Wyniki wyszukiwania

1

Model regresji zależności funkcyjnej siły uderzenia od wysokości spadku i ciężaru bijaka dla taśmy przenośnikowej

Artykuł omawia model regresji zależności funkcyjnej siły uderzenia dla wybranej taśmy przenośnikowej od wysokości spadku bijaka i jego ciężaru. W pierwszej jego części przetestowano statystyczne znaczenie modelu regresji i parametry modelu oraz przeprowadzono analizę błędu przypadkowego. W drugiej części artykułu omówiono identyfikację danych podstawowych i pobocznych.

Doświadczenia w eksploatacji zastosowanych po raz pierwszy w kopalniach KGHM taśm przenośnikowych z linkami stalowymi

W referacie przedstawiono charakterystykę Zakładów Górniczych Rudna, omówiono proces technologiczny, podano informację o strukturze odstawy z wykorzystaniem przenośników taśmowych. Podano genezę podjęcia decyzji o przeprowadzenie badań eksploatacyjnych taśm przenośnikowych z linkami stalowymi. Opisano przebieg badań jakim poddano taśmy przed zabudową, jak również zawarto wnioski z przeprowadzonych testów eksploatacyjnych.

Badania parametrów charakterystycznych dla źródła powstającego pożaru przenośnika taśmowego

W artykule przedstawiono charakterystykę taśm stosowanych w górnictwie oraz pożarów, których źródłem mogą być przenośniki taśmowe. Opisano badania rozkładu temperatury w konstrukcji przenośnika podczas symulowanych stanów awaryjnych. Scharakteryzowano również badania produktów gazowych powstających podczas degradacji termicznej próbek taśm przenośnikowych. Badania przeprowadzono na stanowiskach laboratoryjnych Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Otrzymane wyniki oraz ich analiza posłużą do opracowania metody i urządzenia do wczesnego wykrywania źródeł pożarów przenośników taśmowych.

Prognozowanie emisji toksycznych produktów spalania z pożaru taśmy przenośnikowej

Prewencja przeciwpożarowa jest zawsze związana z określonymi rygorami i kosztami. W polskim górnictwie każdy potencjalny pożar zaistniały w wyrobisku podziemnym jest poddawany analizie, przy czym rozpatrywane są szczegółowo czynniki prowadzące do jego powstawania, przebiegu i likwidacji. Efektem tych prac są wnioski i zalecenia, mające na celu zapobieganie w przyszłości podobnym pożarom. Do grupy metod przeciwdziałania pożarom egzogenicznym należy zaliczyć prognozowanie zagrożenia pożarowego w oparciu o odpowiednio sformułowane modele prognostyczne, bazując na danych uzyskanych w drodze właściwego eksperymentu. Niniejszy artykuł jest kolejną próbą zaprezentowania modelu matematycznego w nawiązaniu do prac [11,8], przeznaczonego do prognozowania emisji toksycznych składników gazów pożarowych, wykorzystując wybrane parametry z kalorymetru stożkowego i sztolni pożarowej w zależności od prędkości strumienia powietrza niezależnego, składu chemicznego substancji organicznej w wyrobisku o zadanej geometrii. Wskazano także ważność tematyki związanej z pozyskiwaniem rozwiązania modelowego, które okazuje się przydatne w analizie i prognozowaniu zagrożeń związanych ze stosowaniem w kopalniach taśm przenośnikowych oraz innych materiałów, i wyrobów z tworzyw sztucznych, a tym samym powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w kopalniach głębinowych.

Szacowanie kosztów utrzymania taśm w kopalni stosującej różne strategie wymian taśm i metody wykrywania ich uszkodzeń

Zaproponowano modele do szacowania kosztów utrzymania taśm w kopalni obejmujących: koszty obsług taśm (w tym stosowanie metod NDT), ich wymian i strat spowodowanych postojami awaryjnymi spowodowanych awariami taśm. Uwzględniono wzrost trwałości taśm wynikający z rosnących nakładów na ich obsługę Ko, możliwości regeneracji taśm oraz korzyści z zastosowania metod bezinwazyjnej diagnostyki NDT pozwalające zwiększyć skuteczność wykrywania uszkodzeń w stosunku do subiektywnej oceny dokonywanej w trakcie rutynowych przeglądów. Uzyskane rezultaty mają charakter jakościowy i poglądowy. Do jej wdrożenia w warunkach konkretnej kopalni konieczne są badania statystyczne pozwalające zidentyfikować wprowadzone parametry (w tym m.in. rozkład trwałości taśmy nowej i regenerowanej, skuteczność wykrywania uszkodzeń, frakcję błędnych decyzji) oraz określenie rzeczywistych kosztów obsług i strat postojowych.

Wymagania bezpieczeństwa dla taśm do przenośników w wyrobiskach podziemnych wg PN-EN 14973+A1:2011

Zastosowanie przenośnika taśmowego w wyrobiskach podziemnych wymaga stosowania taśm spełniających określone kryteria bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono nowe stanowiska i metody badań taśm przenośnikowych przeznaczonych do pracy w wyrobiskach podziemnych, badań stosowanych w Unii Europejskiej przy ocenie bezpieczeństwa pożarowego i elektryczności statycznej. Przedstawiono podział taśm na kategorie w zależności od głównych zagrożeń występujących w podziemnych instalacjach przenośników oraz strukturę badań i wymagania stosowane w oznaczaniu kategorii bezpieczeństwa. Odniesiono się do aktualnie stosowanego w naszym kraju systemu dopuszczania taśm przenośnikowych do pracy pod ziemią.

Ocena istotności wybranych czynników i ich wpływu na wartość siły uderzenia

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Celem artykułu jest analiza wyników eksperymentalnych badań jakości taśm przenośnikowych ze względu na odporność na przebicie, z wykorzystaniem metody planowania eksperymentu. Metoda planowania eksperymentu składa się z identyfikacji obiektu i celu badań, wyboru wyjściowych i zmiennych oraz liczby ich poziomów, planowania i wykonania eksperymentu oraz oceny istotności poszczególnych czynników oraz ich interakcji z wykorzystaniem testu t, której miarą jest wartość wskaźnika – p. W celu określenia  istotności poszczególnych zmiennych i związków pomiędzy nimi zastosowano wykres Pareto i wykres normalnego rozkładu prawdopodobieństwa. W podsumowaniu opisano przeprowadzony eksperyment oraz analizę  wyników za pomocą modelu regresji, wykazującego związki pomiędzy zmiennymi wejściowymi i wyjściowymi. Model regresyjny przedstawia kompletny wieloczynnikowy eksperyment obejmujący podstawowe zmienne oraz ich interakcje.

Analiza wpływu temperatury na własności reologiczne taśm przenośnikowych

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W artykule przedstawiono wyniki badań modułu sprężystości różnych taśm przenośnikowych przeprowadzonych w wysokich i niskich temperaturach otoczenia. Badania przeprowadzono na specjalnym stanowisku, wyposażonym w układ pomiarowy, którego niewielkie wymiary pozwalają na umieszczenie go w komorze klimatycznej.

Propozycja zastosowania metod doskonalenia jakości w procesie łączenia taśm przenośnikowych w kopalni podziemnej

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Przemysł wydobywczy jest jednym z najważniejszych segmentów polskiej gospodarki. Górnictwo wpływa bowiem na rozwój różnorodnych gałęzi przemysłu, takich jak metalurgia, transport, energetyka czy przemysł maszynowy. Mimo że funkcjonowanie kopalni w znaczny sposób różni się od funkcjonowania typowego zakładu produkcyjnego, to przedsiębiorstwa górnicze podlegają, podobnie jak inne gałęzie gospodarki, ogólnym prawom rynku, ekonomii, zarządzania, organizacji. W związku ze swą specyfiką i zmiennością otoczenia procesów, przemysł wydobywczy stosunkowo wolno adaptuje do swoich potrzeb nowoczesne koncepcje zarządzania. Pomimo dużego zainteresowania nowymi systemami zarządzania i udanymi wdrożeniami elementów tych metod w polskich kopalniach, działań tego typu nadal jest niewiele. Niniejszy artykuł prezentuje możliwość zastosowania analizy FMEA oraz diagramu Ishikawy do oceny przyczyn wymiany złącz taśm przenośnikowych w wybranej kopalni podziemnej. Przeprowadzone analizy pozwoliły na wyłonienie najbardziej istotnych czynników prowadzących do awarii połączeń.

Inteligentny system diagnostyki taśm przenośnikowych – możliwości aplikacyjne systemu i jego modułów

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Opisano finalną wersję inteligentnego systemu diagnostyki taśm przenośnikowych. System zbudowany jest z pięciu podstawowych modułów wspomagających zarządzanie taśmami przenośnikowymi: wizyjnego, magnetycznego, prognozującego, rozcięć wzdłużnych i bezpieczeństwa. Struktura modułowa pozwala na opcjonalną pracę kompletnego systemu – realizującego wszystkie założone cele lub jako zestaw wybranych przez odbiorcę segmentów. Zastosowane w systemie rozwiązania pozwalają na całkowicie automatyczną ocenę stanu powierzchni, rdzenia oraz grubości taśm przenośnikowych. Współpraca z innymi aplikacjami inżynierskimi i bazami danych pozwala na wszechstronne przetwarzanie wyników monitoringu stanu taśmy w powiązaniu z danymi eksploatacyjnymi pod kątem diagnozowania aktualnego stanu taśmy, przewidywanego dalszego tempa jej zużycia i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania przenośnika. Kompleksowa diagnostyka taśmy redukuje liczbę niespodziewanych awarii (i związanych z nimi przestojów przenośnika), ułatwia planowanie prac obsługowych i przyczynia się do usprawnienia gospodarki kosztownymi taśmami przenośnikowymi (planowe naprawy, zakupy nowych taśm, opcjonalna regeneracja lub dalsza eksploatacja częściowo zużytych odcinków taśm na mniej obciążonych przenośnikach).

1