Wyniki wyszukiwania

1

Geofizyczne badania stanu górotworu w świetle nowych uregulowań prawnych dotyczących geofizyków górniczych

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W artykule, na tle charakterystyki poziomu zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami w górnictwie polskim, zaprezentowano krótki przegląd geofizycznych metod oceny stanu tych zagrożeń, w świetle nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, która weszła w życie z dniem 1.01.2012 r. oraz wydanych dotychczas, na podstawie zawartych w niej delegacji, aktów wykonawczych, a także propozycji uregulowań rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. Podkreślono zwiększenie zakresu zadań i odpowiedzialności geofizyków górniczych w całości procesu oceny stanu zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

Możliwości wdrożenia systemów grzewczych wykorzystujących energię wód geotermalnych

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W artykule omówiono trendy wykorzystania energii wód geotermalnych w różnych branżach przemysłowych. Identyfikowane możliwości odniesiono do problemów i struktury sektora ciepłownictwa w Polsce. Szerzej przedstawiono potencjał aplikacyjny źródeł geotermalnych do zastosowań w ogrzewnictwie powierzchni szklarniowych w Polsce. Wyznaczono zależność potencjalnej powierzchni szklarni, której źródłem ciepła byłaby jedynie geotermia, od parametrów energetycznych – temperatury i wydajności ujęcia. Odnosząc się do możliwości aplikacyjnych, przeanalizowano aktualną sytuację prawną w zakresie realizacji inwestycji geotermalnych.

1