Wyniki wyszukiwania

1

Zwałowiska pogórnicze jako obiekty geoturystyczne na przykładzie Zagłębia Ruhry i Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - waloryzacja i analiza porównawcza

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W artykule podjęta została próba waloryzacji zwałowisk pogórniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym i w Zagłębiu Ruhry. Koncepcja ta zawiera ocenę w oparciu o dwa kryteria: wartość merytoryczną oraz dostępność. Do badań wytypowano czterdzieści reprezentatywnych obiektów, kierując się powierzchnią zwałowisk, lokalizacją, zagospodarowaniem oraz złożonością problemów środowiskowych. Uzyskane rezultaty wskazują na wysoką ocenę zwałowisk zlokalizowanych w Zagłębiu Ruhry, co stanowi o efektywnej rekultywacji tych obiektów. Zwałowiska zlokalizowane na obszarze GZW są ocenione nisko, co wiąże się z niskim poziomem ich rekultywacji oraz zagospodarowania. Analizując wyniki waloryzacji, da się zauważyć istotność efektywnej rekultywacji zwałowisk wynikającej ze szczegółowych uregulowań prawnych. Nie bez znaczenia jest również, fakt iż antropogeniczne formy terenu takie jak zwałowiska pogórnicze są wykorzystywane do celów dydaktycznych, rekreacyjnych czy krajobrazowych.

Zwałowiska pogórnicze jako antropogeniczne złoża wtórne w europejskich zagłębiach górniczych

Zwałowiska odpadów wydobywczych i przeróbczych są elementem krajobrazu każdego zagłębia górniczego. Obiekty te po zakończonej sukcesem rekultywacji oraz odzysku odpadowych surowców wtórnych mogą być uznane za interesujące atrakcje geoturystyczne. Wyróżnia się trzy typy zwałowisk: stożkowe, stołowe i krajobrazowe. Istnieje wiele przykładów zakończonej sukcesem rekultywacji zwałowisk krajobrazowych, które są wykorzystywane, jako obiekty sportowe, rekreacyjne, budowlane czy kulturowe. W artykule przedstawiono rożne sposoby rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk pogórniczych na przykładzie wybranych europejskich zagłębi górniczych. Podano przykłady pozytywnych doświadczeń w kompleksowej rekultywacji tych obiektów w krajach Europy zachodniej, które mogą zostać wykorzystane w krajach Europy środkowej i wschodniej. Opisano problem odzysku surowców wtórnych z materiału odpadowego. W odpadach zdeponowanych na starych zwałowiskach zawartość węgla lub metali może osiągać wartość nawet ponad 10%. Wydaje się być ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione podejmowanie działań związanych z odzyskiem tych materiałów, a także prowadzenie kompleksowego zagospodarowania i rekultywacji opisywanych obiektów.

1