Artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Działalność Zakładu Ochrony Środowiska, czyli naukowe podstawy praktycznych rozwiązań proekologicznych w górniczym przemyśle miedziowym

W artykule przedstawiono wyniki wybranych prac naukowo-badawczych, wykonanych na przestrzeni ostatnich pięciu dekad w Zakładzie Ochrony Środowiska KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe (wcześniej znane jako ZBiPM Cuprum, CBPM Cuprum), których wykorzystanie i często wdrożenie przyczyniło się do znaczącej poprawy stanu środowiska w rejonie górniczego Zagłębia Miedziowego. Wkład i rola CUPRUM, a więc zakładów tzw. zaplecza KGHM, umożliwiały nierzadko zapewnienie ciągłości funkcjonowania oddziałów na przestrzeni lat. Opracowywano rozwiązania organizacyjne, usprawniające funkcjonowanie spółki-Matki, przygotowywano dokumentację, na podstawie której oddziały KGHM Polska Miedź S.A. uzyskiwały wymagane prawem decyzje, stanowiące ramy prowadzonej działalności górniczo-hutniczej, czy też wreszcie wypracowywano rozwiązania techniczne dla potrzeb jej konkretnych instalacji.

Projektowanie wysokowydajnych, trigeneracyjnych systemów klimatyzacji centralnej kopalń KGHM

W artykule przedstawiono rozwiązania techniczne i projektowe, zastosowane w zaprojektowanym w nowo powstałym w KGHM CUPRUM Zakładzie Budownictwa Przemysłowego i Badań Materiałowych trigeneracyjnym systemie przygotowywania wody lodowej do celów chłodniczych powietrza kopalnianego, bazującym na skojarzonej produkcji energii elektrycznej, chłodu i ciepła podczas spalania paliwa gazowego w silnikach gazowych. Drugim istotnym poruszonym tu elementem jest ewolucja procesu projektowania obiektów o wysokim stopniu skomplikowania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowoczesne narzędzia projektowe, umożliwiające proces projektowania w technologii BIM (Building Information Modeling), w wirtualnej rzeczywistości.

Dorobek Zakładu Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej KGHM CUPRUM – CBR w pracach badawczo-rozwojowych na rzecz górnictwa rud miedzi

W artykule przedstawiono wkład Zakładu Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej KGHM CUPRUM w rozwój i podnoszenie poziomu technicznego górnictwa rud miedzi oraz w rozwiązywanie problemów bieżących i wyznaczanie kierunków rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Rewitalizacja górniczego dziedzictwa techniki i kultury w pracach KGHM CUPRUM Sp. z o.o. CBR

Wielowiekowa historia górnictwa na ziemiach polskich pozostawiła niezwykle bogate górnicze dziedzictwo techniki i kultury. Prace dotyczące zagadnień dziedzictwa górniczego KGHM CUPRUM Sp. z.o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe rozpoczęło od współpracy z Kopalnią Soli „Wieliczka” w 1983 r. Zespół specjalistów, wówczas Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi CUPRUM, podjął się rozwiązania szeregu zagadnień, dotyczących zabezpieczenia zabytkowych wyrobisk podziemnych tej unikatowej kopalni. W ciągu 35-letniej współpracy z KS „Wieliczka” w Zakładzie Górnictwa wykonany został szereg analiz górniczych i geomechanicznych oraz liczne prace studialne i projekty techniczne na potrzeby ochrony bezcennego dziedzictwa górniczego, jakim jest wielicka kopalnia. KGHM CUPRUM Sp. z.o.o. – CBR ma również swój istotny udział w rozpoznaniu i ochronie bogatego dziedzictwa górniczego Dolnego Śląska, gdzie relikty historycznej działalności górniczej zlokalizowane są szczególnie licznie. Najważniejszym przedsięwzięciem w tym obszarze, realizowanym w latach 2010-2013 przez Zakład Górnictwa, był projekt dotyczący terenów i obiektów pogórniczych w gminie Mirsk. Przedsięwzięcie to obejmowało kompleksowe rozpoznanie, zabezpieczenie oraz wykorzystanie dużego zespołu reliktów dawnych robót górniczych do celów poznawczych i rekreacyjnych. Aktualnie w KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – CBR prowadzone są prace dotyczące szeregu innych, historycznych obiektów i terenów pogórniczych, związanych m.in. z historycznym górnictwem i metalurgią rud miedzi w okolicach Miedzianki i Ciechanowic – gdzie udokumentowana historia wydobywania rud miedzi sięga 1311 r., Leszczyny – gdzie w XIX w. rozpoczęto systematyczną eksploatację pokładowego złoża rud miedzi, rud ołowiu i srebra w północnej części Gór Sowich czy węgla kamiennego w okolicach Nowej Rudy.

50 lat Zakładu Geologii w strukturze KGHM CUPRUM

W artykule opisano 50-letnią historię działalności Zakładu Geologii KGHM CUPRUM
w kontekście problemów i wyzwań, jakie pojawiały w trakcie udostępniania i eksploatacji złóż rud miedzi w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. Główny kierunek badań skupiał się na aspektach praktycznych rozpoznawania budowy górotworu i jakości rudy, stanowiących podstawę do planowania produkcji górniczej. Poprzez szczegółowe rozpoznawanie warunków geologicznych i hydrogeologicznych próbowano rozwiązać podstawowe problemy związane z zagrożeniami naturalnymi, a mineralogiczne i petrograficzne badania były i są podstawą do planowania przeróbki wydobytej rudy. Istotnym zagadnieniem jest współwystępowanie w rudach miedzi metali użytecznych, takich jak Ag, Au, Zn, Pb, platynowce, Re, Se, Ni, a także siarki, arsenu i węgla org. Badania i obserwacje strukturalno-tektoniczne, powiązane z wynikami badań wytrzymałościowych, doprowadziły do stworzenia ogólnej klasyfikacji geologiczno-inżynierskiej masywu skalnego w obszarze kopalń. Powiązanie właściwości geomechanicznych masywu skalnego z warunkami prowadzenia eksploatacji wskazywało na potencjalne możliwości wystąpienia zjawisk geodynamicznych. W ostatnich latach jednym z ważniejszych zadań, związanych z postępem eksploatacji, było stworzenie kompleksowego programu badawczego, w celu poszerzenia bazy zasobowej KGHM Polska Miedź S.A. W efekcie, w latach 2007-2014 wykonano wnioski koncesyjne wraz z projektami robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż: Radwanice, Gaworzyce (udokumentowane już jako jedno złoże rud miedzi Radwanice-Gaworzyce), „Retków-Ścinawa, Głogów, Bytom Odrzański i Kulów-Luboszyce. Skompletowano również wnioski szeregu koncesji na wydobywanie rud miedzi ze złóż na monoklinie przedsudeckiej. W obszarze tzw. Starego Zagłębia programem badań objęto złoże Wartowice (koncesja Synklina Grodziecka) i Niecka Grodziecka (koncesja Konrad). Do tej pory wykonano łącznie 42 głębokie otwory wiertnicze rozpoznawcze i poszukiwawcze.

W artykule opisane są najważniejsze współczesne prace badawczo-rozwojowe, realizowane w ramach funduszy unijnych i badawczych KGHM Polska Miedź S.A. Przedstawiono również zaplecze sprzętowo-laboratoryjne i programowe, znajdujące się
w posiadaniu Zakładu Geologii.

Psychologia przemysłowa w przemyśle miedziowym w Polsce

W artykule zaprezentowano definicję gałęzi psychologii, tj. psychologii przemysłowej. Omówiono jej genezę, główne obszary badawcze i opisano przykłady jej zastosowań. Biorąc pod uwagę problem oceny i stymulowania pracowników, syntetycznie opisano ewolucję postrzegania przez organizację zasobów ludzkich jako aktywów i podano przykładowe wskaźniki ich wyceny. Na tym tle nakreślono podstawowe osiągnięcia KGHM CUPRUM Sp. z o.o. CBR w dziedzinie psychologii przemysłowej i partnera przemysłowego w perspektywie ostatnich czterech lat (2014-2018), a także w okresie budowy i intensywnego rozwoju Nowego Zagłębia Miedziowego w ubiegłym wieku.

Wybrane zastosowania technologii ICT w górnictwie, czyli o Zakładzie Analityki w KGHM CUPRUM

Historia Zakładu Analityki jest relatywnie krótka, ale ilustrowana wieloma ciekawymi projektami, których efekty opublikowane zostały w prestiżowych czasopismach i materiałach konferencyjnych. Dają one podstawę do stwierdzenia istotności roli zespołu i wagi osiągniętych efektów, zwłaszcza naukowych, opracowanych w często międzynarodowych zespołach. Niniejszy artykuł nie jest opisem historii Zakładu, ale przeglądem opracowanych rozwiązań i rodzajem spisu treści, zachęcającym do głębszego studiowania publikacji pracowników Zakładu. Tematyka działań naukowych jest dość zróżnicowana, ale wspólnym mianownikiem działań jest szeroko pojęta analityka danych rejestrowanych: w procesach technologicznych, maszynach, infrastrukturze wykorzystywanej w ciągu technologicznym, a nawet danych z systemu monitorowania aktywności pracownika. Elementy technologii robotycznych, prezentowane w pracy, rozważane są również w kontekście analityki danych (mobilny robot czteronożny jest platformą, zbierającą dane z inspekcji infrastruktury, sterowanie robotem do rozbijania brył ściśle zależy od tego jak dobrze rozpoznana zostanie struktura urobku na kracie itd.). Rozwój technologii ICT umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym wielu kluczowych parametrów w procesach technologicznych. Umiejętne przetworzenie tych danych może być podstawą do wspomagania zarządzania, modelowania i optymalizacji procesów, wykrywania „wąskich gardeł” procesu, budowania nowej wiedzy o zjawiskach, poprawy efektywności wykorzystania infrastruktury, definiowania wskaźników (tzw. KPI) itd. Tendencja cyfryzacji górnictwa ma charakter globalny. Współpraca Zakładu Analityki z centralą i oddziałami grupy KGHM Polska Miedź S.A. stanowi odpowiedź na rzeczywiste potrzeby sektora, wynikające z przemian technologicznych.

Dziesięciolecie Zakładu Technologii Energetycznych

W roku 2018 minęło 10 lat od powstania Zakładu Technologii Energetycznych. W artykule przedstawiono obszar działalności badawczo-rozwojowej Zakładu na podstawie kluczowych projektów zrealizowanych w ostatniej dekadzie. Obecnie potencjał badawczy zakładu obejmuje takie obszary, jak: przetwarzanie i zarządzanie energią, rozwiązania niskoemisyjne, technologia chemiczna, analiza przestrzenna, analiza formalnoprawna inwestycji, geologia, geofizyka, geoinformatyka i zarządzanie procesowe.

Badania, ocena i profilaktyka zagrożeń aerologicznych w działalności Zakładu Aerologii Górniczej KGHM CUPRUM

W artykule przedstawiono zakres działalności Zakładu Aerologii Górniczej KGHM CUPRUM w rozwiązywaniu problemów ruchowych kopalń w związku z występującym zagrożeniem klimatycznym, gazowym oraz pyłowym. Scharakteryzowano działania, zmierzające do opracowania tzw. temperatury zastępczej klimatu, jako wskaźnika oceny warunków klimatycznych w warunkach wyrobisk górniczych. Przedstawiono zakres badań, wykonanych zarówno w celu potwierdzenia zasadności wprowadzenia nowego wskaźnika oceny klimatu, jak i w celu wykazania skuteczności stosowania indywidualnych osłon klimatycznych oraz wpływu trudnych warunków klimatycznych na organizm pracowników. W artykule zaprezentowano opracowane w Zakładzie Aerologii Górniczej rozwiązania techniczne w obszarze techniki klimatyzacji stanowiskowej, stanowiącej istotny w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. kierunek poprawy warunków pracy.

Modelowanie numeryczne i pomiary dołowe w badaniach stateczności wyrobisk górniczych prowadzonych w Zakładzie Mechaniki Górotworu KGHM CUPRUM – CBR

W artykule scharakteryzowano działalność naukową Zakładu Mechaniki Górotworu KGHM CUPRUM CBR oraz jego najważniejsze osiągnięcia z tym związane na przestrzeni lat 2009-2018. Szczególne miejsce w tej działalności odgrywają różnorodne badania, poświęcone w szerokim pojęciu stateczności wyrobisk podziemnych polskich kopalni miedzi. Wspomniane badania prowadzone były zarówno z wykorzystaniem metod teoretyczno-analitycznych i numeryczno-komputerowych, jak i pomiarów dołowych, obejmujących monitoring stanu górotworu w otoczeniu wyrobisk oraz generalnie sejsmikę indukowaną działalnością górniczą. Artykuł zawiera ogólne wprowadzenie do zagadnienia stateczności wyrobisk podziemnych z elementami zagrożenia i sposobami ich kwantyfikacji, a następnie omawia opracowane w Zakładzie i zaproponowane do wykorzystania w praktyce rozwiązania numeryczne. Przedstawiono także unikalne oprzyrządowanie techniczne, służące do monitoringu stanu górotworu, oraz zbudowane w Zakładzie urządzenie laboratoryjne do badania właściwości odkształceniowo-wytrzymałościowych skał w warunkach prawdziwie trójosiowego ściskania. Na koniec przedstawiono także aktualną ofertę badawczą Zakładu i pełny zakres realizowanych badań naukowych.

Udział Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej w projektach edukacyjnych EIT Raw Materials

W artykule omówiono zaangażowanie Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej w europejskich projektach edukacyjnych EIT KIC Raw Materials. Przedstawiono genezę przystąpienia Wydziału do realizacji tych projektów. Zaprezentowano założenia poszczególnych projektów, planowane do osiągnięcia cele oraz konsorcja realizujące projekty. Omówiono doświadczenia Wydziału GGG z realizacji tych projektów, osiągnięte dotychczas cele i korzyści.

Dobór sposobu przewietrzania jako podstawa skutecznej profilaktyki zagrożenia klimatycznego w podziemnych kopalniach

Przyszłość polskich kopalń należących do KGHM Polska Miedź S.A. związana będzie z eksploatacją na coraz większych głębokościach. Powoduje to zwiększenie zagrożeń aerologicznych, przede wszystkim zagrożenia klimatycznego. Obecnie wprowadza się zaawansowane środki techniczne, aby minimalizować niekorzystny wpływ temperatury powietrza na pracujących na dole ludzi. Na podstawie stosowanych i możliwych do zastosowania sposobów przewietrzania planowanych oddziałów wydobywczych w głębszych partiach złoża rud miedzi, w artykule podjęta została analiza sposobów przewietrzania umożliwiających zapewnienie wymaganych klimatycznych warunków pracy w przestrzeniach roboczych, a tym samym planowe wydobycie złoża rud miedzi.

Uwarunkowania zastosowania metod pomiarowych w określaniu stężenia siarkowodoru w powietrzu kopalnianym

W artykule przedstawiono ogólne uwagi dotyczące zagrożenia gazowego siarkowodorem
w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. Wyszczególniono metody badań i pomiarów stężenia składników gazowych, występujących w powietrzu kopalnianym, oraz kryteria wyboru określonej metody w warunkach ruchowych kopalni. Scharakteryzowano wybrane metody pomiarowe, które wstępnie rekomenduje się do wykorzystania w kopalni rud miedzi, a mianowicie: metodę laserową, metodę chromatograficzną z chromatografem przenośnym, metodę FTIR (transformata Fouriera w podczerwieni), metodę fluorescencji w ultrafiolecie oraz przenośne detektory gazu szybkiego odczytu. Przedstawiono wstępne wyniki badań z wykorzystaniem tzw. mierników szybkiego odczytu, ukierunkowane na określenie selektywności metody elektrochemicznej i samego przyrządu pomiarowego, oraz odporności na wpływ związków chemicznych zakłócających pomiar.

Rozpoznanie zjawiska jonizacji powietrza w wyrobiskach kopalnianych pod kątem oceny deformacji górotworu

W artykule przestawiono wyniki badań, mających na celu rozpoznanie zjawiska jonizacji powietrza w wyrobiskach górniczych oraz przydatności tego typu obserwacji do oceny stanu górotworu. Jako źródła jonizacji powietrza wskazano powstawanie ładunku elektrostatycznego na powierzchni ośrodka skalnego oraz emanacje radonu obecnego w skalach złożowych, będące pochodną deformacji górotworu. Uzyskane wyniki pomiarów wykazały, że poziom jonizacji powietrza jest zmienny w czasie i zależy od danego pola eksploatacyjnego oraz miejsca pomiaru w tym polu. Zaistniały w trakcie prowadzonych obserwacji wysokoenergetyczny wstrząs sejsmiczny, poprzedzony był niewielkim, ale wyraźnie zauważalnym wzrostem jonizacji. Jednocześnie stwierdzono, że znaczący, zakłócający wpływ na wyniki pomiarów ma praca systemu wentylacyjnego kopalni oraz zapylenie powietrza w wyrobiskach kopalnianych.  

Ocena efektu sejsmicznego strzelań grupowych przodków w warunkach polskich kopalń rud miedzi

odstawowym sposobem prowokowania zjawisk dynamicznych w kopalniach podziemnych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego są grupowe strzelania przodków. Polegają one na jednoczesnym odpaleniu ładunków materiału wybuchowego w kilku lub kilkunastu przodkach, co ma na celu uwolnienie energii sprężystej skumulowanej w górotworze. Dokładność stosowanych obecnie systemów nieelektrycznej inicjacji ładunków materiałów wybuchowych jest niewystarczająca, aby w sposób kontrolowany doprowadzać lokalnie do wzmacniania fali sejsmicznej, generowanej detonacją materiału wybuchowego. Oznacza to, że jednoczesne odpalanie ładunków w większej liczbie przodków nie zawsze przekłada się na poprawę skuteczności profilaktyki tąpaniowej. W ramach niniejszego artykułu przeanalizowano przebiegi fal sejsmicznych, generowanych grupowymi robotami strzałowymi w warunkach wybranego oddziału eksploatacyjnego kopalni KGHM. Oceny efektu sejsmicznego strzelań grupowych dokonano w oparciu o zarejestrowane amplitudy prędkości drgań cząsteczek górotworu i wyniki krótkoczasowej transformaty Fouriera.

Planowanie rozmieszczenia prób geologicznych w kopalni podziemnej

Planowanie sieci opróbowania geologicznego, wykonywanego w wyrobiskach podziemnych, jest determinowane ich lokalizacją. Z kolei w szacowaniu zasobów i planowaniu produkcji górniczej na podstawie danych z opróbowania, wymagane jest uzyskanie zakładanej dokładności prognozy wartości parametrów złożowych. W artykule przedstawiono metodę optymalizacji liczebności prób i sposobu ich rozmieszczenia, przy zadanej wielkości błędu estymacji, z wykorzystaniem geostatystycznego modelu złoża. Przedstawione techniki modelowania parametrów złożowych i projektowania sieci opróbowania mogą być zastosowane w podziemnych kopalniach złoża pokładowego rudy polimetalicznej.

Zwałowiska pogórnicze jako antropogeniczne złoża wtórne w europejskich zagłębiach górniczych

Zwałowiska odpadów wydobywczych i przeróbczych są elementem krajobrazu każdego zagłębia górniczego. Obiekty te po zakończonej sukcesem rekultywacji oraz odzysku odpadowych surowców wtórnych mogą być uznane za interesujące atrakcje geoturystyczne. Wyróżnia się trzy typy zwałowisk: stożkowe, stołowe i krajobrazowe. Istnieje wiele przykładów zakończonej sukcesem rekultywacji zwałowisk krajobrazowych, które są wykorzystywane, jako obiekty sportowe, rekreacyjne, budowlane czy kulturowe. W artykule przedstawiono rożne sposoby rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk pogórniczych na przykładzie wybranych europejskich zagłębi górniczych. Podano przykłady pozytywnych doświadczeń w kompleksowej rekultywacji tych obiektów w krajach Europy zachodniej, które mogą zostać wykorzystane w krajach Europy środkowej i wschodniej. Opisano problem odzysku surowców wtórnych z materiału odpadowego. W odpadach zdeponowanych na starych zwałowiskach zawartość węgla lub metali może osiągać wartość nawet ponad 10%. Wydaje się być ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione podejmowanie działań związanych z odzyskiem tych materiałów, a także prowadzenie kompleksowego zagospodarowania i rekultywacji opisywanych obiektów.

Sztolnia Ochrowa w Złotym Stoku

W artykule przedstawiono sięgającą początków XX w. historię prac, zmierzających do wykorzystania w celach leczniczych wypływu wody arsenowo-żelazowej, zlokalizowanego w historycznym – pochodzącym z XVI w. lub starszym – wyrobisku górniczym na terenie Złotego Stoku. Omówiono opracowaną jeszcze przed wybuchem I wojny światowej koncepcję budowy ujęcia wody, którego powstanie miało nadać uzdrowiskowy charakter miejscowości, od wieków związanej z działalnością górniczo-metalurgiczną. Szczegółowo przedstawiono prowadzone od 2013 r. prace górniczo-archeologiczne, w wyniku których rozpoznane i odbudowane zostały historyczne wyrobiska, gdzie występuje opisywany wypływ wód. Omówiono także współczesne działania oraz rozwiązania, wdrożone w celu stworzenia i popularyzacji kolejnej, niecodziennej atrakcji turystycznej w przeżywającym obecnie renesans zainteresowania, niedawno zaś całkowicie zapomnianym, górniczym miasteczku o wspaniałych tradycjach.

Ostatnie kopalnie w centrum Katowic

Praca prezentuje historie dwóch kopalń prowadzących wydobycie pod śródmieściem Katowic: Gottwald i Katowice. Funkcjonowanie obu kopalń utrudniało prowadzenie eksploatacji pod obszarem centrum Katowic. Kopalnie te zakończyły już swoją działalność po wielu latach pracy. Pozostały po nich zabytkowe obiekty poprzemysłowe, które wykorzystano dla potrzeb społeczeństwa, przydając im dawnego blasku. Na terenie zakładu głównego kopalni Gottwald (wcześniejszej Eminen”) działa centrum handlowe Silesia City Center, a na terenie kopalni Katowice (wcześniejszej Ferdynand) wzniesiono nową siedzibę Muzeum Śląskiego, gdzie prezentowana jest niezwykle cenna wystawa multimedialna, zapoznająca nas z historią regionu.

Podnoszenie stanu bezpieczeństwa tras turystycznych w MGW w Zabrzu za pomocą specjalnie dobranego cyklu szkoleń dla pracowników

Podstawą efektywnego i bezpiecznego działania podmiotów, prowadzących działalność turystyczną w obiektach podziemnych, powinna być wiedza o potencjalnych zagrożeniach, a także ocena skuteczności zabezpieczeń. Celem artykułu jest zaprezentowanie działań podnoszących stan bezpieczeństwa w MGW w Zabrzu za pomocą specjalnie dobranego cyklu szkoleń dla pracowników. W procesie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem duże znaczenie ma kształtowanie kultury bezpieczeństwa. Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników powinno być celem, do którego organizacja musi dążyć. W MGW w Zabrzu postawiono sobie za cel podniesienie poziomu kultury bezpieczeństwa (kształtowanie probezpiecznych postaw) poprzez odpowiednio dobrany cykl szkoleń. Przeprowadzone przez autorów rozeznanie, w ramach badania poziomu bezpieczeństwa w MGW w Zabrzu wykazało, że zdarza się podejmowanie zachowań ryzykownych przez pracowników, a różnorodność takich zachowań jest znaczna. Sytuacja ta skłoniła dyrekcję do podjęcia natychmiastowych i radykalnych działań, zmierzających w kierunku eliminacji zachowań niepożądanych z punktu widzenia kierownictwa. Wdrożono odpowiednie procedury oraz instrukcje, a poziom świadomości (a co za tym idzie – kultury bezpieczeństwa) podniesiono za pomocą specjalnie dobranych szkoleń z zakresu zagrożeń terrorystycznych i radzenia sobie z tzw. trudnym klientem.

Projektowanie zabezpieczania zabytkowych wyrobisk chodnikowych na przykładzie wyrobisk, zlokalizowanych na poziomie I Kopalni Soli „Wieliczka”

W związku z postępującym poszerzaniem się zakresu udostępnienia podziemnych, zabytkowych wyrobisk, w tym najstarszych z początku istnienia kopalni, zlokalizowanych na poziomie I Kopalni Soli „Wieliczka”, pojawia się potrzeba rewitalizacji głównych wyrobisk korytarzowych. Zabiegi te są konieczne z uwagi na zapewnienie bezpiecznej komunikacji, udostępnienia i przewietrzania zabytkowych komór, zlokalizowanych w ich otoczeniu. Wobec powyższego zarząd kopalni podjął stosowne działania, zlecając opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy najistotniejszych wyrobisk korytarzowych na poziomie I kopalni. W artykule zawarto analizę uwarunkowań geologiczno-górniczych, krótką kwerendę historyczną, opis walorów historyczno-górniczych oraz procesu projektowania przebudowy wybranych wyrobisk na poziomie I Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., wpisanych na listę wyrobisk zabytkowych, w aspekcie konserwatorskim.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12