Uwarunkowania geologiczno-górnicze eksploatacji w polu XII/4 O/ZG Rudna

Obublikowano w:

Strony: 33-44

Przedstawiono koncepcję prowadzenia robót górniczych w polu XII/4, zlokalizowanym w skrzydle zrzuconym uskoku Rudna Główna, w aspekcie uwarunkowań geologiczno-górniczych dotychczas prowadzonej eksploatacji w sąsiedztwie ww. pola. Przedkładana koncepcja zakłada etapowe wybieranie złoża w rejonie ww. pochylni, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń kopalni z rejonów o zbliżonych warunkach geologiczno-górniczych.