażone na ryzyko spowodowane spożyciem zanieczyszczonej żywności i wody. Różne metale ciężkie mogą być obecne w ściekach z produkcji górniczej i przeróbki rud. Aby zmniejszyć negatywny wpływ działalności górniczej na ludzki organizm, procesy wychwytywania są korzystną alternatywną metodą oczyszczania w stosunku do innych metod, ponieważ są bardziej ekonomiczne i łatwo dostępne. Jako możliwe tanie adsorbenty bierze się tu pod uwagę niektóre materiały naturalne [1]. Bentonit jest jedną z najpopularniejszych skał ilastych o wyjątkowych właściwościach adsorpcyjnych. Możliwe jest zastosowanie bentonitu jako sorbentu bez żadnego przetworzenia lub w postaci zmodyfikowanej. Chemiczne modyfikacje są możliwie dzięki obecności cząstek wody na powierzchni i wymiennych kationów w przestrzeni międzywarstwowej montmorylonitu [5]. Te właściwości wyraźnie wskazują na zdolność sorpcji szkodliwych substancji zanieczyszczających z ewentualnego wycieku.