Wyniki wyszukiwania

1

Ocena zagrożenia tąpaniami i profilaktyka tąpaniowa w polskich kopalniach miedzi

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Długotrwała eksploatacja złoża miedzi na obszarze LGOM pozwoliła na uzyskanie znaczącego doświadczenia odnośnie wpływów warunków geologiczno-górniczych na zagrożenie sejsmicznie i tąpaniowe. W oparciu o zgromadzone dane, opracowane zostały metody zapobiegania tąpaniom dla podziemnych kopalń miedzi. Metody oceny zagrożenia tąpaniami, jak również metody kontroli tąpań stanowią system zapobiegania tąpaniom. Metody zapobiegania tąpaniom, które ze względu na swój charakter i miejsce w procesie wydobycia dzielimy na pasywne i aktywne. Aktywne metody zapobiegania tąpaniom polegają na likwidacji naprężeń w obszarach ich koncentracji poprzez kontrolowane prowokowanie wstrząsów i tąpnięć górotworu przy wykorzystaniu robót strzałowych (grupowe strzelania urabiające, strzelania odprężające w górotworze i w filarach zdolnych do akumulacji naprężeń oraz w spągu i w stropie wyrobisk). Strzelania grupowe jako podstawowa metoda są bardzo skuteczne w warunkach kopalń miedzi. Prowokowanie zjawisk dynamicznych pozwala na kontrolowanie czasu i miejsca ich wystąpienia. W polskich kopalniach miedzi wszystkie roboty strzałowe wykonywane są pod nieobecność pracowników w rejonie eksploatacji. Dzienna ilość zarejestrowanych silnych zjawisk sejsmicznych oraz ilość uwolnionej przy tym energii potwierdzają celowość stosowania tego sposobu zapobiegania tąpaniom. Metody zapobiegania zagrożeniu tąpaniowemu opracowane w ciągu 40 lat eksploatacji złoża miedzi są opłacalne ekonomicznie i zapewniają odpowiednią skuteczność w warunkach wysokiego poziomu zagrożenia tąpaniami.

Ocena efektu sejsmicznego strzelań grupowych przodków w warunkach polskich kopalń rud miedzi

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

odstawowym sposobem prowokowania zjawisk dynamicznych w kopalniach podziemnych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego są grupowe strzelania przodków. Polegają one na jednoczesnym odpaleniu ładunków materiału wybuchowego w kilku lub kilkunastu przodkach, co ma na celu uwolnienie energii sprężystej skumulowanej w górotworze. Dokładność stosowanych obecnie systemów nieelektrycznej inicjacji ładunków materiałów wybuchowych jest niewystarczająca, aby w sposób kontrolowany doprowadzać lokalnie do wzmacniania fali sejsmicznej, generowanej detonacją materiału wybuchowego. Oznacza to, że jednoczesne odpalanie ładunków w większej liczbie przodków nie zawsze przekłada się na poprawę skuteczności profilaktyki tąpaniowej. W ramach niniejszego artykułu przeanalizowano przebiegi fal sejsmicznych, generowanych grupowymi robotami strzałowymi w warunkach wybranego oddziału eksploatacyjnego kopalni KGHM. Oceny efektu sejsmicznego strzelań grupowych dokonano w oparciu o zarejestrowane amplitudy prędkości drgań cząsteczek górotworu i wyniki krótkoczasowej transformaty Fouriera.

Profilaktyka zagrożenia tąpaniami w warunkach eksploatacji złoża rud miedzi na dużych głębokościach, na przykładzie pola SI-XXV/1 O/ZG Rudna

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Artykuł przedstawia wyniki analizy przyczynowo-skutkowej warunków geologiczno-górniczych występujących w polu eksploatacyjnym SI-XXV/1 O/ZG Rudna, przebiegu dotychczasowej eksploatacji złoża rud miedzi oraz towarzyszącej jej aktywności sejsmicznej. W celu dokonania oceny efektywności dotychczasowej eksploatacji, a także przeprowadzenia analizy skuteczności profilaktyki zagrożenia tąpaniami, podzielono cały przebieg czasowy eksploatacji na okresy, w których roboty prowadzono różnymi systemami eksploatacji – J-UG-PS, R-UO, R-UO/H  i J-SZ/UG. Przeprowadzono analizę skuteczności zapobiegania zagrożeniom poprzez prowokację wstrząsów górotworu, w zależności od stosowanego systemu eksploatacji, sposobu rozcięcia calizny oraz zakresu aktywnej profilaktyki zagrożenia tąpaniami. Na tej podstawie dokonano weryfikacji metod profilaktyki tąpaniowej i przedstawiono jej proponowany, optymalny zakres dla dalszych robót wybierkowych.

1