Ocena przydatności odpadów paleniskowych w budownictwie drogowym na przykładzie popiołów z Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie

Obublikowano w:

Strony: 73-82

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W pracy przedstawiono wyniki badań fizyczno-chemicznych i mechanicznych mieszaniny popiołowo-żużlowej zalegającej w podłożu kwatery 4bb i magazynu A składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Równolegle wykonano terenowe badania wytrzymałości na ścinanie sondą obrotowo-udarową SLVT. Celem prezentowanych badań było określenie parametrów wytrzymałościowych, które należą do nadprogramowych wymogów w rozumieniu PN-S-02205 dla wykonawstwa drogowych robót ziemnych. W artykule podjęto próbę dyskusji na temat przydatności odpadów paleniskowych w budownictwie drogowym w oparciu o odpowiednie normy branżowe i poradniki. Rezultaty badań materiału pochodzącego ze spalania węgla kamiennego z Elektrowni Dolna Odra, pozwoliły na ustalenie jego przydatności m.in. do wzmacniania lub ulepszania podłoży naturalnych i podbudów stabilizowanych spoiwami. Drugim, nie mniej ważnym dla autorów pracy zagadnieniem, była próba oceny czynników wpływających na parametry geotechniczne wspomnianego materiału, oparta na badaniach laboratoryjnych i polowych.