Wyniki wyszukiwania

1

Koncepcja eksploatacji złoża rud miedzi w polu RU-XXIII/8 O/ZG Rudna

Przedstawiono koncepcję prowadzenia robót górniczych w polu RU-XXIII/8, zlokalizowanego w rejonie upadowych N-4÷N-6 O/ZG Rudna, w aspekcie uwarunkowań geologiczno-górniczych w tym polu i jego sąsiedztwie. Przedkładana koncepcja zakłada etapowe wybieranie złoża w rejonie ww. upadowych, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń kopalni z rejonów o zbliżonych warunkach geologiczno-górniczych. Scharakteryzowano aktywność sejsmiczną, towarzyszącą dotychczasowej eksploatacji w sąsiedztwie przedmiotowego pola. Przedstawiono kierunki prowadzenia robót górniczych w polu RU-XXIII/8 oraz prognozę aktywności sejsmicznej.

Uwarunkowania geologiczno-górnicze eksploatacji w polu XII/4 O/ZG Rudna

Przedstawiono koncepcję prowadzenia robót górniczych w polu XII/4, zlokalizowanym w skrzydle zrzuconym uskoku Rudna Główna, w aspekcie uwarunkowań geologiczno-górniczych dotychczas prowadzonej eksploatacji w sąsiedztwie ww. pola. Przedkładana koncepcja zakłada etapowe wybieranie złoża w rejonie ww. pochylni, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń kopalni z rejonów o zbliżonych warunkach geologiczno-górniczych.

1