Wyniki wyszukiwania

1

Geomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia tąpaniami

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W artykule przedstawiono rezultaty modelowania analitycznego w zakresie geomechanicznej odpowiedzi górotworu na prowadzenie frontu robót rozcinkowych w dwóch odwrotnych względem siebie i uskoku kierunkach, ilustrujących zbliżanie się i oddalanie od zaburzenia. Punktem wyjścia podjętych analiz była zmienność współczynnika koncentracji naprężeń i gęstości energii w aspekcie oceny możliwości wystąpienia tąpnięcia na wybiegu frontu dla obu kierunków eksploatacji. W nawiązaniu do problematyki doboru metod profilaktyki tąpaniowej odniesiono się do kwestii wpływu na wielkość zagrożenia wybranych elementów technologii robót realizowanych w oparciu o systemy komorowo-filarowe.

Koncepcja prowadzenia eksploatacji w polu I/9 w kopalni Lubin, w obustronnym sąsiedztwie lokal-nych stref uskokowych

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Przedstawiono propozycję sposobu prowadzenia robót wybierkowych w nowym polu eksploatacyjnym I/9 w kopalni Lubin. Omówiono główne ograniczenia geologiczno-górnicze w rejonie analizowanego pola, które w istotny sposób ukształtowały przygotowane założenia koncepcyjne dla przyszłej eksploatacji i związane były z zaangażowaniem tektonicznym rejonu (roboty wybierkowe, planowane w obustronnym otoczeniu uskoków), położeniem pola w granicach filara ochronnego, ustanowionego dla miasta Lubin, oraz wiązkami funkcjonujących, wielonitkowych wyrobisk udostępniająco-przygotowawczych w bezpośrednim sąsiedztwie pola. Nie bez znaczenia dla doboru systemu eksploatacji w nowym polu pozostawał fakt, że calizna złoża na praktycznie całej powierzchni pola została rozcięta na filary wielkogabarytowe o zbliżonych wymiarach.

Filarowy system wybierania węgla i jego historia

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W artykule opisano, dawniej powszechnie stosowany w górnictwie, system filarowego wybierania pokładu węgla kamiennego. Przedstawiono rozwój mechanizacji robót górniczych i odstawy urobku. Opisano stosowane dawniej sposoby wykonywania robót strzałowych przy wybieraniu pokładu. Ważnym czynnikiem przy prowadzeniu podziemnej eksploatacji węgla jest wentylacja wyrobisk. Omówiono rodzaje dawniej stosowanych metod wentylacyjnych w górnictwie. System filarowy wybierania węgla stosowany był w kopalniach na Dolnym i Górnym Śląsku przez cały wiek XIX i na początku XX w. Stosowany był jeszcze w niektórych kopalniach w latach sześćdziesiątych XX w. W połowie wieku XX system filarowo-zabierkowy został wyparty przez ścianowy system wybierania węgla.

1