Wyniki wyszukiwania

1 2 3 4

Próby eksploatacyjne kombajnu MH-620 podczas wykonywania robót chodnikowych w warunkach kopalni Lubin

Wykonywanie robót chodnikowych z wykorzystaniem mechanicznego urabiania kombajnem jest technologią, która może zastąpić metodę tradycyjną urabiania materiałem wybuchowym. Z technicznego punktu widzenia oczekiwania związane z zastosowaniem nowej metody to uzyskiwanie większych postępów wykonywanych wyrobisk oraz wzrost bezpieczeństwa pracy. W ujęciu ekonomicznym oczekiwana jest wyższa efektywność stosowania kombajnu wobec metody tradycyjnej. W 2009 roku w kopalni Lubin rozpoczęły się próby eksploatacyjne kombajnu MH-620, którym wykonywano roboty chodnikowe. Prace w chodnikach Z-702/Z-701 realizowała PeBeKa Lubin. Artykuł przedstawia przebieg prac związanych z przygotowaniem kombajnu do realizacji ww. prac oraz przebieg samych prób eksploatacyjnych. Na podstawie informacji zebranych w trakcie prób przedstawiono również wstępną ocenę efektów pracy kombajnu i osiąganą przez niego wydajność urabiania.

Stanowiskowe i osobiste środki ochrony przed zagrożeniem termicznym w górnictwie podziemnym

W artykule przedstawiono stosowane rozwiązania ograniczające zagrożenie cieplne na stanowiskach operatorskich w kopalniach. Scharakteryzowano sposoby oparte na klimatyzacji zamkniętych kabin operatorskich. Dokonano oceny skuteczności takich rozwiązań oraz porównano z systemami klimatyzacji otwartej, polegającej na nawiewie ochłodzonego powietrza, w kierunku nieosłoniętego stanowiska operatorskiego.Alternatywę dla obecnie stosowanych rozwiązań klimatyzacji stanowiskowej mogą stanowić kamizelki chłodzące, z własnym, autonomicznym, źródłem chłodu lub kamizelki podłączone do zewnętrznego generatora zimna. W artykule zamieszczono charakterystykę takich rozwiązań, stosowanych w innych gałęziach przemysłu i techniki. Przedstawiono efekty działania oraz wymagania dla ich skutecznej pracy, wynikające z dotychczasowych testów i doświadczeń.

Ocena własności transportowych i migracyjnych mieszanin drobnofrakcyjnych do doszczelniania zrobów zawałowych w aspekcie ich własności reologicznych

Obszary zrobów poeksploatacyjnych pozostawione bez wypełnienia podsadzką stanowią z jednej strony strefy zagrożone intensywnymi deformacjami powierzchni, a z drugiej obszary występowania pustek podziemnych o znacznej objętości, które mogą zostać wypełnione odpadami lub innymi zbędnymi substancjami. Do takich należą między innymi zasolone wody z odwadniania kopalń. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych parametrów przepływu w rurociągach i rozpływu w gruzowisku zawałowym mieszanin sporządzonych z wybranych rodzajów popiołów lotnych energetycznych i słonych wód kopalnianych. Celem Autora było między innymi przedstawienie znaczenia rodzaju zastosowanego popiołu lotnego i koncentracji części stałych na parametry przepływu mieszanin do doszczelniania zrobów w rurociągach i rozpływu w gruzowisku zawałowym. Przeanalizowano 16 rodzajów mieszanin sporządzonych z 4 rodzajów popiołów lotnych. W drugiej części pracy przedstawiono próbę oceny własności migracyjnych mieszanin drobnofrakcyjnych poprzez analizę warunków przepływu przez pojedynczą szczelinę o prostokątnym przekroju w oparciu o równania ruchu cieczy Binghama między płytami równoległymi.

O potrzebie stosowania mechanicznego urabiania w KGHM Polska Miedź S.A.

Przedstawiono przesłanki do podejmowania działań w zakresie zmiany technologii urabiania złóż rud miedzi w LGOM oraz dalszego prowadzenia prób mechanicznego urabiania tych złóż w warunkach kopalń KGHM Polska Miedź S.A. Omówiono stosowany obecnie sposób urabiania z wykorzystaniem techniki strzałowej. Scharakteryzowano dotychczasowe doświadczenia z mechanicznego urabiania skał kombajnami z głowicami obrotowymi przeprowadzone w krajowym górnictwie miedziowym. Przedstawiono wyniki pracy kombajnów, które realizowały mechaniczne urabianie skał podczas wykonywania wyrobisk w Zakładach Górniczych Lubin i Polkowice-Sieroszowice. Zasygnalizowano także prace podjęte w KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące mechanicznego urabiania złoża kombajnem ścianowym, których celem jest wdrożenie nowej technologii eksploatacji złoża rud miedzi.

Wymagania bezpieczeństwa dla taśm do przenośników w wyrobiskach podziemnych wg PN-EN 14973+A1:2011

Zastosowanie przenośnika taśmowego w wyrobiskach podziemnych wymaga stosowania taśm spełniających określone kryteria bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono nowe stanowiska i metody badań taśm przenośnikowych przeznaczonych do pracy w wyrobiskach podziemnych, badań stosowanych w Unii Europejskiej przy ocenie bezpieczeństwa pożarowego i elektryczności statycznej. Przedstawiono podział taśm na kategorie w zależności od głównych zagrożeń występujących w podziemnych instalacjach przenośników oraz strukturę badań i wymagania stosowane w oznaczaniu kategorii bezpieczeństwa. Odniesiono się do aktualnie stosowanego w naszym kraju systemu dopuszczania taśm przenośnikowych do pracy pod ziemią.

Badania i analiza porównawcza dwóch systemów sterowania i obsługi stanowiska przeładowczego rudy miedzi

Artykuł przedstawia badania oraz analizę możliwości sterowania zdalnego punktem przeładowczym wyposażonym w kratę przesypową oraz urządzenie do rozbijania brył. Ponadto przeanalizowano stany awaryjne mogące zaistnieć na ww. stanowisku oraz sposoby ich rozwiązywania. Badania były prowadzone na pilotowym stanowisku przeładowczym znajdującym się w O/ZG Polkowice-Sieroszowice.

Ocena zagrożenia tąpaniami i profilaktyka tąpaniowa w polskich kopalniach miedzi

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Długotrwała eksploatacja złoża miedzi na obszarze LGOM pozwoliła na uzyskanie znaczącego doświadczenia odnośnie wpływów warunków geologiczno-górniczych na zagrożenie sejsmicznie i tąpaniowe. W oparciu o zgromadzone dane, opracowane zostały metody zapobiegania tąpaniom dla podziemnych kopalń miedzi. Metody oceny zagrożenia tąpaniami, jak również metody kontroli tąpań stanowią system zapobiegania tąpaniom. Metody zapobiegania tąpaniom, które ze względu na swój charakter i miejsce w procesie wydobycia dzielimy na pasywne i aktywne. Aktywne metody zapobiegania tąpaniom polegają na likwidacji naprężeń w obszarach ich koncentracji poprzez kontrolowane prowokowanie wstrząsów i tąpnięć górotworu przy wykorzystaniu robót strzałowych (grupowe strzelania urabiające, strzelania odprężające w górotworze i w filarach zdolnych do akumulacji naprężeń oraz w spągu i w stropie wyrobisk). Strzelania grupowe jako podstawowa metoda są bardzo skuteczne w warunkach kopalń miedzi. Prowokowanie zjawisk dynamicznych pozwala na kontrolowanie czasu i miejsca ich wystąpienia. W polskich kopalniach miedzi wszystkie roboty strzałowe wykonywane są pod nieobecność pracowników w rejonie eksploatacji. Dzienna ilość zarejestrowanych silnych zjawisk sejsmicznych oraz ilość uwolnionej przy tym energii potwierdzają celowość stosowania tego sposobu zapobiegania tąpaniom. Metody zapobiegania zagrożeniu tąpaniowemu opracowane w ciągu 40 lat eksploatacji złoża miedzi są opłacalne ekonomicznie i zapewniają odpowiednią skuteczność w warunkach wysokiego poziomu zagrożenia tąpaniami.

„Śląska Sztolnia Szczęśliwa" w Gierczynie - materialne świadectwo problemów technicznych XVIII wiecznego górnictwa rud i zabytek techniki wymagający ochrony

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Przedstawiono historię i zachowane pozostałości nieukończonej głębokiej sztolni odwadniającej kopalnię rud cyny „Hundsrücken" w Gierczynie, na tle rozwoju dawnych robót górniczych w tym rejonie. Poruszono zagadnienia dotyczące podstawowej roli i znaczenia sztolni w dawnym górnictwie, problematyki ich budowy oraz występowania reliktów dawnych wyrobisk na współczesnym terytorium Polski.

Systemy wentylacyjne w kopalniach o wysokiej zawartości uranu

Wszystkie kopalnie uranu w Kanadzie są położone w Zagłębiu Athabasca, a większość kanadyjskiej produkcji uranu pochodzi z dwóch podziemnych kopalni: McArthur River Mine i Rabbit Lake Mine. Trzecia niezagospodarowana jeszcze kanadyjska kopalnia uranu Cigar Lake Mine ma w przyszłości dostarczać niemal 15% światowej produkcji uranu. Jednym z najistotniejszych zagadnień w trakcie projektowania podziemnej kopalni uranu jest zaprojektowanie efektywnego systemu wentylacyjnego, który byłby w stanie obniżyć stężenie radonu poniżej dopuszczalnych norm lub zapobiec napływowi radonu do wyrobisk udostępniających. Niniejszy artykuł omawia projektowanie i rozwój systemów wentylacji w podziemnych kopalniach rud o wysokiej zawartości uranu. Artykuł przedstawia także argumenty za i przeciw w odniesieniu do stosowanych obecnie systemów wentylacji w kopalniach uranu w Northern Saskatchewan na podstawie 16-letnich doświadczeń zdobytych przez autorów w trakcie realizacji tych projektów.

Przemysł wydobywczy w Polsce

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W artykule scharakteryzowano występowanie i wielkość zasobów głównych polskich kopalin w podziale na grupy surowcowe. Podano aktualną wielkość produkcji poszczególnych grup surowców oraz wielkość zatrudnienia w poszczególnych branżach polskiego górnictwa. Zwrócono uwagę na trendy rozwojowe w górnictwie w odniesieniu do sytuacji rynkowej i przekształceń własnościowych w tej gałęzi przemysłu.

Zastosowanie Modułów Wirtualnej Rzeczywistości w edukacji w zakresie inżynierii górniczej

Profesjonalni inżynierowie powinni umieć wykorzystać w praktyce wiedzę pobieraną na uczelni. W szczególności muszą być odpowiedzialni za interakcje pomiędzy systemami technicznymi i złożonym środowiskiem społecznym, w którym działają. Najbardziej efektywnym sposobem zdobywania takich kompetencji jest aktywne eksperymentalne uczenie się. Szkoła Inżynierii Górnictwa na Uniwersytecie w Nowej Południowej Walii, w Australii (UNSW) opracowała i rozwinęła pogłębione, interaktywne symulacje w zakresie inżynierii górniczej zarówno dla australijskiego szkolnictwa wyższego, jak i dla przemysłu wydobywczego. Artykuł omawia wkład, jaki Szkoła Inżynierii Górnictwa wniosła do edukacji poprzez pogłębione i interaktywne symulacje. Szkoła opracowała i wykorzystała zintegrowany system nauczania z zastosowaniem symulacji, aby zapewnić studentom inżynierii górniczej interaktywne kompletne narzędzie nauczania, dzięki któremu możliwe jest zdobycie doświadczenia, które nie jest osiągalne w inny sposób.

Zintegrowany system zarządzania produkcją w górnictwie odkrywkowym

Artykuł prezentuje Zintegrowany System Zarządzania Produkcją (IPMS - Integrated Production Management System), który został zaprojektowany dla odkrywkowej kopalni węgla prowadzącej działalność górniczą na południu Stanów Zjednoczonych. IPMS jest rozszerzeniem wcześniej opracowanego systemu Zintegrowanego Środowiska Danych dla Analizy i Kontroli Zużycia Energii (IDE-ACE - Integrated Data Environment for Analysis and Control of Energy Consumption), który był wykorzystywany w tej kopalni w ciągu ostatnich kilku lat. System IPMS zarządza danymi napływającymi od załogi do sprzętu górniczego i określa kluczowe wskaźniki funkcjonowania. Jest użytecznym narzędziem dla działów produkcyjnych i utrzymania ruchu w kopalni. IPMS zostanie również wdrożony w nowym projekcie typu greenfield w tej samej spółce.

1 2 3 4