Wyniki wyszukiwania

1

Analiza wpływu wybranych parametrów na stateczność ruchu taśmy w łuku wertykalnym przenośnika taśmowego

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów techniczno-ruchowych na stateczność taśmy w łuku wertykalnym przenośnika taśmowego. Najistotniejszą częścią artykułu jest opracowanie założeń i wyznaczenie zależności, umożliwiającej obliczenie wysokości podniesienia taśmy na łuku wklęsłym trasy przy określonych parametrach stanu pracy przenośnika taśmowego. W dalszej części omówiono wpływ wybranych parametrów konstrukcyjno-ruchowych na wysokość podniesienia taśmy oraz przedstawiono implementację zaproponowanej metody obliczeniowej w programie QNK.

Porównanie wybranych aspektów techniczno-ekonomicznych udostępnienia złoża szybem pionowym oraz upadową

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W niniejszym artykule scharakteryzowano szereg kryteriów, jakie należy uwzględnić przy projektowaniu metody udostępnienia złoża. Przedstawiono trudności, z którymi trzeba się zmierzyć na drodze doboru najbardziej efektywnych ekonomicznie rozwiązań projektowych. Na przykładzie szybu pionowego oraz upadowej zestawiono wybrane parametry techniczno-ekonomiczne, mające kluczowe znaczenie w procesie decyzyjnym. Pomimo braku jednolitych kryteriów doboru metody udostępnienia pomiędzy szybem a upadową, istnieje logiczna granica ekonomicznego przejścia pomiędzy tymi opcjami, właściwa warunkom geologiczno-górniczym udostępnianego obszaru złożowego. Analiza wariantowa modelu kopalni oraz struktury udostępnienia powinna w najwyższym stopniu uwzględniać postęp techniczny i technologiczny, szukać rozwiązań możliwie najtańszych i najprostszych. Uzyskane rozwiązanie powinno być poddane wnikliwej krytyce, zanim zostanie włączone do projektu.

Wykorzystanie doświadczeń Kopalni Morrison w zarządzaniu i minimalizowaniu zagrożenia mikrosej-smicznego na etapie projektowania Kopalni Victoria

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Projekt Victoria, będący własnością spółki KGHM, jest to aktywo górnicze rozwijane na bazie złoża miedziowo-niklowego wykształconego w obrębie kompleksu skał magmowych Sudbury. Region ten jest przedmiotem historycznej eksploatacji od ponad 110 lat z uwagi na bogate mineralizacje zawierające nikiel, miedź, kobalt oraz metale szlachetne. Z powodu oczekiwanych wysokich stanów naprężeniowych, mocnych skał oraz znacznych głębokości zalegania zasobów (przekraczającej 1800 m), w przypadku Projektu Victoria należy się spodziewać występowania indukowanych zjawisk sejsmicznych, odprężeń oraz zniszczenia górotworu. W celu zarządzania ryzykiem, a także minimalizacji jego wpływu na bezpieczeństwo pracującej załogi oraz osiągane wyniki produkcyjne, odpowiednie metody monitoringu i prewencji muszą być przewidziane już na etapie projektowania przyszłej kopalni (włączając w to monitoring aktywności sejsmicznej górotworu, obudowę podatną, protokoły dotyczące czasu wyczekiwania, właściwą sekwencję wybierania złoża oraz właściwą lokalizację wyrobisk o znaczeniu kapitalnym). W niniejszym artykule opisano szereg spodziewanych korzyści płynących z wykorzystania doświadczenia innych kopalń prowadzących eksploatację w Zagłębiu Sudbury, włączając w to należącą do KGHM kopalnię Morrison.

1