Wyniki wyszukiwania

1

Ochrona i odpowiedzialność za środowisko w transakcjach konsolidacji przedsiębiorstw górniczych

Działania strategiczne przedsiębiorstw górniczych koncentrują się na ogół na złożach kopalin oraz możliwościach utrzymania bądź wzrostu posiadanej bazy zasobowej. Tendencje światowe pokazują że swój cel osiągają poprzez przeznaczenie znacznych środków na eksplorację lub transakcje fuzji i przejęć. Analizując rynek surowcowy nietrudno zauważyć, że dla przebiegu transakcji konsolidacji przedsiębiorstw istotne znaczenie ma przeprowadzenie badania due diligence. Obejmuje ono szereg aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym finansowy, prawny, zarządczy, strategiczny, gospodarki zasobami ludzkimi i ochrony środowiska. Ten ostatni element jest szczególnie ważny w przypadku funkcjonowania różnych gałęzi przemysłu i ich wpływu na otoczenie. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorstw górniczych, mających kontakt ze środowiskiem na każdym etapie działalności. Zebrane informacje i ich analiza umożliwiają ocenę aktualnego statusu środowiskowego badanego przedsiębiorstwa, aktualną pozycję oraz stopień wewnętrznego zorganizowania i działań w kontekście ochrony środowiska. Wykonane badanie pozwala na identyfikację ewentualnych zagrożeń, umożliwia także identyfikację ryzyka w analizowanym obszarze.

Ocena zagrożenia tąpaniami i profilaktyka tąpaniowa w polskich kopalniach miedzi

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Długotrwała eksploatacja złoża miedzi na obszarze LGOM pozwoliła na uzyskanie znaczącego doświadczenia odnośnie wpływów warunków geologiczno-górniczych na zagrożenie sejsmicznie i tąpaniowe. W oparciu o zgromadzone dane, opracowane zostały metody zapobiegania tąpaniom dla podziemnych kopalń miedzi. Metody oceny zagrożenia tąpaniami, jak również metody kontroli tąpań stanowią system zapobiegania tąpaniom. Metody zapobiegania tąpaniom, które ze względu na swój charakter i miejsce w procesie wydobycia dzielimy na pasywne i aktywne. Aktywne metody zapobiegania tąpaniom polegają na likwidacji naprężeń w obszarach ich koncentracji poprzez kontrolowane prowokowanie wstrząsów i tąpnięć górotworu przy wykorzystaniu robót strzałowych (grupowe strzelania urabiające, strzelania odprężające w górotworze i w filarach zdolnych do akumulacji naprężeń oraz w spągu i w stropie wyrobisk). Strzelania grupowe jako podstawowa metoda są bardzo skuteczne w warunkach kopalń miedzi. Prowokowanie zjawisk dynamicznych pozwala na kontrolowanie czasu i miejsca ich wystąpienia. W polskich kopalniach miedzi wszystkie roboty strzałowe wykonywane są pod nieobecność pracowników w rejonie eksploatacji. Dzienna ilość zarejestrowanych silnych zjawisk sejsmicznych oraz ilość uwolnionej przy tym energii potwierdzają celowość stosowania tego sposobu zapobiegania tąpaniom. Metody zapobiegania zagrożeniu tąpaniowemu opracowane w ciągu 40 lat eksploatacji złoża miedzi są opłacalne ekonomicznie i zapewniają odpowiednią skuteczność w warunkach wysokiego poziomu zagrożenia tąpaniami.

Rozwiązania inżynieryjno-prawne w zarządzaniu ryzykiem związanym z funkcjonowaniem obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dużej skali na przykładzie OUOW Żelazny Most KGHM Polska Miedź SA

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (OUOW) ŻELAZNY MOST funkcjonuje nieprzerwanie od 1977 r., będąc obecnie jedynym odbiorcą odpadów flotacyjnych pochodzących z procesu wytwarzania koncentratów z rud miedzi w Zakładach Przeróbczych KGHM Polska Miedź S.A. Pełniona w ciągu technologicznym funkcja unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie implikuje brak możliwości przestojów w jego pracy, co w prostej linii prowadziłoby do zatrzymania produkcji. Na mapie Europy, ze względu na swoje wymiary, jest to największy tego typu nadpoziomowy obiekt hydrotechniczny. W historii eksploatacji tego OUOW ŻELAZNY MOST, nie ma istotnych zdarzeń awaryjnych, ze względu na wdrożone wysokie standardy bezpieczeństwa. Analizując przykłady światowe, można jednak dostrzec, że obiekty tego typu mogą i podlegają zdarzeniom awaryjnym. Z tego względu przedsiębiorca, stosując dobre praktyki, wdrożył szereg mechanizmów o charakterze inżynieryjnym, ograniczających ryzyko wystąpienia awarii. Pozwalają one ujawnić zagrożenia i odpowiednio z wyprzedzeniem na nie reagować. W ostatnich latach wprowadzono także istotne zmiany w regulacjach prawnych, zobowiązujące posiadacza odpadów do stosowania dodatkowych instrumentów prawno-ekonomicznych (gwarancje finansowe, ocena ryzyka), chroniących głównie „otoczenie” obiektu na wypadek wystąpienia poważnego zdarzenia awaryjnego i przede wszystkim, na czym zależało ustawodawcy, wzięcia odpowiedzialności za usunięcie skutków jego wystąpienia. Artykuł prezentuje standardy zabezpieczeń na przykładzie OUOW kategorii A, należącego do KGHM Polska Miedź S.A., służącego unieszkodliwianiu odpadów z flotacji rud miedzi. Ze względu na sposób klasyfikacji, w kraju znajduje się tylko jeden przypadek obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych tak dużej skali, tj. OUOW ŻELAZNY MOST. Wdrożone w Polsce standardy bezpieczeństwa dla tego typu obiektów nie odbiegają, a wręcz wyprzedzają rozwiązania światowe.

Współpraca przedsiębiorstwa górniczego z lokalnymi społecznościami na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W artykule przedstawiono praktyczne zastosowanie standardów CSR (Corporate Social Responsibility) przez największego producenta miedzi w Europie środkowo-wschodniej, KGHM „Polska Miedź S.A.”, który prowadzi wydobycie ze złóż w kopalniach podziemnych, przeróbkę rud w zakładach przeróbczych i hutnictwo metali nieżelaznych w hutach. Złoże eksploatowanych rud miedzi znajduje się w południowo-zachodniej Polsce, na Dolnym Śląsku i zajmuje powierzchnię ok. 470 km2, co czyni je unikatowym w skali świata. Ze względu na jego rozległość przestrzenną duża liczba mieszkańców jest potencjalnie narażona na oddziaływanie działalności przemysłowej (górniczej, hutniczej i innych pobocznych jak zagospodarowanie odpadów). Kluczowym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa, obok ochrony środowiska, jest zatem współpraca z lokalnymi społecznościami. Dobry jej przebieg, satysfakcjonujący obie strony, umożliwia firmie uzyskanie mandatu społecznego na prowadzenie swojej działalności w regionie. Polityka współpracy KGHM ze społecznościami lokalnymi polega na prowadzeniu własnych programów CSR, których celem jest ograniczenie wpływu na środowisko, wspieranie rozwoju społecznego, promowanie zdrowia, kultury i sportu. Są to programy „Miedziane Serce”, „EKO-Zdrowie” czy „Strefa Innowacji”. Spółka zapewnia miejsca pracy dla mieszkańców, wspierając zatrudnianie nowych pokoleń pracowników. Wspierana jest profilaktyka zdrowotna. Spółka zapewnia wsparcie finansowe dla lokalnych inicjatyw m.in. poprzez działalność np. Fundacji „KGHM Polska Miedź”. W celu zachowania przejrzystości działań społeczeństwo jest
o nich informowane za pomocą stron internetowych KGHM i Fundacji, lokalnych mediów, wydawnictw przygotowywanych przez Spółkę, a także podczas bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. Konkretny przykład prowadzenia działalności informacyjnej dotyczy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) „Żelazny Most”, będącego największym tego typu składowiskiem w Europie. Potencjalnie, zbiornik może być w odbiorze społecznym uznany za wyjątkowo niekorzystne sąsiedztwo. Aby temu przeciwdziałać KGHM informuje miejscowe społeczności o szczegółach funkcjonowania obiektu, jego stanie technicznym, o wynikach monitoringu środowiska prowadzonego w jego otoczeniu i planowanych przedsięwzięciach. Dodatkowo odbywają się spotkania, podczas których Spółka pokazuje mieszkańcom zasady postępowania na wypadek awarii zapór zbiornika i wycieku odpadów, czy występowania zjawiska nadmiernego pylenia z powierzchni. W ramach jego rozbudowy prowadzony jest stały dialog społeczny z trzema gminami, na których zlokalizowany jest zbiornik, poprzez m.in. spotkania informacyjne z mieszkańcami oraz porozumienia socjalne i finansowe. Obecnie negocjowane jest kolejne Porozumienie na lata 2017-2020.

W ramach działalności pomocowych Spółka finansuje szereg lokalnych inwestycji infrastrukturalnych i oświatowych. Realizuje profilaktyczne badania środowiska przy udziale społeczeństwa, obejmujące badania zdrowotne ludzi, zwierząt i żywności oraz terenów upraw rolniczych.

Innym przykładem jest odpowiedź Spółki na postulaty mieszkańców, których sąsiedztwem jest jeden z szybów wydechowych kopalni rud miedzi. Pomimo spełniania norm środowiskowych przez instalację szybu, w ocenie mieszkańców sąsiadującej miejscowości postrzegany był on jako zagrażający zdrowiu i jakości upraw rolnych. Dzięki prowadzonej na bieżąco akcji informującej o wynikach stałego monitoringu środowiska w rejonie szybu, inwestycjom zmniejszającym jego oddziaływanie, jak również działaniom dla ogólnie pojętego dobra lokalnej społeczności, odbiór społeczny szybu ulega poprawie.

KGHM „Polska Miedź S.A.” jako nowoczesnej firmie o międzynarodowym zasięgu zależy na właściwym podejściu do relacji z interesariuszami. Polityka dialogu wpisuje się w realizację misji i wizji firmy. Fundamentem definicji dialogu społecznego prowadzonego przez Spółkę były również wytyczne uznanych i powszechnie stosowanych międzynarodowych standardów zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu:

-         Norma Dotycząca Społecznej Odpowiedzialności ISO 26000,

-         Zasady Odpowiedzialności (AccountAbility Principles Standard - AA1000APS),

-         Standard Zaangażowania Interesariuszy (AccountAbility Stakeholder Engagement Standard - AA1000SES),

-         Standard Raportowania Zrównoważonego Rozwoju organizacji GRI – Global Reporting Initiative (GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines).

Mierzalnym efektem prezentowanej polityki CSR jest szerokie spektrum działań wśród lokalnych społeczności poprzez działalność prospołeczną, charytatywną i sponsoringową. Podsumowując, sąsiedztwo obiektów przedsiębiorstwa górniczego może być także postrzegane jako szansa dla rozwoju społeczności lokalnych (dostępność miejsc pracy, środki na różnego typu inwestycje), a nie być tylko odbierane jako uciążliwość.

1