Wyniki wyszukiwania

1

Parametry wytrzymałościowe gruntów spoistych z rejonu Ostrowa Wielkopolskiego zaburzonych glacitektonicznie - nowe możliwości i problemy interpretacyjne

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnych i polowych badań wytrzymałości gruntów spoistych na ścinanie z rejonu Ostrowa Wielkopolskiego, zaburzonych glacitektonicznie. Rezultaty badań podkreślają, że oprócz stopnia plastyczności, grupy konsolidacji, genezy gruntu spoistego równie ważna jest geomorfologia i tektonika, czyli przeszłość geologiczna. Sugeruje to, że takie odgórne przyjmowanie parametrów wytrzymałościowych, odczytanych na podstawie nomogramów, nie powinno w ogóle mieć miejsca na tego typu „skomplikowanych" terenach. Obserwacje oraz analizy potwierdziły, że mineralne grunty spoiste z rejonu Ostrowa Wielkopolskiego są wyjątkowo złożonym materiałem gruntowym. Grunty te charakteryzuje stosunkowo mała wytrzymałość na ścinanie przy dużym stopniu diagenezy i niewielka wilgotność naturalna, a rzeczywiste parametry wytrzymałościowe są niższe w stosunku do tych, co podaje norma.

Analiza wyników wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych z rejonu Ostrowa Wielkopolskiego na podstawie różnych metod badawczych

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań wytrzymałości gruntów spoistych na ścinanie z rejonu Ostrowa Wielkopolskiego, zaburzonych glacitektonicznie. Głównym celem pracy była praktyczna analiza związków parametrów wytrzymałościowych gruntów spoistych od właściwości fizycznych i programu badań oraz ocena zmienności wytrzymałości na ścinanie w obrębie danej populacji. Badania wykonano dla gruntów w stanie nienaruszonym bezpośrednio w terenie oraz o naruszonej strukturze metodami laboratoryjnymi, bez drenażu. Z punktu widzenia mechaniki gruntów, jako wskaźniki klasyfikacyjne zaproponowano: kształt formy, wielkości naprężeń normalnych oraz wartości wilgotności granicy płynności i stopnia plastyczności. Szczegółową analizę parametrów wytrzymałościowych zinterpretowano w odniesieniu do obowiązującej normy PN-81/B-03020.

Ocena przydatności odpadów paleniskowych w budownictwie drogowym na przykładzie popiołów z Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie

W pracy przedstawiono wyniki badań fizyczno-chemicznych i mechanicznych mieszaniny popiołowo-żużlowej zalegającej w podłożu kwatery 4bb i magazynu A składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Równolegle wykonano terenowe badania wytrzymałości na ścinanie sondą obrotowo-udarową SLVT. Celem prezentowanych badań było określenie parametrów wytrzymałościowych, które należą do nadprogramowych wymogów w rozumieniu PN-S-02205 dla wykonawstwa drogowych robót ziemnych. W artykule podjęto próbę dyskusji na temat przydatności odpadów paleniskowych w budownictwie drogowym w oparciu o odpowiednie normy branżowe i poradniki. Rezultaty badań materiału pochodzącego ze spalania węgla kamiennego z Elektrowni Dolna Odra, pozwoliły na ustalenie jego przydatności m.in. do wzmacniania lub ulepszania podłoży naturalnych i podbudów stabilizowanych spoiwami. Drugim, nie mniej ważnym dla autorów pracy zagadnieniem, była próba oceny czynników wpływających na parametry geotechniczne wspomnianego materiału, oparta na badaniach laboratoryjnych i polowych.

1