Wyniki wyszukiwania

1

Nowoczesne górnicze przenośniki taśmowe wznoszące o zmniejszonej energochłonności - polskie realizacje

Ważnym problemem XXI wieku jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W tym obszarze dużym osiągnięciem nauki i techniki są zrobotyzowane energooszczędne górnicze przenośniki taśmowe wznoszące. Ich własności techniczno-ruchowe przedstawiono na przykładzie przenośników taśmowych zainstalowanych w kopalniach węgla kamiennego Piast, Jankowice i Marcel. Zmniejszone zużycie energii elektrycznej jest w tej pracy rozumiane szeroko - jako zmniejszenie zużycia energii elektrycznej do napędu przenośnika, do wytworzenia elementów i zespołów przenośnika, zaoszczędzenie energii elektrycznej przez wydłużenie trwałości elementów i zespołów przenośnika, a zwłaszcza taśmy, a także jako ograniczenie liczby pracowników obsługi i zwiększenie bezpieczeństwa ich pracy.

Podstawy diagnozowania stanu przekładni zębatych napędu przenośników taśmowych

Dla sygnału drganiowego przyspieszeń drgań odbieranego ze ścianki przekładni zębatej omówiono własności tego sygnału jako źródła informacji o stanie przekładni zębatej. Omówiono wpływ czynników konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych i zmiany stanu na sygnał drganiowy stanu przekładni zębatej napędu przenośnika taśmowego. Przedstawiony został projekt systemu diagnostycznego dla stacji napędowej przenośnika taśmowego. Ocena stanu układu napędowego obejmuje: silnik elektryczny, przekładnię zębatą, bęben napędowy i bęben napinający. Na podstawie zarejestrowanych sygnałów diagnostycznych (sygnały elektryczne, drganiowe, pomiar temperatury węzłów łożyskowych) oraz pomocniczych (pobierany prąd i prędkość obrotowa wału wejściowego przekładni) określana będzie diagnoza stanu przekładni.

Problemy bezpiecznej eksploatacji przenośników taśmowych

W referacie zawarte zostały wybrane problemy dotyczące bezpiecznej eksploatacji przenośników taśmowych. Przedstawiono wymagania dotyczące ich stosowania w świetle wymagań obowiązujących przepisów, zwrócono uwagę na najczęściej spotykane nieprawidłowości związane z ich eksploatacją. Ponadto przedstawiono zaistniałe wypadki i pożary związane z ruchem przenośników taśmowych oraz przedstawiono działania nadzoru górniczego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa eksploatacji przedmiotowych przenośników.

Analiza wpływu wybranych parametrów na stateczność ruchu taśmy w łuku wertykalnym przenośnika taśmowego

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów techniczno-ruchowych na stateczność taśmy w łuku wertykalnym przenośnika taśmowego. Najistotniejszą częścią artykułu jest opracowanie założeń i wyznaczenie zależności, umożliwiającej obliczenie wysokości podniesienia taśmy na łuku wklęsłym trasy przy określonych parametrach stanu pracy przenośnika taśmowego. W dalszej części omówiono wpływ wybranych parametrów konstrukcyjno-ruchowych na wysokość podniesienia taśmy oraz przedstawiono implementację zaproponowanej metody obliczeniowej w programie QNK.

Opracowanie procedury przetwarzania danych temperaturowych z systemu SCADA na potrzeby diagnostyki elementów przenośnika

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W artykule został przedstawiony problem analizy wielowymiarowych danych temperaturowych z monitorowanych podzespołów przenośników taśmowych w trybie online. System kontroli temperatury elementów wymaga ustawienia automatycznych progów decyzyjnych, w celu zabezpieczania przenośnika taśmowego przed wystąpieniem awarii. Aktualne ww. progi decyzyjne ustawiane są według założeń służb eksploatujących urządzenia i są jednakowe dla każdego urządzenia w danym typie. Wstępne analizy temperatury z monitorowanych podzespołów pokazały, że wpływ warunków środowiskowych oraz cykl życia urządzenia ma istotny wpływ na poziom temperatury pracy ww. podzespołów. Dlatego autorzy podjęli się przeprowadzenia analizy wielowymiarowych danych temperaturowych, w celu zwiększenia funkcjonalności oraz skuteczności diagnozowania stanu technicznego przenośników taśmowych. Efektem takich działań jest możliwość zastosowania prawidłowej profilaktyki remontowo-przeglądowej dedykowanej każdemu monitorowanemu urządzeniu indywidualnie, co przełoży się na wydłużenie trwałości podzespołów maszyny. W artykule przedstawiono procedury pozyskiwania danych pomiarowych, opisano procedurę identyfikacji wpływu czynników na postać sygnału i jego zmienność i wreszcie procedury przetwarzania, w tym walidacji i ekstrakcji informacji z surowych danych, a na podstawie obserwacji zaproponowano model surowego sygnału.

Przyczyny występowania pożarów w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi w latach 2008-2014

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Pożar podziemny to jedno z zagrożeń technicznych występujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi. W latach 2008-2014, w trzech podziemnych zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A., doszło do 15 pożarów podziemnych – egzogenicznych, których przyczyny zostały opisane w niniejszym artykule.

Rozwój produkcji maszyn i usług na rzecz górnictwa w Grupie Kapitałowej KGHM

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

KGHM ZANAM jest dzisiaj największą spółką w Grupie Kapitałowej KGHM i znaczącym przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowym w branży górniczej w Polsce. Firma w 2015 r. sprzedała 125 samojezdnych maszyn górniczych i zainstalowała ponad 12 kilometrów przenośników taśmowych. Jej wydziały remontowo-usługowe oprócz standardowych prac w Zakładzie Wzbogacania Rudy i hutach, prowadziły gigantyczną inwestycję – budowę oddziału pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów. Ten olbrzymi zakres prac mógł być realizowany dzięki załodze KGHM ZANAM, liczącej obecnie 2700 osób, jej doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościom. 2016 jest rokiem jubileuszowym. Pół wieku temu w Legnicy powstał Legmet, przedsiębiorstwo, którego doświadczenia leżą u podstaw sukcesów dzisiejszego KGHM ZANAM. Analizując historię Legmetu i Zanamu, można prześledzić rozwój zaplecza maszynowego i usługowego, tworzonego na potrzeby przemysłu miedziowego.

Jak podwyższyć bezpieczeństwo i żywotność taśm przenośnikowych?

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Taśmy przenośnikowe podlegają dużym obciążeniom. Liczne zagięcia w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, ciągłe uderzenia transportowanego medium, braki w przeglądach, eksploatacyjnie zużyte lub niepoprawnie ustawione przenośniki, a także kontakt z ciałami obcymi negatywnie wpływają na niezawodność i żywotność taśmy przenośnikowej. Nieprawidłowe działanie lub poważne uszkodzenia stają się najczęściej dramatyczne w skutkach.

System nadzoru CBGuard, bazujący na technologii promieniowania rentgenowskiego prowadzi do zrewolucjonizowania bezpieczeństwa i ekonomiki pracy taśm przenośnikowych.

Innowacyjne i ekonomiczne monitorowanie taśm przenośnikowych. Technologia rezonansu magnetycznego vs promieniowanie radiologiczne

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Na rynku istnieje obecnie kilka systemów diagnozowania stanu taśm przenośnikowych z linkami stalowymi. Najpopularniejsze są urządzenia, które oceniają stan taśmy przenośnikowej poprzez analizę parametrów rejestrowanych przy użyciu technologii rezonansu magnetycznego. Jednak mają one istotne niedoskonałości i braki w porównaniu z systemami, które do diagnozy wykorzystują promieniowanie radiologiczne, np. CBGuard Life Extender X6. Krótkie porównanie obu systemów pozwoli na obiektywną analizę i odpowiedź na pytanie – czy monitorowanie stanu taśm przenośnikowych może być innowacyjne, a jednocześnie ekonomiczne? Skanery typu CBGuard Life Extender X6, które wykorzystują promieniowanie rentgenowskie, tworzą fotograficznej jakości obraz taśmy przenośnikowej – każdego mm³ linki stalowej i każdego mm³ jej gumowego otoczenia. Innymi słowy, każda linka, każde złącze, wszystkie gumowe części taśmy są przedstawione w jakości, która dotychczas znana była głównie z radiologicznej diagnostyki zdrowotnej lub kontroli bagażowych wykorzystujących prześwietlarki bagażu.

1