Stanowisko NOAH w sprawie projektu REE-U Kvanefjeld

NOAH Friends of the Earth Denmark opublikowało w marcu b.r., sygnowane również przez inne organizacje ekologiczne, stanowisko w sprawie studium oddziaływania na środowisko projektu Kvanefjeld w południowej części Grenlandii.

Celem projektu jest eksploatacja złoża rud metali ziem rzadkich, uranu i cynku. Projekt realizuje Greenland Minerals and Energy Ltd. Ogromne zasoby i bogactwa złoża, szacowane zgodnie z australijskimi standardami JORC na 1 010 mln Mg rudy, dają szansę uruchomienia zakładu górniczego, który będzie drugim co do wielkości na świecie producentem metali ziem rzadkich i piątym producentem uranu. Według różnych oszacowań zasoby i bogactwa złoża zapewnią funkcjonowanie zakładu górniczego przez okres od 37 do ponad stu lat. Stanowisko NOAH odnośnie projektu Kvanefjeld jest jednoznacznie negatywne i zarzuca studium niedoszacowanie ilości odpadów, nieuwzględnienie promieniowania pochodzącego od toru oraz kwestionuje pomysł zrzucania odpadów ciekłych do jeziora. Prezentowany w nim jest pogląd, że w związku z ogromną ilością wydobywanych i poddawanych przeróbce skał dojdzie do znaczącego skażenia otoczenia substancjami promieniotwórczymi i niepromieniotwórczymi, zaś pozyskana ilość uranu wskutek niskiej średniej zawartości w rudzie (0,0266%) będzie niewspółmiernie mała do poniesionych strat ekologicznych. Stanowisko NOAH oprócz zarzutów merytorycznych wobec inwestycji zawiera zarzut utrudniania przez rząd Grenlandii dostępu do przedmiotowego studium, które powstało już w 2015 roku. Na Grenlandii od 1988 roku obowiązywał całkowity zakaz eksploatacji kopalin radioaktywnych. Od 2009 roku o swoich bogactwach naturalnych Grenlandia może decydować samodzielnie. W październiku 2013 decyzją grenlandzkiego parlamentu zakaz eksploatacji kopalin radioaktywnych został zniesiony. Dochody z realizacji projektu Kvanefjeld mogą przyczynić się do zmniejszenia zależności ekonomicznej Grenlandii od Danii. Obecnie połowa wpływów do budżetu Grenlandii (około 500 tys. $) pochodzi z dotacji otrzymywanych od tego kraju.

Źródło: Ecocouncil.dk, Noah.dk, Mining.com, 09.03.2017, 10.03.2017, 13.03.2017