Wyniki wyszukiwania

1

Próby eksploatacyjne kombajnu MH-620 podczas wykonywania robót chodnikowych w warunkach kopalni Lubin

Wykonywanie robót chodnikowych z wykorzystaniem mechanicznego urabiania kombajnem jest technologią, która może zastąpić metodę tradycyjną urabiania materiałem wybuchowym. Z technicznego punktu widzenia oczekiwania związane z zastosowaniem nowej metody to uzyskiwanie większych postępów wykonywanych wyrobisk oraz wzrost bezpieczeństwa pracy. W ujęciu ekonomicznym oczekiwana jest wyższa efektywność stosowania kombajnu wobec metody tradycyjnej. W 2009 roku w kopalni Lubin rozpoczęły się próby eksploatacyjne kombajnu MH-620, którym wykonywano roboty chodnikowe. Prace w chodnikach Z-702/Z-701 realizowała PeBeKa Lubin. Artykuł przedstawia przebieg prac związanych z przygotowaniem kombajnu do realizacji ww. prac oraz przebieg samych prób eksploatacyjnych. Na podstawie informacji zebranych w trakcie prób przedstawiono również wstępną ocenę efektów pracy kombajnu i osiąganą przez niego wydajność urabiania.

Badania i analiza porównawcza dwóch systemów sterowania i obsługi stanowiska przeładowczego rudy miedzi

Artykuł przedstawia badania oraz analizę możliwości sterowania zdalnego punktem przeładowczym wyposażonym w kratę przesypową oraz urządzenie do rozbijania brył. Ponadto przeanalizowano stany awaryjne mogące zaistnieć na ww. stanowisku oraz sposoby ich rozwiązywania. Badania były prowadzone na pilotowym stanowisku przeładowczym znajdującym się w O/ZG Polkowice-Sieroszowice.

„Śląska Sztolnia Szczęśliwa" w Gierczynie - materialne świadectwo problemów technicznych XVIII wiecznego górnictwa rud i zabytek techniki wymagający ochrony

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Przedstawiono historię i zachowane pozostałości nieukończonej głębokiej sztolni odwadniającej kopalnię rud cyny „Hundsrücken" w Gierczynie, na tle rozwoju dawnych robót górniczych w tym rejonie. Poruszono zagadnienia dotyczące podstawowej roli i znaczenia sztolni w dawnym górnictwie, problematyki ich budowy oraz występowania reliktów dawnych wyrobisk na współczesnym terytorium Polski.

Systemy wentylacyjne w kopalniach o wysokiej zawartości uranu

Wszystkie kopalnie uranu w Kanadzie są położone w Zagłębiu Athabasca, a większość kanadyjskiej produkcji uranu pochodzi z dwóch podziemnych kopalni: McArthur River Mine i Rabbit Lake Mine. Trzecia niezagospodarowana jeszcze kanadyjska kopalnia uranu Cigar Lake Mine ma w przyszłości dostarczać niemal 15% światowej produkcji uranu. Jednym z najistotniejszych zagadnień w trakcie projektowania podziemnej kopalni uranu jest zaprojektowanie efektywnego systemu wentylacyjnego, który byłby w stanie obniżyć stężenie radonu poniżej dopuszczalnych norm lub zapobiec napływowi radonu do wyrobisk udostępniających. Niniejszy artykuł omawia projektowanie i rozwój systemów wentylacji w podziemnych kopalniach rud o wysokiej zawartości uranu. Artykuł przedstawia także argumenty za i przeciw w odniesieniu do stosowanych obecnie systemów wentylacji w kopalniach uranu w Northern Saskatchewan na podstawie 16-letnich doświadczeń zdobytych przez autorów w trakcie realizacji tych projektów.

Weryfikacja doboru obudowy kotwowej w warunkach zaburzeń tektonicznych w kopalni Lubin

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Artykuł porusza zagadnienia związane z zabezpieczaniem i utrzymaniem wyrobiska górniczego w warunkach zaburzeń tektonicznych. Niezbędne jest staranne dobranie obudowy, uwzględniające wszystkie negatywne czynniki, aby zapewnić jej stateczność. W głównej mierze decydującymi elementami są parametry fizyczne i mechaniczne górotworu, a także występujące w nim zaburzenia tektoniczne. Ilość danych, którymi dysponuje projektant, wymusza zastosowanie narzędzi umożliwiających wykonanie jak największej liczby analiz, w tym przypadku najlepsze możliwości stwarzają metody numeryczne. W artykule wykorzystano informacje pochodzące z otworu badawczego, obejmujące skały budujące strop i spąg wyrobiska korytarzowego. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

Rozpoznanie stref zagrożenia gazogeodynamicznego metodą tomografii sejsmicznej na przykładzie pola XXVIII/1 w ZG Rudna

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Badania miały na celu rozpoznanie właściwości górotworu w aspekcie występowania anomalii sejsmicznych, mających związek ze zjawiskami gazogeodynamicznymi w rejonie pola XXVIII/1 w ZG „Rudna”. Badania były ukierunkowane na rozpoznanie właściwości warstwy dolomitu w stropie wyrobisk górniczych. Zostały one przeprowadzone w rejonach o kilkusetmetrowych wymiarach, z wykorzystaniem 96 czujników, specjalnie rozmieszczonych i zainstalowanych oraz kilkudziesięciu otworów strzałowych, w których odpalano 100-300 g ładunek MW. W wyniku badań obliczono i opracowano mapy izolinii zmian parametrów sejsmicznych. Posłużyły one do sformułowania wniosków odnośnie do zmian właściwości górotworu oraz do zaprojektowania i wykonania otworów kontrolnych. Wyniki badań można również wykorzystać przy prowadzeniu robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w polu XXVIII/1.

Koncepcja eksploatacji złoża rud miedzi w polu RU-XXIII/8 O/ZG Rudna

Przedstawiono koncepcję prowadzenia robót górniczych w polu RU-XXIII/8, zlokalizowanego w rejonie upadowych N-4÷N-6 O/ZG Rudna, w aspekcie uwarunkowań geologiczno-górniczych w tym polu i jego sąsiedztwie. Przedkładana koncepcja zakłada etapowe wybieranie złoża w rejonie ww. upadowych, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń kopalni z rejonów o zbliżonych warunkach geologiczno-górniczych. Scharakteryzowano aktywność sejsmiczną, towarzyszącą dotychczasowej eksploatacji w sąsiedztwie przedmiotowego pola. Przedstawiono kierunki prowadzenia robót górniczych w polu RU-XXIII/8 oraz prognozę aktywności sejsmicznej.

1