Wyniki wyszukiwania

1

Zmiany sił osiowych w żerdziach kotew rozprężnych na tle aktywności sejsmicznej w polach A oraz G oddziału G-23 ZG „Polkowice-Sieroszowice"

W artykule przedstawiono warunki, przebieg oraz wyniki kompleksowych badań wpływu wstrząsów górotworu na stateczność stropu zabezpieczonego obudową kotwową, w których skoncentrowano się na pomiarze dynamicznych obciążeń oddziaływujących na kotwy rozprężne w wyniku propagacji fali sejsmicznej po wstrząsach górniczych. Badania prowadzono na przełomie lat 2006/2007 w oddziale G-23 kopalni „Polkowice-Sieroszowice".

Badania rozkładów parametrów drgań generowanych wstrząsami górniczymi w kopalniach LGOM

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W artykule zaprezentowano badania dotyczące zależności pomiędzy poziomem oddziaływań wstrząsów górniczych na powierzchni terenu i danymi sejsmicznymi określonych dla analizowanych zjawisk. W tym celu analizowano różnicę w poziomach rejestracji przyspieszenia i prędkości drgań odnotowanych na powierzchni terenu dla zjawisk o zbliżonych energiach sejsmicznych zlokalizowanych w tym samym polu eksploatacyjnym. W zrealizowanych analizach porównawczych uwzględniono budowę geologiczną górotworu, zaburzenia tektoniczne w rejonie epicentrum wstrząsu oraz warunki górnicze i systemy prowadzonej eksploatacji.

Mechanizmy ognisk wstrząsów górniczych zarejestrowanych w trakcie eksploatacji pokładu 209 ścianą 911 w bloku D KWK „Ziemowit”

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Rozwój systemów sejsmologicznych, który nastąpił na przestrzeni ostatnich lat, pozwala na budowę sieci obserwacyjnych, zapewniających dużą ilość danych pomiarowych, umożliwiających prowadzenie rzetelnych analiz procesów zachodzących w ogniskach wstrząsów. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki analiz mechanizmów ognisk wstrząsów górniczych towarzyszących eksploatacji pokładu 209 ścianą 911 w KWK „Ziemowit”, które przeprowadzono w oparciu o rejestracje prowadzone za pomocą rozbudowanej oddziałowej sieci sejsmologicznej, dedykowanej specjalnie dla ściany 911. Eksploatacji pokładu 209 ścianą 911 towarzyszyła okresowo wysoka aktywność sejsmiczna, a w pobliżu pola ściany występowały liczne zaszłości eksploatacyjne pokładów nadległych (205/4, 206/1 i 207) oraz strefy dyslokacji tektonicznych. Integralną częścią artykułu jest porównanie uzyskanych wyników z wynikami wcześniej prowadzonych analiz, dotyczących mechanizmów ognisk wstrząsów górniczych, zawartych w poprzednich publikacjach autorów, oraz wstrząsów rejestrowanych w czasie eksploatacji pokładu 209 ścianą 913 (bliskie sąsiedztwo ściany 911), pokładu 207 (w rejonie zaszłości eksploatacyjnych), a także z rejonu stref uskokowych w sąsiedztwie eksploatacji pokładów 308 i 209 [5, 6, 8]. W artykule opisano również specyfikę górotworu, w obrębie którego KWK „Ziemowit” prowadzi eksploatację. Omówiono także aktywność sejsmiczną towarzyszącą eksploatacji pokładu 209 w bloku D. Do wyznaczenia mechanizmów ognisk wstrząsów sejsmicznych metodą inwersji tensora momentu sejsmicznego użyto programu FOCI.

Statystyczna ocena wpływu eksploatacji rud miedzi w rejonie uskoku Rudna Główna na wielkość zagrożenia sejsmicznego

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W artykule przedstawiono rezultaty statystycznej oceny kształtowania się aktywności sejsmicznej w polach eksploatacyjnych w rejonie uskoku Rudna Główna, w których wysoki poziom sejsmiczności związany był z oddziaływaniem tego uskoku. Ocenę sejsmiczności górotworu wykonano na podstawie analizy parametrów gęstości liczby wstrząsów i gęstości energii sejsmicznej w różnych etapach eksploatacji o odmiennych kierunkach wybierania względem uskoku, zmiennej wysokości wybrania oraz różnym sposobie likwidacji zrobów. Wyniki tej analizy pozwoliły na określenie wpływu parametrów eksploatacji złoża w rejonie uskoku o dużych zrzutach na wielkość zagrożenia sejsmicznego.

1