Wyniki wyszukiwania

Wpływ zmian czasowych parametrów aerologicznych na bezpieczeństwo i ekonomikę przewietrzania kopalń podziemnych

Praca obejmuje wybrane zagadnienia związane z problemem wpływu zmian czasowych parametrów aerologicznych na ekonomikę i bezpieczeństwo przewietrzania kopalń podziemnych. Podano m.in. główne zasady przewietrzania wyrobisk górniczych w świetle przepisów bhp oraz przedstawiono analizę struktur kopalnianych sieci wentylacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sieci oddziałowych. W szerokim zakresie omówiono podstawowe parametry aerologiczne charakteryzujące kopalnie podziemne, tj.: strumienie objętości powietrza, opory aerodynamiczne wyrobisk, dyssypacje energii i mocy użytecznej, ciągi naturalne generowane w rejonach wentylacyjnych i pojedynczych wyrobiskach, potencjały aerodynamiczne, parametry punktów pracy wentylatorów oraz właściwości atmosfery kopalnianej. Podano charakterystyki niektórych zagrożeń aerologicznych w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi. Zaprezentowano deterministyczne i probabilistyczne modele matematyczne zmian czasowych głównych parametrów aerologicznych kopalnianych sieci wentylacyjnych oraz zasady kompleksowej analizy tych zmian pod kątem bezpieczeństwa i ekonomiki przewietrzania. W szczególności przedstawiono m.in. ocenę skuteczności i pewności przewietrzania kopalń podziemnych oraz ocenę zmian składu atmosfery zrobowej. Większość zagadnień przedstawionych w niniejszej pracy została poparta przykładami wziętymi z praktyki górniczej kopalń węgla i rud miedzi. Artykuł omawia model regresji zależności funkcyjnej siły uderzenia dla wybranej taśmy przenośnikowej od wysokości spadku bijaka i jego ciężaru. W pierwszej jego części przetestowano statystyczne znaczenie modelu regresji i parametry modelu oraz przeprowadzono analizę błędu przypadkowego. W drugiej części artykułu omówiono identyfikację danych podstawowych i pobocznych.

Próby eksploatacyjne kombajnu MH-620 podczas wykonywania robót chodnikowych w warunkach kopalni Lubin

Wykonywanie robót chodnikowych z wykorzystaniem mechanicznego urabiania kombajnem jest technologią, która może zastąpić metodę tradycyjną urabiania materiałem wybuchowym. Z technicznego punktu widzenia oczekiwania związane z zastosowaniem nowej metody to uzyskiwanie większych postępów wykonywanych wyrobisk oraz wzrost bezpieczeństwa pracy. W ujęciu ekonomicznym oczekiwana jest wyższa efektywność stosowania kombajnu wobec metody tradycyjnej. W 2009 roku w kopalni Lubin rozpoczęły się próby eksploatacyjne kombajnu MH-620, którym wykonywano roboty chodnikowe. Prace w chodnikach Z-702/Z-701 realizowała PeBeKa Lubin. Artykuł przedstawia przebieg prac związanych z przygotowaniem kombajnu do realizacji ww. prac oraz przebieg samych prób eksploatacyjnych. Na podstawie informacji zebranych w trakcie prób przedstawiono również wstępną ocenę efektów pracy kombajnu i osiąganą przez niego wydajność urabiania.

Rekonstrukcja i rozbudowa sieci wentylacyjnej kopalń KGHM Polska Miedź S.A. dla eksploatacji złoża głębokiego

W artykule omówione zostały dotychczasowe badania oraz analizy w zakresie możliwości zapewnienia wentylacji i klimatyzacji w rejonie projektowanej eksploatacji złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy. Przedstawione zostały zasadnicze problemy wentylacyjno-klimatyczne wynikające z przyjętych koncepcji udostępnienia tego obszaru.

Identyfikacja warunków eksploatacyjnych na potrzeby oceny stanu przekładni zębatych pracujących w warunkach kopalni podziemnej rud miedzi

W pracy podjęto dyskusję w zakresie analizy zmienności warunków przenośnika taśmowego pracującego w realiach kopalni podziemnej rud miedzi w mieszanym systemie odstawy. Wykazano istnienie zmienności obciążeń o dużym zakresie, co ma bezpośredni wpływ na proces diagnozowania układów napędowych tych przenośników. Badania przeprowadzono wykorzystując funkcjonujący w kopalni system monitorowania prądów pobieranych przez silniki oraz przy użyciu sprzętu i oprogramowania do wyznaczania tzw. profilu prędkości, tj. zmian prędkości obrotowej wału w funkcji czasu.

Tensometryczny przetwornik typu „inkluzja sztywna" do pomiaru zmian naprężeń w górotworze

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Przedstawiono wyniki prac badawczych KGHM Cuprum sp. z o.o. - CBR, w ramach których opracowano, wykonano i przebadano tensometryczny przetwornik do ciągłych pomiarów zmian naprężeń in situ w górotworze skalnym. Przetwornik ten należy do grupy przetworników ze „sztywną inkluzją", które charakteryzują się tym, że zbudowane są z materiału o module sprężystości Es wielokrotnie większym niż skała. W artykule opisano budowę przetwornika, gdzie pokazano sposób zamontowania tensometrów i elektroniki wewnątrz stalowego cylindra pomiarowego oraz wygląd rzeczywisty wykonanych modeli. Przedstawiono główne dane techniczne oraz otrzymane charakterystyki prądu wyjściowego przetwornika w funkcji naprężenia w próbce skalnej i aluminiowej. Artykuł podaje proponowane sposoby przesyłu sygnału z przetwornika do systemów dyspozytorskich, istniejących w kopalniach LGOM.

Zmiany sił osiowych w żerdziach kotew rozprężnych na tle aktywności sejsmicznej w polach A oraz G oddziału G-23 ZG „Polkowice-Sieroszowice"

W artykule przedstawiono warunki, przebieg oraz wyniki kompleksowych badań wpływu wstrząsów górotworu na stateczność stropu zabezpieczonego obudową kotwową, w których skoncentrowano się na pomiarze dynamicznych obciążeń oddziaływujących na kotwy rozprężne w wyniku propagacji fali sejsmicznej po wstrząsach górniczych. Badania prowadzono na przełomie lat 2006/2007 w oddziale G-23 kopalni „Polkowice-Sieroszowice".

Możliwości zasiedlenia roślinami energetycznymi nieczynnych składowisk odpadów z flotacji rud miedzi

W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań (z jednego okresu wegetacyjnego), pilotażowego doświadczenia polowego, zlokalizowanego na składowisku odpadów z flotacji rud miedzi nr 1 w Iwinach, kolo Bolesławca. Celem pracy była próba określenia wpływu modyfikacji dodatkami organiczno-mineralnymi odpadów flotacyjnych oraz sposobu uprawy na tych odpadach, wybranych roślin energetycznych takich jak: miskant (Miscanthus giganteus), spartina (Spartina pectinata), słonecznik (Helianthus tuberosus) i wierzba (Salix viminalis) oraz dwóch mieszanek nasion traw i roślin motylkowych na ich wzrost i rozwój. Do rewitalizacji odpadów z flotacji rud miedzi, użyto materiałów organiczno-mineralnych (słoma zbożowa, trociny i pospółka). Materiały te oraz ich kombinacje, posłużyły jako główne dodatki do reaktywacji biologicznej martwych odpadów. W wyniku dodania organiczno-mineralnych materiałów, powstało sześć różnych podłoży (I - VI), zwanych obiektami i jedno kontrolne (obiekt 0), dla celów porównawczych, utworzone na samych tylko odpadach flotacyjnych. Wszystkie zastosowane dodatki wpłynęły pozytywnie na plonowanie roślin, zwiększając plon suchej masy od 41,8% (obiekt VI - odpad + słoma + trociny), do 200,4% (obiekt I - odpad + pospółka), w porównaniu do obiektu 0. Spośród badanych roślin energetycznych, bez względu na zastosowane dodatki do odpadu, najwyżej plonowała Spartina pectinata (średnio 80,43 g·m-2), a następnie Helianthus tuberosus (średnio 56,66 g·m-2) oraz Miscanthus giganteus (średnio 56,42 g·m-2). Zdecydowanie najniższe plony uzyskano z uprawy Salix viminalis (11,38 g·m-2) i mieszanki nr 2 (22,83 g·m-2).

Współczesna praktyka w zakresie szacowania ryzyka funkcjonowania stawów osadowych

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W pracy przedstawiono zarys współczesnej praktyki w zakresie szacowania ryzyka funkcjonowania stawów osadowych. Obejmuje on omówienie obowiązujących w tym zakresie regulacji na terenie państw Unii Europejskiej i w świecie, a także podstawy dotyczące projektowania składowisk odpadów przemysłowych. Wykazano, że obecnie stosowane metody oceny ryzyka ograniczone są generalnie do pomiarów polowych i obserwacji stanu technicznego obiektów, przez co nie mogą być traktowane jako „prawdziwe" oszacowanie ryzyka obejmujące prawdopodobieństwo zdarzenia awaryjnego z towarzyszącymi mu konsekwencjami.

Klimatyzacja wyrobisk w kopalniach podziemnych

W górnictwie podziemnym z każdym rokiem występują coraz trudniejsze warunki klimatyczne na stanowiskach pracy. W najbliższej przyszłości należy się liczyć z dalszym pogarszaniem tych warunków w wyniku schodzenia z eksploatacją na głębsze poziomy oraz w wyniku zwiększania koncentracji wydobycia. W artykule przedstawiono stan zagrożenia klimatycznego w polskich kopalniach. Omówiono źródła i sposoby dopływu strumienia ciepła do wyrobisk górniczych. Scharakteryzowano stosowane obecnie metody poprawy warunków pracy w kopalniach o dużym zagrożeniu temperaturowym. W oparciu o wdrażane systemy klimatyzacji w polskich kopalniach określono kierunki rozwoju klimatyzacji.

Stanowiskowe i osobiste środki ochrony przed zagrożeniem termicznym w górnictwie podziemnym

W artykule przedstawiono stosowane rozwiązania ograniczające zagrożenie cieplne na stanowiskach operatorskich w kopalniach. Scharakteryzowano sposoby oparte na klimatyzacji zamkniętych kabin operatorskich. Dokonano oceny skuteczności takich rozwiązań oraz porównano z systemami klimatyzacji otwartej, polegającej na nawiewie ochłodzonego powietrza, w kierunku nieosłoniętego stanowiska operatorskiego.Alternatywę dla obecnie stosowanych rozwiązań klimatyzacji stanowiskowej mogą stanowić kamizelki chłodzące, z własnym, autonomicznym, źródłem chłodu lub kamizelki podłączone do zewnętrznego generatora zimna. W artykule zamieszczono charakterystykę takich rozwiązań, stosowanych w innych gałęziach przemysłu i techniki. Przedstawiono efekty działania oraz wymagania dla ich skutecznej pracy, wynikające z dotychczasowych testów i doświadczeń.

Ocena własności transportowych i migracyjnych mieszanin drobnofrakcyjnych do doszczelniania zrobów zawałowych w aspekcie ich własności reologicznych

Obszary zrobów poeksploatacyjnych pozostawione bez wypełnienia podsadzką stanowią z jednej strony strefy zagrożone intensywnymi deformacjami powierzchni, a z drugiej obszary występowania pustek podziemnych o znacznej objętości, które mogą zostać wypełnione odpadami lub innymi zbędnymi substancjami. Do takich należą między innymi zasolone wody z odwadniania kopalń. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych parametrów przepływu w rurociągach i rozpływu w gruzowisku zawałowym mieszanin sporządzonych z wybranych rodzajów popiołów lotnych energetycznych i słonych wód kopalnianych. Celem Autora było między innymi przedstawienie znaczenia rodzaju zastosowanego popiołu lotnego i koncentracji części stałych na parametry przepływu mieszanin do doszczelniania zrobów w rurociągach i rozpływu w gruzowisku zawałowym. Przeanalizowano 16 rodzajów mieszanin sporządzonych z 4 rodzajów popiołów lotnych. W drugiej części pracy przedstawiono próbę oceny własności migracyjnych mieszanin drobnofrakcyjnych poprzez analizę warunków przepływu przez pojedynczą szczelinę o prostokątnym przekroju w oparciu o równania ruchu cieczy Binghama między płytami równoległymi.

Model regresji zależności funkcyjnej siły uderzenia od wysokości spadku i ciężaru bijaka dla taśmy przenośnikowej

Artykuł omawia model regresji zależności funkcyjnej siły uderzenia dla wybranej taśmy przenośnikowej od wysokości spadku bijaka i jego ciężaru. W pierwszej jego części przetestowano statystyczne znaczenie modelu regresji i parametry modelu oraz przeprowadzono analizę błędu przypadkowego. W drugiej części artykułu omówiono identyfikację danych podstawowych i pobocznych.