Wyniki wyszukiwania

1

Koncepcja prowadzenia eksploatacji złoża w filarze oporowym pochylni C-140÷143 w kopalni „Lubin”

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W artykule przedstawiono koncepcję prowadzenia robót wybierkowych w przyszłym polu eksploatacyjnym XII/6 ZG „Lubin”. Dokonano analizy uwarunkowań geologiczno-górniczych w jego rejonie, koncentrując się przede wszystkim na dokonanej w latach ubiegłych rozcince na filary wielkogabarytowe przy północnej granicy pola XII/6 oraz doświadczeniach, wynikających z robót wybierkowych zakończonych w innych filarach ochronnych, położonych w rejonie zachodnim kopalni Lubin. Zaproponowano kierunek prowadzenia robót rozcinkowych i likwidacyjnych oraz system eksploatacji w oparciu o rozpoznaną sytuację geologiczno-górniczą i analizę zagrożeń naturalnych, zwłaszcza zagrożenia sejsmicznego.

Koncepcja prowadzenia eksploatacji złoża w polu XV/16F O/ZG Lubin

W artykule przedstawiono koncepcję prowadzenia robót wybierkowych w polu eksploatacyjnym XV/16F w kopalni Lubin, z uwzględnieniem uwarunkowań geologiczno-górniczych w rejonie tego pola, w tym system eksploatacji oraz kierunek prowadzenia robót rozcinkowych, a także sposób prowadzenia robót likwidacyjnych. Analizę dokonano z uwzględnieniem istniejących zagrożeń naturalnych, zwłaszcza zagrożenia zawałowego, oraz możliwości wdarcia się do wyrobisk luźnych utworów trzeciorzędowych. Pole XV/16F zlokalizowane jest w rejonie pochylni As-33÷35, w odległości około 2 km na południowy zachód od Szybów Głównych kopalni Lubin. Pochylnie te wykonano w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, w skałach płonnych, kilkadziesiąt metrów poniżej złoża w przedmiotowym polu, w celu udostępnienia złoża położonego w skrzydle wiszącym uskoku „Głównego Lubina”. Eksploatacja w skrzydle wiszącym tego rejonu została zakończona w 2015 r. Z tego względu w pozostałej części złoża, nad wiązką pochylni As-33÷35, można podjąć roboty wybierkowe.

1